OBS: Detta är utgåva 2015.12. Visa senaste utgåvan.

Meny

Efter beslut om ersättning ska ersättningen betalas ut till en behörig person, men inte förrän beslutet vunnit laga kraft. Skatteverket får inte kvitta ersättningen eller kreditera skattekontot med ersättningen.

Laga kraft

Beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning gäller inte omedelbart. Ersättningen får inte betalas ut förrän beslutet har fått laga kraft mot Skatteverket (68 kap. 2 § SFL). Med laga kraft menas att ett beslut inte längre får överklagas. Med laga kraft mot Skatteverket menas att ett beslut inte får överklagas av allmänna ombudet eller Skatteverket.

Beviljad ersättning ska betalas ut

Oavsett om det är Skatteverket eller en domstol som har beslutat om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning är det Skatteverket som verkställer utbetalningen. Skatteverket ska normalt hämta in lagakraftbevis från domstolen innan ersättningen betalas ut.

Skatteverket får inte kvitta ersättning eller kreditera skattekontot

Möjligheten att anlita ett ombud eller biträde har stor betydelse för rättssäkerheten och även den som har skatteskulder ska kunna anlita ett ombud eller biträde (prop. 2010/11:165 sid. 419). För att säkerställa att den beviljade ersättningen betalas ut får Skatteverket inte kvitta en fordran på ersättning mot den enskildes sammanlagda skatteskuld (71 kap. 4 § SFL) eller genom registrering av ersättningen på skattekontot (61 kap 1 § andra stycket SFL).

Till vem ska utbetalning göras?

Huvudprincipen är att den som har beviljats ersättning är den som Skatteverket ska betala ut ersättningen till. Om denne har ett ombud är det omfattningen av fullmakten som avgör om Skatteverket ska betala till ombudet istället. Är fullmakten fortfarande gällande och omfattar den uttryckligen mottagande av ersättning, alla åtgärder med anledning av ersättningsärendet eller motsvarande så ska utbetalning ske till det befullmäktigade ombudet.

Observera att ett ombud för en utländsk beskattningsbar person (6 kap. 2 § SFL) eller ett deklarationsombud (6 kap. 4 § SFL) inte är behörigt att motta utbetalning av ersättning för kostnader. För det fordras en fullmakt.

Har en konkursförvaltare trätt in i ett ärende eller en process ska ersättningen betalas ut till konkursboet.

Möjligt att överlåta fordran på ersättning

För ersättningar som ska betalas ut med stöd av SFL är det möjligt för den som har rätt till ersättningen att överlåta sin fordran på ersättning till sitt ombud eller biträde innan ersättningsbeslutet fått laga kraft mot Skatteverket. En sådan överlåtelse hindrar att fordran mäts ut för den enskildes skulder (prop. 2010/11:165 sid. 419).

Utbetalning kan inte överklagas

Skatteverkets åtgärd att betala ut ersättning i enlighet med domstols dom utgör inget överklagbart beslut (RÅ 2008 not. 108).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 not. 108 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2]