OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall kan omprövningsbeslut som berör flera redovisningsperioder hänföras till den senaste redovisningsperioden eller till beskattningsårets sista period.

Beslut för flera redovisningsperioder får hänföras till en redovisningsperiod

Om en omprövning av ett beslut avser flera redovisningsperioder och det inte framgår vilka perioder skatter eller avgifter ska hänföras till, får en omprövning som beslutas under beskattningsåret hänföras till omprövningens senaste redovisningsperiod (66 kap. 35 § SFL). Detta gäller för beslut om

  • skatteavdrag
  • arbetsgivaravgifter
  • mervärdesskatt
  • punktskatt.

Bestämmelsen är tillämplig på skatter och avgifter som ska redovisas i en skattedeklaration och bara när det föreligger svårigheter att hänföra en viss skatt eller avgift till de rätta perioderna. Bestämmelsen ska alltså tillämpas restriktivt (prop. 2010/11:165 s. 1120).

Att Skatteverket i en viss fråga behöver, och kan, tillämpa 66 kap. 35 § SFL innebär inte att Skatteverket automatiskt kan tillämpa den bestämmelsen för alla beskattningsändringar som är aktuella vid omprövningstillfället, och lägga alla skatter och avgifter på beskattningsårets sista period. Varje sakfråga ska bedömas för sig.

Omprövning efter beskattningsårets utgång

Om omprövningen beslutas efter beskattningsårets utgång, får ändringen hänföras till beskattningsårets sista period (prop. 2010/11:165 s. 1120).

Vilket är beskattningsåret?

Definitionen av ”beskattningsår” enligt skatteförfarandelagen framgår av 3 kap. 4 § SFL. För mervärdesskatt och punktskatt kan beskattningsåret vara något annat än kalenderår, men för arbetsgivaravgifter och avdragen skatt är beskattningsår alltid kalenderår.

Exempel: mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter för flera perioder

Skatteverket har efter en utredning kommit fram till att ett företag har oredovisade inkomster. Företaget har brutet räkenskapsår 1 juli–30 juni och den granskade perioden är 1 juli 2013–30 juni 2014. Skatteverket ska ompröva både företagets mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Skatteverket får inte klarhet i vilka perioder som mervärdesskatten och arbetsgivaravgifterna ska hänföras till utan måste tillämpa 66 kap. 35 § SFL. Beskattningsåren ifråga har gått ut både för arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. För mervärdesskatten får ändringen hänföras till juni 2014 eftersom det är beskattningsårets sista period för mervärdeskatt. För de arbetsgivaravgifter som kan anses hänförliga till år 2013 är december 2013 beskattningsårets sista period och för de arbetsgivaravgifter som kan anses hänförliga till år 2014 är december 2014 beskattningsårets sista period.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]