OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2015.

Ersättning för inkomstbortfall vid arbetslöshet utgör en skattepliktig ersättning. Det gäller även ersättning från utlandet vid arbetslöshet.

Skatteverket anser att permitteringsersättning från utlandet också är skattepliktigmed stöd av reglerna om livränta och liknande periodiska inkomster (10 kap. 2 § och 11 kap. 1 § IL).

I dansk lov om arbejdsløshedsforsikring finns bestämmelser i kapital 11 a om efterlön. Nuvarande regler om efterlön ger en möjlighet för personer att lämna arbetsmarknaden vid 60 års ålder och vara tillförsäkrade en inkomst fram till pensionsåldern.

En person som har betalat in s.k. bidrag till en dansk efterlönsordning och som väljer att få sina efterlönsbidrag återbetalda ska enligt Skatteverket inte beskattas i Sverige för återbetalningen.

Skatteverket anser vidare att när en person ”går på efterlön” så är de löpande utbetalningarna av efterlön skattepliktiga enligt IL. Bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet och dess artikel 18 ska tillämpas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön [1] [2]