OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2015.

Den beslutet gäller kan begära omprövning av Skatteverkets beslut som fattas med stöd av gåvomottagarlagen. Skatteverket kan också på eget initiativ ompröva beslut till fördel för den beslutet gäller, men även till nackdel i vissa fall.

Vilka beslut får omprövas?

Den som beslutet gäller kan begära omprövning av

  • beslut om godkännande enligt 6 § GML
  • beslut om förlängning av godkännande enligt 10 § GML
  • beslut om återkallelse av godkännande enligt 15 § GML
  • beslut om kontrollavgift enligt 17 § GML.

Detta framgår av 20 § GML.

Förelägganden som meddelats enligt 14 § GML omfattas inte av omprövningsbestämmelsen i GML. För den som begär omprövning av ett sådant föreläggande återstår endast möjligheten att få beslutet omprövat med stöd av 27 § FL. Detsamma gäller beslut om återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen.

Observera att ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, även om det begärs omprövat (16 § GML).

Formella krav

20 § första stycket GML hänvisar till reglerna i 66 kap. SFL om omprövning av beslut på vilket sätt preliminär skatt ska betalas. Av 66 kap. 6 § SFL framgår hur omprövning begärs. Det innebär att en begäran om omprövning ska vara skriftlig. Det går bra med vanligt brev, e-post eller fax eftersom det saknas krav på att begäran ska vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om omprövning kan göras genom ombud. En person som uppger att han eller hon företräder någon annan ska i princip kunna styrka detta med en fullmakt. Myndigheten avgör i vilka fall en fullmakt ska begäras.

Att en fråga har omprövats av Skatteverket och att inget nytt har tillkommit utgör inte hinder för en ny omprövning. Samma fråga kan alltså omprövas flera gånger.

Om en begäran om omprövning avser en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol eller är föremål för prövning i sådan domstol ska någon omprövning inte ske.

Skyldigheten att betala kontrollavgift

En begäran om omprövning av ett beslut om kontrollavgift enligt 17 § GML påverkar inte den enskildes skyldighet att betala avgiften inom den tid som anges i beslutet (68 kap. 1 § SFL). Det är 19 § GML som hänvisar till reglerna i SFL vad gäller bl.a. debitering och betalning av kontrollavgift (61-65 kap. SFL) och verkställighet (68 kap. 1 § SFL). Hänvisningen till 63 kap. SFL innebär också att anståndsreglerna i SFL är tillämpliga på kontrollavgifterna.

Tidsfrister

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (66 kap. 7 § SFL andra stycket 2 och 7).

Det är möjligt för Skatteverket att till nackdel ompröva ett beslut om kontrollavgift (se nedan). Den omprövningsfristen är två år (66 kap. 21 § SFL) och ska räknas från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades (20 § andra stycket GML).

Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut till fördel för den som beslutet gäller (66 kap. 19 § SFL). Skatteverkets befogenhet att på eget initiativ ompröva till fördel är visserligen inte tidsbegränsad, men rent praktisk fungerar regeln endast så länge det finns några handlingar bevarade (prop. 2010/11:165 sid 1096).

Omprövning av beslut till nackdel

Beslut som är möjliga att återkalla får inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § andra stycket SFL). Det saknas därför laglig möjlighet för Skatteverket att ompröva ett tidigare meddelat beslut om godkännande eller beslut om förlängning av godkännande till nackdel för den som beslutet gäller.

Beslut om kontrollavgift får dock omprövas även till nackdel för den som beslutet gäller. Det kan exempelvis komma i fråga om den enskilde har fått befrielse från kontrollavgift genom att lämna felaktiga uppgifter till Skatteverket (se 20 § GML, 66 kap. 24 § SFL och prop. 2010/11:165 sid. 1104)

Förfaranderegler

Det är samma förfaranderegler som gäller vid handläggning av omprövningsärenden enligt GML som vid handläggning av övriga ärenden enligt GML. Det innebär bl.a. att det är kommuniceringsregeln i 17 § FL som är tillämplig och inte reglerna om kommunicering i 40 kap. 2 och 3 §§ SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]