OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2016.

Extraordinära intäkter och kostnader är intäkter och kostnader i andra verksamheter än företagets normala verksamhet. Här kan du läsa om hur de ska redovisas enligt de olika regelverken. Du får endast veta de viktigaste principerna i varje regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Vad är extraordinära intäkter och kostnader?

Extraordinära intäkter och kostnader är intäkter och kostnader i andra verksamheter än företagets normala verksamhet (3 kap. 13 § ÅRL). Dessa intäkter och kostnader ska särredovisas.

När redovisas extraordinära intäkter och kostnader?

Utgångspunkten i all normgivning är att så gott som alla intäkter och kostnader som påverkar ett företags resultat är händelser inom ramen för företagets normala affärsverksamhet. Endast i sällsynta undantagsfall inträffar händelser som ger upphov till extraordinära intäkter eller kostnader.

K1: förenklat årbokslut

I de regelverk som gäller när ett företag ska upprätta ett förenklat årsbokslut finns ingen möjlighet att rubricera intäkter och kostnader som extraordinära.

K2: årsredovisning i mindre företag

Intäkter och kostnader i andra verksamheter än företagets normala redovisas som extraordinära intäkter och kostnader. Till företagets normala verksamhet räknas även sekundära intäkter och kostnader, t.ex. realisationsvinster och realisationsförluster. Enligt regelverken för K2 ska extraordinära intäkter och kostnader endast undantagsvis redovisas (Årsredovisning i mindre aktiebolag BFNAR 2008:1 kommentaren till extraordinära poster i kapitel 8 respektive Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar BFNAR 2009:1 kommentaren till extraordinära poster i kapitel 8).

Exempel på extraordinära kostnader är kostnader till följd av naturkatastrofer och krigshändelser (Årsredovisning i mindre aktiebolag BFNAR 2008:1 punkt 4.3 respektive Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar BFNAR 2009:1 punkt 4.3).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Alla intäkter och kostnader som påverkar ett företags resultat orsakas vanligtvis av händelser inom ramen för företagets normala affärsverksamhet. Endast i sällsynta undantagsfall inträffar händelser som ger upphov till extraordinära intäkter eller kostnader. Exempel på sådana händelser är förluster på grund av jordbävning, krig eller konfiskation av utländskt dotterföretag (BFNAR 2012:1 kommentaren till 3 kap. 13 § ÅRL).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som tillämpar de internationella redovisningsreglerna ska inte redovisa några intäkter eller kostnader som extraordinära (IAS 1 punkt 87). Alla intäkter och kostnader är inom ramen för företagets normala verksamhet.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag står det att ett institut som huvudregel ska tillämpa den internationella redovisningen eller RFR 2 Redovisning för juridiska personer om detta är förenligt med ÅRKL och föreskriften (2 kap. 1 § FFFS 2008:25). Det innebär att företaget ska tillämpa IAS 1 och att några extraordinära intäkter och kostnader inte finns med i resultaträkningsschemat. Läs mer under företag som följer de internationella redovisningsreglerna.

I FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26, 2 kap. anges att ett försäkringsföretag som huvudregel bör tillämpa IAS 1 och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Det innebär att företaget ska tillämpa IAS 1 och att extra ordinära intäkter och kostnader inte finns med i resultaträkningsschemat. Läs mer under Företag som följer de internationella redovisningsreglerna ovan.

I FI:s föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens, FFFS 2011:27, anges vilka undantag som medges från ÅRFL och vilka regler i FFFS 2008:26 som företagen ska tillämpa. Några särskilda undantag beträffande extraordinära intäkter och kostnader finns inte i FFFS 2006:18.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • FFFS 2008:26 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag [1]
  • FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd [1]
  • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
  • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]