OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om omprövning av beslut om PGI finns i socialförsäkringsbalken.

Omprövning av beslut om PGI

När Skatteverket omprövar ett beslut om PGI ska bestämmelserna i 113 kap. 7 § andra stycket samt 9, 21 och 23-31 §§ SFB tillämpas (113 kap. 22 § andra stycket SFB).

Omprövning på begäran av den enskilde

Skatteverkets beslut om PGI ska omprövas om den som beslutet gäller har begärt det skriftligt (113 kap. 23 § jfr med 113 kap. 22 § tredje stycket SFB). En begäran om omprövning av PGI ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter det fastställelseår som beslutet gäller (113 kap. 26 § andra stycket SFB). Tidsfristen blir därmed densamma som gäller för beskattningen vilket innebär att en begäran om omprövning för t.ex. inkomståret 2013 måste ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av 2019.

Om den enskilde gör sannolikt att denne inte har fått kännedom om ett beslut, eller någon annan handling med uppgifter om vad som beslutats, inom två månader före utgången av den tid som anges i 26 § andra stycket, får ändå en begäran om omprövning lämnas in. En sådan begäran om omprövning ska ha kommit in inom två månader från den dag då den enskilde fick kännedom om beslutet (113 kap. 27 § SFB).

Omprövning på Skatteverkets initiativ

Ett omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ ska meddelas inom ett år efter fastställelseåret, d.v.s. kalenderåret efter intjänandeåret (113 kap. 29 § andra stycket SFB).

Om en omprövning motiveras av att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter eller har låtit bli att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller anmälningsskyldighet finns ingen tidsfrist (113 kap. 30 § SFB). Det är möjligt att utan begränsning i tiden ompröva ett beslut som har blivit felaktigt på grund av att underlaget för beslutet var uppenbart felaktigt eller ofullständigt eller om det finns andra synnerliga skäl (113 kap. 31 § 1 SFB).

Dessutom kan Skatteverket ompröva ett beslut, om det vid bestämmande av avgiftsunderlaget för en arbetsgivare t.ex. beslutas att ett belopp, som ingår i inkomst av anställning, inte ska räknas in i avgiftsunderlaget. Om detta påverkar beräkningen av PGI för en enskild vars inkomst inte längre ska anses som inkomst av anställning, ska dennes PGI omprövas (113 kap. 31 § 2 SFB).

Bestämmelserna om tidsfrister i 29 § innebär inte någon begränsning av de möjligheter till följdändring av beslut om PGI som regleras i 70 kap. 2 § SFB.

Hinder för omprövning

Skatteverket får inte ompröva en fråga som redan har avgjorts genom omprövning eller genom en domstols dom. Skatteverket får heller inte ompröva ett avvisningsbeslut som grundas på att en begäran om omprövning eller ett överklagande kommit in för sent (113 kap. 7 § andra stycket SFB). Om den enskilde begär omprövning av ett beslut och det allmänna ombudet överklagar samma beslut, då ska Skatteverket inte ompröva beslutet utan den enskildes begäran om omprövning ska i sådant fall anses som ett överklagande (113 kap. 9 § SFB). Se även Allmänna ombudets överklagande.

Omprövning för äldre år

Bestämmelserna i 113 kap. SFB gäller för omprövning av beslut om PGI för äldre år (1 kap. 3 § och 9 kap. 15 § SFBP).

Om tiden för att begära omprövning har gått ut kan den enskilde ansöka om resning hos kammarrätten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar