I beslutet om slutlig skatt gör Skatteverket de skattereduktioner som beslutats i lag (56 kap. 7 § SFL). Skattereduktioner kan bara dras av från beslutad skatt och kan inte sparas till ett annat år.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som beräknats enligt 65 kap. IL, mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Reduktionerna räknas av mot skatten i en bestämd ordning. Skattereduktion enligt 67 kap. 5–9 d, 34, 35, 46–48 och 53–64 §§ IL ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt (67 kap. 2§ IL).

Det finns mer information om de olika skattereduktionerna och de materiella reglerna i avsnittet Skattereduktioner under Inkomstskatt. Med anledning av pandemin infördes regler om tillfälliga skattereduktioner. Läs mer om detta i avsnitt om tillfällig skattereduktion för inventarier.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]