OBS: Detta är utgåva 2015.15. Sidan är avslutad 2023.

Det finns olika slags rumsuthyrning. Här kan du läsa om de olika slagen och om när skatteplikt finns eller inte finns.

Hotellverksamhet och campingplatser

Rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet och upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet är skattepliktig (3 kap. 3 § första stycket 4 ML). Skattesatsen är 12 procent.

Till upplåtelse av campingplats och motsvarande hänförs även tillhandahållande av plats för uppställning av tält eller husvagnar.

Rättsfall: hotellcheckar

Skatterättsnämnden fann att det bolag som mot provision sålde hotellcheckarna inte bedrev rumsuthyrning i hotellrörelse. Bolaget sålde s.k. hotellcheckar som berättigade innehavaren till rabatt på priset för hotellrum. Kunderna valde, bokade och betalade själva hotellrummet på hotell som var anslutna till systemet med sådana checkar. Bolaget fick provision från den organisation som gav ut checkarna. Bolagets tillhandahållande ansågs som försäljning av en rättighet för vilken skattesatsen 25 procent skulle gälla (SRN 1999-06-18).

Samtidiga tillhandahållanden

Hotelltjänster bör förutom själva rumsuthyrningen omfatta även vissa andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i denna uthyrning. Som exempel kan nämnas tillhandahållande åt gästerna av parkeringsplats, telefon, telefax, betal-TV, bad och bastu och tvätt.

Minibar

Skatteverket anser att försäljning av varor från s.k. minibar bör anses som varuförsäljning.

Garderobsavgifter m.m.

Skattesatsen 12 procent bör inte tillämpas på särskilt debiterade garderobsavgifter, vare sig detta sker i hotell- eller restaurangrörelse, och inte heller på andra varor än livsmedel som säljs i hotellens kiosker. I stället gäller skattesatsen 25 procent. För tidningar och böcker är skattesatsen 6 procent.

Rättsfall: möblerade lägenheter hotellagen

Skatterättsnämnden har ansett att uthyrning av möblerade lägenheter är skattepliktig rumsuthyrning enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Sökandebolaget hyrde ut möblerade lägenheter till företag och organisationer och verksamheten omfattade cirka 90 lägenheter, utrustade för självhushåll. Telefon, sänglinne, handdukar och städning m.m. kunde köpas mot särskild avgift. Hyrestiden varierade mellan ett dygn och sex månader. Skatterättsnämnden ansåg att avgörande för bedömningen av om en verksamhet är sådan rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML inte är om lagen om hotell- och pensionatsrörelse gäller på verksamheten utan innehållet i och syftet med verksamheten. I förhandsbeskedet åberopades EU-domen C-346/95, Blasi (SRN 1998-06-15).

Rum och stugor

Skatteverket anser att begreppen rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamheter enligt EU-domstolens dom i målet C-346/95, Blasi bör ges en vid tolkning. Detta för att säkerställa att tillfälligt tillhandahållande av logi liknande den som tillhandahålls inom hotellbranschen beskattas. I övrigt uttalar sig Skatteverket om skatteplikt, skattskyldighet och avdragsrätt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum, stugor och lägenheter.

Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad

Uthyrning av tillfällig bostad kan ske med hjälp av en förmedlare, t.ex. genom annonsering på förmedlarens webbplats.

Skatteverket anser att förmedlaren vid uthyrning av tillfällig bostad kan agera på två sätt.

1) Förmedlaren kan medverka till att ett avtal sluts mellan ägaren och gästen. För den genomsnittlige gästen framstår ägaren som gästens motpart. Det är fråga om förmedling i annans namn.

2) Förmedlaren kan agera på ett sådant sätt att det för den genomsnittlige gästen framstår som att det är förmedlaren som är gästens motpart. Det är fråga om förmedling i eget namn.

Vid bedömningen ska man ta hänsyn till vilka avtalsförpliktelser som näringsidkaren har mot sina kunder. Avtalsvillkor, ansvarsfördelning, praktiska arrangemang eller andra omständigheter kan tyda på att förmedlaren endast uppträder som ett ombud för ägaren eller som ansvarig för uthyrningen. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Exempel på omständigheter som Skatteverket anser är av betydelse vid bedömningen av vilken sorts förmedling det är frågan om finns i ställningstagandet Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad.

Vid förmedling i annans namn av uthyrning av tillfällig bostad är förmedlarens provision en ersättning den förmedlingstjänst som förmedlaren tillhandahåller ägaren. Skattesatsen för förmedlingstjänsten är 25 procent. Detta gäller oavsett om ägaren är en beskattningsbar person eller inte.

Vid förmedling i eget namn anses uthyrningen omsatt både av ägaren och av förmedlaren. Hela det belopp som gästen betalar till förmedlaren är en ersättning för den uthyrningstjänst som förmedlaren tillhandahåller gästen. Om uthyrningen tillhandahålls i förmedlarens rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet är skattesatsen 12 procent.

Bostadsrättsförenings korttidsuthyrning

Skatteverket anser att när en bostadsrättsförening hyr ut möblerade rum och lägenheter för tillfällig logi utan att det är fråga om upplåtelse av bostadsrätt, kan föreningen bedriva en sådan hotellrörelse eller liknande verksamhet för vilken skatteplikt finns. Detta kan ske genom att bostadsrättsföreningen bistår medlemmarna med att i föreningens namn hyra ut deras lägenheter under den tid medlemmarna inte själva använder dem. Eventuell skattskyldighet för mervärdesskatt ska bedömas i varje led för sig.

Rättsfall: lång- och korttidsuthyrning

Skatterättsnämnden har besvarat ett antal frågor om skatteplikt för omsättningen som gäller ett bolags uthyrning av ett fritidshus (SRN 2000-10-04). Nedan följer en redogörelse för Skatterättsnämndens bedömning.

Bolaget som bedrev en mervärdesskattepliktig försäljningsverksamhet uppförde en byggnad på egen fastighet för uthyrning. Uthyrningen till olika hyresgäster var såväl långtids- (ett år eller längre) som korttidsuthyrning. Sänglinne, handdukar och städning skulle kunna köpas mot särskild avgift vid korttidsuthyrning.

Skatterättsnämnden ansåg med stöd av 3 kap. 3 § andra stycket ML att bolagets långtidsuthyrning direkt till andra stuguthyrningsföretag (hotell, pensionat, camping, m.fl.) och researrangörer för korttidsuthyrning var skattepliktig under förutsättning att hyrestagarens verksamhet medförde skattskyldighet till mervärdesskatt. För skattskyldighet krävdes däremot att fastighetsägaren ansökte om och beviljades så kallad frivillig skattskyldighet för uthyrningen. Från och med 1 januari 2014 blir en fastighetsägare frivillig skattskyldig om han eller hon anger utgående skatt i en faktura för uthyrningen.

På frågan om bolagets korttidsuthyrning till privatpersoner eller företag utgjorde skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet uttalade Skatterättsnämnden, bl.a. med hänvisning till RÅ 1988 not. 642 och RÅ 1991 not. 82, att det avgörande för bedömningen om en verksamhet ska vara sådan rumsuthyrning som avses i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML är innehållet i och syftet med verksamheten.

Eftersom bolagets verksamhet var inriktad på att i en aktiv rörelse tillhandahålla en fritidsbostad för tillfälligt bruk är den enligt Skatterättsnämndens mening sådan hotellrörelse eller liknande verksamhet som är skattepliktig i mervärdesskattehänseende.

Bedömningen påverkades inte av att uthyrningsverksamheten endast omfattade en fritidsbostad. Skatterättsnämnden menade att detta ställningstagande var i överensstämmelse med bestämmelserna i direktivet (artiklarna 135.1 l och 135.2 a i mervärdesskattedirektivet) och det principiella synsätt som uttrycks i EU-domstolens dom i målet C-346/95, Blasi.

Skatterättsnämnden ansåg alltså att en uthyrningsstuga som i sin helhet används i skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet inte är stadigvarande bostad och att uthyrningen i det fall som beskrivs ovan omfattas av skatteplikt.

Rättsfall: lägenhetsuthyrning till hotellföretag

Skatterättsnämnden har i SRN 2001-11-21 uttalat sig i en fråga som gäller ett bolags stadigvarande lägenhetsuthyrning till ett hotellföretag. Lägenheterna skulle användas som komplement till hyresgästens (hotellföretagets) sedvanliga rumsuthyrning i hotellverksamhet. Skatterättsnämnden ansåg att uthyrningen utgjorde en skattepliktig omsättning under förutsättning att hyrestagarens verksamhet medför skattskyldighet till mervärdesskatt. För skattskyldighet förutsattes också att Skatteverket meddelat ett beslut om frivillig skattskyldighet för uthyrningen. Från och med 1 januari 2014 blir en fastighetsägare frivillig skattskyldig om han eller hon anger utgående skatt i en faktura för uthyrningen.

Ett hotellföretags eller ett stuguthyrningsföretags skattskyldighet omfattar även uthyrning av lägenheter och stugor som hotellföretaget hyrt av privatpersoner eller övriga som inte är skattskyldiga. En förutsättning för det är att det för hyresgästen framstår som om han hyr direkt av företaget, d.v.s. att avtal ingås med företaget som också uppbär likviden för den tillhandahållna hyrestjänsten. Det bör även finnas ett företagaransvar för eventuella brister och felaktigheter i lägenheterna eller stugorna.

Är det däremot fråga om ett renodlat förmedlingsförhållande där hyresavtalet är direkt mellan hyresgäst och ägare/innehavare blir förmedlaren inte skattskyldig för hela hyreslikviden, utan endast för sin förmedlingsprovision. Sådana förmedlingsprovisioner beskattas med 25 procent.

Bed & breakfast

Uthyrning av möblerade rum inklusive frukost, s.k. bed & breakfast, på lantbruk bör normalt ses som skattepliktig rumsuthyrning och servering. Det får ses som en del i den bedrivna ekonomiska verksamheten. För bed & breakfast i andra fall får en prövning av kriterierna beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet göras i det enskilda fallet.

Ungkarlshotell, studentrum m.m.

Upplåtelse av rum eller lägenheter av stadigvarande karaktär, t.ex. ungkarlshotell, studentrum eller gästforskarbostäder, anses inte skattepliktig. Tillfällig upplåtelse av lägenheter till ett företags anställda eller gäster är vanligtvis inte heller skattepliktig hotellrörelse.

Rättsfall: kursgård

Ett aktiebolag drev en kursgård. I anläggningen fanns bl.a. hotell-, sammanträdes-, konferens- och sällskapsrum. Till verksamheten hörde en restaurang. För gästernas förströelse fanns vissa fritidsanläggningar och en större motorbåt. Bolaget planerade att starta en affärsklubb. Medlemskapet gav medlemmarna rätt att utan ytterligare avgift utnyttja konferensgården och dess anläggningar. Den fasta årsavgiften ansågs i sin helhet som betalning för skattepliktiga tjänster för kost och logi (RSV/FB Im 1986:5).

Rättsfall: flyktingförläggning

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att uthyrning av hotellanläggning till Invandrarverket för asylsökande m.fl. ska betraktas som hotellverksamhet vilken medför skattskyldighet (RÅ 1988 not. 642 och RÅ 1991 not. 82).

Läs även om stadigvarande bostad och frivillig skattskyldighet.

Vårdanstalter och internatskola

Tillhandahållande av kost och logi vid vårdanstalter och internatskolor är normalt ett underordnat led i vården eller utbildningen och beskattas som denna. En förutsättning för det är att kost och logi tillhandahålls av den som även tillhandahåller vården eller utbildningen.

Elevhem

Skatteverket anser att ett elevhem som drivs av en kommun har en sådan anknytning till undervisningsverksamheten vid en kommunal skola att elevhemmet är en integrerad och underordnad del av undervisningsverksamheten. En förutsättning är att boendet tillhandahålls av samma kommun som tillhandahåller utbildningen. En annan förutsättning är att boendet vid elevhemmet endast är avsett som logi åt elever vid deltagande i undervisning utanför hemorten på motsvarande sätt som vid internatskolor, folkhögskolor etc.

Rättsfall: hälsohem

På ett hälsohem erbjöds kost och logi och gymnastik, bad, solarium etc. Det fanns tillgång till sjuksköterska, homeopat och zonterapeut. Hälsohemmet var inte registrerat som en sjukvårdsanstalt hos Socialstyrelsen. Verksamheten ansågs som tillhandahållande av kost och logi i en pensionatsrörelse, d.v.s. skatteplikt fanns (RSV/FB Im 1986:1).

Feriekurser

Konfirmationsundervisning, feriekurser m.m. bedrivs ofta i mindre fast organiserade former och i enskild regi. Förutom utbildning tillhandahålls även kost och logi. Kurser av sådant slag är inte skattefri utbildning.

Skattefrihet gäller tillhandahållande som sker som ett led i skattefri utbildning, jfr 3 kap. 8 § andra stycket ML. För tillhandahållanden som sker som ett led i annan utbildning gäller de allmänna reglerna i ML vid gemensamt tillhandahållande, d.v.s. en uppdelning ska ske enligt 7 kap. 7 § ML. Läs mer om det i Handledning för mervärdesskatt 2014, SKV 553, avsnitt 11.7.

Uthyrning av hytter i fartyg

Skatteverket anser att uthyrning av hytter för logi i fartyg som sker under former liknande hotellrörelse inte omfattas av något undantag från skatteplikt i ML. Omsättning av sådana uthyrningstjänster är därför skattepliktig enligt bestämmelserna i 3 kap. 1 § ML. Uthyrningen omfattas däremot av den reducerade skattesatsen 12 procent.

Campingplatser

Vid upplåtelse av campingplatser eller motsvarande ingår elektrisk kraft, dusch och andra bekvämligheter som ett naturligt led i upplåtelsen och bör, även i de fall särskilda avgifter tas ut, beskattas med 12 procent.

Skatteverket anser att försäljning av s.k. giltighetsmärken för camping är omsättning av en rättighet som ska beskattas med 25 procent.

Giltighetsmärke tillsammans med campingkort ger innehavare av sådant kort rätt att, mot särskild betalning, övernatta på vissa campingplatser. Campingkorten är gratis. För att dessa ska vara giltiga måste de förses med ett giltighetsmärke. För dessa giltighetsmärken tas en viss avgift ut. En separat avgift tas därutöver ut för varje övernattning som görs på campinganläggningen.

Det med giltighetsmärke försedda campingkortet ger, förutom rätten att övernatta, en snabbare in- och utcheckning, rätt att avvakta med betalning för campingvistelsen, olycksfallsförsäkring, campingkatalog samt ett antal olika förmåner. Det kunden efterfrågar vid köp av giltighetsmärken är en möjlighet att få övernatta på olika campingplatser. Övriga tillhandahållanden som kunden får vid förvärv av giltighetsmärket är underordnade den huvudsakliga tjänsten, möjlighet till övernattning.

Försäljning av giltighetsmärken är en tjänst som är skild från själva övernattningen, för vilken en separat avgift ska betalas.

Gästhamnsavgift

Skatteverket anser att gästhamnsavgifter inte är ett led i campingverksamhet, eftersom den beskrivning av vad som är camping enligt prop. 1989/90:111 s. 197 inte omfattar gästhamnsupplåtelser. Beskattning bör alltså ske med 25 procent.

Kost och logi på ridläger

Ridutbildning hänförs till idrott. Kost och logi som tillhandahålls i samband med idrott kan inte ses som en omsättning som har ett omedelbart samband med den idrottsliga verksamheten (prop. 1996/97:10 s. 55). Kursavgiften för ridläger ska därför delas upp enligt 7 kap. 7 § ML.

Rättsfall: tillfällig inkvartering av djur

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked och uttalat att en verksamhet som består av tillfällig inkvartering av djur inte är sådan rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML. Mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget (HFD 2012 not. 26).

Referenser på sidan

Domar & beslut

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1989/90:111 [1]
 • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

 • Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad, mervärdesskatt [1]
 • Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende [1]
 • Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor [1] [2]
 • Mervärdesskatt; skattesats vid korttidsuthyrning av hytter i fartyg [1]
 • Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping [1]
 • Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun [1]
 • Tillämplig skattesats på gästhamnsavgifter [1]

Övrigt

 • rsv/fb im 1986:1 [1]
 • rsv/fb im 1986:5 [1]
 • srn 1998-06-15 [1]
 • srn 2000-10-04 [1]
 • srn 2001-11-21 [1]