OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Tiden man har på sig för att överklaga ett beslut som är fattat av förvaltningsrätten eller kammarrätten är två månader utom i tre fall. Överklagandetiden är tre veckor om beslutet avser

  • deklarationsombud
  • tvångsåtgärder
  • ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, om beslutet inte har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till.

För ersättningsbeslut som meddelas i samband med avgörandet gäller tvåmånadersfristen.

För den enskilde gäller tvåmånaders- respektive treveckorsfristen från den dag den enskilde fick del av beslutet. När Skatteverket eller det allmänna ombudet överklagar gäller fristen i stället från den dag beslutet meddelades (67 kap. 28 § SFL).

En part kan få förlängd tid att överklaga om motparten har överklagat. Det kallas anslutningsöverklagande.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]