OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Nyttjanderätt till bostad

I Sverige upplåts en nyttjanderätt till en bostad vanligtvis genom ett hyresavtal i form av hyresrätt. Bestämmelser om hyresrätt finns i 12 kap. i jordabalken.

I utlandet finns andra typer av nyttjanderätter t.ex. time share och leasehold.

Inkomster

Om en hyresrätt är uthyrd eller medför andra inkomster beskattas dessa i inkomstslaget kapital (42 kap. 30 § IL). Själva innehavet av hyresrätten ger inte upphov till någon inkomstbeskattning.

Även vid upplåtelse av nyttjanderätt i form av t.ex. timeshare och leasehold, ska inkomst på grund av uthyrning till annan tas upp till beskattning. Enligt Skatteverket motsvarar timeshare och leasehold en hyresrätt, även om det finns skillnader. Det är en inkomst som uppkommer vid uthyrning av en tillgång. Sådan inkomst ska tas upp som inkomst i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). Samma regler som för hyresrätt ska användas för beräkning av inkomsten. Bostadsförmån ska inte redovisas (Skatteverkets ställningtagande Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold).

Vad som är hyra

Vad som är hyra finns beskrivet i avsnittet om privatbostadsfastigheter. Jämfört med en privatbostadsfastighet ingår även uppvärmningskostnader för en hyresrätt normalt i hyran till bostadsföretaget och därmed också i den hyresinkomst som innehavaren av hyresrätten ska redovisa.

Ersättning för att avstå hyresrätt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en ersättning för att avstå hyresrätten till en bostadslägenhet är skattepliktig inkomst av kapital (RÅ 2009 ref. 79).

Vilka avdrag som får göras

Om en hyresrätt hyrs ut medges ett schablonavdrag med 40 000 kr för varje hyresrätt. Detta innebär att om två personer gemensamt innehar en hyresrätt får var och en göra avdrag med 20 000 kr.

Vid uthyrning av hyresrätt får avdrag dessutom göras för upplåtarens hyra som motsvarar vad som hyrts ut. Denna del ska beräknas genom en proportionering av den egna hyran i förhållande till den uthyrda delens storlek av hela den egna lägenhetens storlek. Skatteverket anser att med den uthyrda delen avses den del av bostaden som hyresgästen ensam disponerar över (Skatteverkets ställningstagande Kapital – avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till innebonde). Även om de verkliga kostnaderna varit högre medges endast avdrag enligt ovan. Avdraget får inte överstiga inkomsterna (42 kap. 30 § andra stycket IL).

Motsvarande avdrag får göras vid uthyrning av leasehold och time share (Skatteverkets ställningstagande Kapital – avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till innebonde) .

Avdrag för ränteutgifter

Avdrag för ränteutgifter medges enligt vanliga regler i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § andra stycket IL).

Uthyrning till arbetsgivare

Avdrag medges inte om uthyrningen sker till egen eller närståendes arbetsgivare eller till eget handelsbolag. I stället medges skäligt avdrag för den faktiska merkostnad som föranletts av upplåtelsen (42 kap. 32 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2009 ref. 79 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold [1] [2]
  • Kapital - avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till inneboende [1]

Övrigt

  • 12 kap. 1 § jordabalken (1970:994) [1]