OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Reseförmån med inskränkande villkor ska beräknas enligt särskilda regler. Detta gäller endast för dem som har anställningar eller uppdrag inom rese- eller trafikbranschen.

Trafik- och resebyråföretag

Vid reseförmån på grund av anställning eller särskilt uppdrag inom rese- eller trafikbranschen kan förmån av vissa resor beräknas till annat än marknadsvärdet. Detta gäller endast om resan är förenad med inskränkande villkor.

Vilka företag som ska omfattas av begreppet ”rese- eller trafikbranschen” är inte klart definierat. Skatteverket har uppfattningen att det bör vara företag som själva tillhandahåller persontrafik.

Inskränkande villkor

Med inskränkande villkor avses att följande två omständigheter måste vara uppfyllda (61 kap. 12 § IL):

  • resan får göras bara under vissa tider, på vissa avgångar eller under förutsättning att det finns plats vid resans avgång
  • villkoren är väsentligt sämre än för resor som säljs på den allmänna marknaden.

Förmån av flygresor

Förmån av flygresa värderas enligt en individuell beskattningsmodell där varje enskild resa värderas enligt schablon (61 kap. 13 § IL).

40 procent av det lägsta priset

En flygresa som den anställde får göra bara om det finns plats vid avgången ska värderas till 40 procent av det lägsta normalt förekommande pris som en konsument har fått betala för motsvarande resa utan inskränkande villkor. Jämförelse görs med de priser som gällde under perioden från och med oktober andra året före beskattningsåret till och med september året före beskattningsåret.

När det lägsta normalt förekommande priset för en motsvarande resa utan inskränkande villkor ska bestämmas, ska en jämförelse göras med priser för flygresor med samma destinationsort. Om en sådan jämförelse är svår att göra får i stället beräkningen göras med utgångspunkt från en likartad resesträcka.

75 procent av det lägsta priset

Flygresor som en anställd får göra på bara vissa avgångar eller under förutsättning att det finns plats vid resans avgång ska värderas till 75 procent av det lägsta priset.

Förmån av inrikes tågresor

Förmån av inrikes tågresor ska värderas enligt en schablonmodell som innebär att värdet är en viss andel av marknadspriset på de årskort som finns på marknaden (61 kap. 14 § IL).

Sådan reseförmån ska tas upp som intäkt det beskattningsår som den anställde disponerar årskortet (10 kap. 9 § IL).

Vuxna – fem procent av årskortets värde

För vuxna ska årskortet värderas till fem procent av det pris som en konsument får betala för ett årskort som ger rätt till motsvarande resor utan inskränkande villkor under beskattningsåret.

Barn – lägre värde än för vuxna

Det skattepliktiga värdet är lägre för barn än för vuxna.

För barn som under beskattningsåret fyller 16, 17 eller 18 år ska årskortet värderas till 50 procent av det skattepliktiga värdet som gäller för vuxen.

För barn som under beskattningsåret fyller högst 15 år ska årskortet värderas till noll (prop. 1995/96:152, s. 45–53).

Enstaka tågresor

Generellt gäller att enstaka tågresor värderas enligt vanliga regler, d.v.s. till marknadsvärdet. Läs mer om värdering till marknadsvärdet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • proposition 1995/96:152 [1]