OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2016.

Extraordinära intäkter och kostnader är intäkter och kostnader i andra verksamheter än företagets normala verksamhet.

Vad är extraordinära intäkter och kostnader?

Extraordinära intäkter och kostnader är intäkter och kostnader i andra verksamheter än företagets normala verksamhet. Dessa intäkter och kostnader kunde tidigare särredovisas i resultaträkningen (3 kap. 13 ÅRL). Möjligheten att särredovisa extraordinära intäker och kostnader upphörde att gälla den 1 januari 2016 (se SFS 2015:813) och gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare.

Från och med den 1 januari 2016 ska företaget i stället lämna upplysningar om intäkter och kostnader som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst. Uppgifter ska lämnas om arten och storleken för varje sådan intäkt eller kostnad (5 kap. 19 § ÅRL).

Bokföringsnämndens allmänna råd är inte uppdaterade med anledning av ändringarna i årsredovisningslagen.

K2: årsredovisning i mindre företag

Enligt regelverken för K2 ska extraordinära intäkter och kostnader endast undantagsvis redovisas (Årsredovisning i mindre aktiebolag BFNAR 2008:1 kommentaren till extraordinära poster i kapitel 8 respektive Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar BFNAR 2009:1 kommentaren till extraordinära poster i kapitel 8). Dessa regler i de allmänna råden ska inte tillämpas med anledning av lagändringen, läs mer ovan.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Alla intäkter och kostnader som påverkar ett företags resultat orsakas vanligtvis av händelser inom ramen för företagets normala affärsverksamhet. Endast i sällsynta undantagsfall inträffar händelser som ger upphov till extraordinära intäkter eller kostnader. Exempel på sådana händelser är förluster på grund av jordbävning, krig eller konfiskation av utländskt dotterföretag (BFNAR 2012:1 kommentaren till 3 kap. 13 § ÅRL). I och med att regeln i 3 kap. 13 § ÅRL har upphör att gälla finns, ingen möjlighet att särredovisa extraordinära intäkter eller kostnader.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som tillämpar de internationella redovisningsreglerna ska inte redovisa några intäkter eller kostnader som extraordinära (IAS 1 punkt 87). Alla intäkter och kostnader är inom ramen för företagets normala verksamhet.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag står det att ett institut som huvudregel ska tillämpa den internationella redovisningen eller RFR 2 Redovisning för juridiska personer om detta är förenligt med ÅRKL och föreskriften (2 kap. 1 § FFFS 2008:25). Det innebär att företaget ska tillämpa IAS 1 och att några extraordinära intäkter och kostnader inte finns med i resultaträkningsschemat. Läs mer under företag som följer de internationella redovisningsreglerna.

I FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2015:12, 2 kap. anges att ett försäkringsföretag som huvudregel bör tillämpa IAS 1 och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Det innebär att företaget ska tillämpa IAS 1 och att extraordinära intäkter och kostnader inte finns med i resultaträkningsschemat. Läs mer under Företag som följer de internationella redovisningsreglerna ovan.

I FI:s föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens, FFFS 2011:27, anges vilka undantag som medges från ÅRFL och vilka regler i FFFS 2015:12 som företagen ska tillämpa. Några särskilda undantag beträffande extraordinära intäkter och kostnader finns inte i FFFS 2011:27.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag [1]
  • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
  • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]