OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Syftet med forumbestämmelserna i SFL är att målen normalt ska handläggas av den förvaltningsrätt som geografiskt är närmast för den som ärendet rör. I ett antal specialfall är särskilt utpekade förvaltningsrätter behöriga att pröva överklaganden av vissa typer av beslut.

Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätt med ett undantag

Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätt. Skatteverkets eller en annan myndighets beslut om befrielse från betalningsskyldighet enligt 60 kap. 1 § SFL överklagas dock till regeringen (67 kap. 6 § SFL).

Behörig förvaltningsrätt för fysiska personer

Ett beslut som gäller en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun det år då beslutet fattades (67 kap. 7 § SFL).

Hemortskommun för personer som är folkbokförda i Sverige

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då det aktuella beslutet fattades (3 kap. 10 § första stycket SFL).

Hemortskommun för personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige en del av året

Med hemortskommun menas den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades när det gäller en person som var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under någon del av det år då beslutet fattades, men som inte var folkbokförd i landet den 1 november föregående år (3 kap. 10 § andra stycket SFL).

Hemortskommun för personer som p.g.a. väsentlig anknytning är obegränsat skattskyldiga

För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast till under året före det år då beslutet fattades (3 kap. 10 § tredje stycket SFL).

Behörig förvaltningsrätt för juridiska personer

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning (67 kap. 8 § SFL):

Beslut som gäller

Överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intressegruppering

inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

4. ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur

inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

5. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne

6. någon annan juridisk person än som avses i 1–5

inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades

7. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades

8. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.

Lag om allmänna förvaltningsdomstolar

Bestämmelserna i SFL är specialbestämmelser och har alltså företräde framför den allmäna forumbestämmelsen i 14 § andra stycket LAFD. Forumreglerna i SFL är emellertid inte heltäckande. Förhållandena kan vara sådana att det inte finns någon behörig förvaltningsrätt enligt bestämmelserna i 67 kap. SFL. Detta kan t.ex. inträffa för en fysisk person som saknar hemortskommun i Sverige eller för en juridisk person som saknar huvudkontor, säte eller förvaltning här i landet. När forumreglerna i SFL inte är tillämpliga gäller forumbestämmelsen i 14 § andra stycket LAFD (prop. 2002/03:99 s. 264–265 och 306). Enligt denna regel är den förvaltningsrätt behörig inom vars domkrets ärendet först prövats. Här blir alltså platsen för Skatteverkets beslutande arbetsenheten avgörande när det gäller att bestämma vilken länsrätt (numera förvaltningsrätt) som ska pröva ett överklagande (prop. 2002/03:99 s. 257–258).

Mål kan samordnas med stöd av SFL

Följande beslut får överklagas till den förvaltningsrätt som ska pröva moderföretagets eller den juridiska personens överklagande (67 kap. 9 § första stycket SFL).

Beslut som gäller

  • företag eller någon annan näringsidkare inom en koncern och moderföretaget i koncernen
  • två eller flera företag eller andra näringsidkare inom en koncern
  • delägare i en juridisk person och den juridiska personen
  • två eller flera delägare i en juridisk person.

Första stycket gäller bara om överklagandena sker samtidigt och stöder sig på väsentligen samma grund (67 kap. 9 § andra stycket SFL). Bestämmelsen innebär en möjlighet för de klagande att få sina överklaganden handlagda vid samma förvaltningsrätt. Med väsentligen samma grund menas att ansökningarna i allt väsentligt måste grunda sig på samma omständigheter eller händelseförlopp. Vad som i detta sammanhang menas med väsentligt framgår inte av lagtexten eller förarbetena. Detta får anses innebära att saken i de olika målen ska vara mycket nära besläktad. I sista hand avgör förvaltningsrätten frågan om behörighet.

Mål kan samordnas med stöd av LAFD

Om det kommer in mål som har ett nära samband med varandra till olika förvaltningsrätter så får målen handläggas vid en förvaltningsrätt om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part (14 § tredje stycket LAFD). Bestämmelsen är ingen egentlig forumregel utan en möjlighet för domstolarna att samråda och sinsemellan överlämna mål.

Bestämmelsen kan användas där samordning inte kan ske enligt 67 kap. 9 § SFL. Enligt förarbetena (prop. 1997/98:101 s. 98) bör regeln inte ges en alltför vid tillämpning och det bör inte vara möjligt att föra samman mål enbart av det skälet att de handlar om ett och samma skatteupplägg som använts av flera personer.

Ett överlämnande kan enligt förarbetena exempelvis ske om det ska hållas muntlig förhandling och det framstår som processekonomiskt fördelaktigt för både domstolarna och parterna att detta ärende handläggs vid en annan förvaltningsrätt. Av förarbetena framgår också att överlämning vid särskilda skäl är avsedd för enskilda fall och att det inte kan komma ifråga att tillämpa regeln systematiskt i ett antal typsituationer för att eventuellt korrigera det resultat forumreglerna ger i allmänhet. Regeln bör inte heller utnyttjas för att åstadkomma en utjämning av arbetsbördan mellan olika domstolar (prop. 1997/98:101 s. 97–99).

Av förarbetena framgår vidare att det inte bör komma ifråga att låta en part mera allmänt styra över vid vilken domstol ett mål ska prövas. Möjligheten att besluta om undantag från forumreglerna bör i stället vara förbehållen domstolarna med beaktande av parternas berättigade intressen (prop. 1997/98:101 s. 97).

Motsvarande bestämmelse avseende mål i kammarrätten finns i 8 a § LAFD.

Behörig förvaltningsrätt i vissa fall

Om regeringen har meddelat föreskrifter om att beslut i vissa ärenden ska tas upp av någon annan förvaltningsrätt gäller inte bestämmelserna i 67 kap. 7 och 8 §§ SFL (67 kap. 10 § SFL).

Förvaltningsrätten i Falun tar upp överklaganden av vissa beslut av Skatteverket (7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [FAFD]).

Förvaltningsrätten i Karlstad tar upp överklaganden av vissa beslut (7 b § FAFD).

Förvaltningsrätten i Stockholm hanterar överklaganden av Skatteverkets beslut som avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person som inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 § SFL (7 c § FAFD).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Prop. 1997/98:101 s. 97 [1] [2]
  • Prop. 1997/98:101 s. 98 [1]
  • Proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket [1] [2]
  • Proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket (s. 282-595) [1]