OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan äga andelar i ett annat företag, bl.a. genom att vara delägare i ett handelsbolag. Andelar i handelsbolag kan redovisas på olika sätt beroende på vilken normgivning företaget följer.

Klassificering

Andelar i handelsbolag respektive kommanditbolag klassificeras vanligen som finansiella anläggningstillgångar, eftersom avsikten med andelarna i normalfallet är ett stadigvarande innehav. Andelar i handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag eller som andelar i andra företag.

K1: förenklat årsbokslut

K1-regelverken innehåller inga särskilda regler om redovisning av andelar i handelsbolag.

Läs om hur man löser oreglerade frågor i K1-regelverken.

K2: årsredovisning i mindre företag

Vid förvärv av andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, värderar man andelarna utifrån utgiften för förvärvet av andelen (4 kap. 3 § ÅRL).

Det redovisade värdet på andelarna i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, ska årligen ändras, dels med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat enligt beskattningen, dels med de uttag och tillskott som företaget gjort under året. Ett negativt värde ska redovisas som en skuld till handelsbolaget (BFNAR 2008:1 punkt 20.5 respektive BFNAR 2009:1 punkt 20.6). Andelen redovisas i balansräkningen under rubrikerna Finansiella anläggningstillgångar och Andelar i koncernföretag respektive Andelar i intresseföretag (BFNAR 2008:1 punkt 4.5 eller punkt 4.5A respektive BFNAR 2009:1 punkt 4.5 eller punkt 4.5A).

Ett företag som är delägare i ett handelsbolag beskattas för sin andel i handelsbolagets resultat. Inkomsten redovisas i resultaträkningen i posten Resultat från andelar i koncernföretag respektive i posten Resultat från andelar i intresseföretag (BFNAR 2008:1 punkt 4.3 eller 4.3A respektive BFNAR 2009:1 punkt 4.3 respektive punkt 4.3A). Resultatet framgår av det delägande företagets inkomstdeklaration.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

När man förvärvar andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, ska man värdera andelen vid första redovisningstillfället utifrån utgiften för förvärvet av andelen. Det innebär att man redovisar sin insats om det är ett nybildat handelsbolag, respektive köpeskillingen om man förvärvar en andel i ett befintligt handelsbolag (4 kap. 3 § ÅRL).

Det redovisade värdet på andelar i handelsbolag inklusive kommanditbolag, som är dotterföretag, ska årligen ändras med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat. Om det skattepliktiga resultatet inte avviker väsentligt från det redovisade resultatet får man använda det skattepliktiga resultatet (BFNAR 2012:1 punkt 9.9).

Om det redovisade värdet på andelen är negativt, ska man redovisa en skuld (BFNAR 2012:1 punkt 9.9). Motsvarande gäller om handelsbolaget respektive kommanditbolaget är ett intresseföretag (BFNAR 2012:1 punkt 14.12) eller en andel i ett gemensamt styrt företag (BFNAR 2012:1 punkt 15.16).

En delägares tillskott till ett handelsbolag respektive kommanditbolag ska redovisas som en ökning av andelens värde (BFNAR 2012:1 punkt 6.4). En delägares uttag ur ett handelsbolag respektive kommanditbolag ska redovisas som en minskning av andelens redovisade värde (BFNAR 2012:1 punkt 6.5).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 27 Separata finansiella rapporter, om inte RFR 2 Redovisning i juridiska personer anger något annat. RFR 2 anger att ett företag endast ska tillämpa punkt 10, 11, 12 och 19 i IAS 27 med beaktande av undantagen i RFR 2 IAS 27.

En andel i ett handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som en andel i ett koncernföretag, intresseföretag eller joint venture. Ett företag ska redovisa sina innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, antingen till anskaffningsvärdet eller i enlighet med IFRS 9 (IAS 27 punkt 10). Företaget ska tillämpa samma redovisningsprincip för varje kategori av innehav.

IFRS 9 är ännu inte godkänd av EU-kommissionen för tillämpning inom unionen. Av övergångsbestämmelserna till IAS 27 framgår det att om ett företag tillämpar IAS 27, men ännu inte tillämpar IFRS 9, ska alla referenser till IFRS 9 uppfattas som referenser till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (IAS 27 punkt 19).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Det finns inga särskilda regler i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av andelar i handelsbolag. I föreskrifterna gäller som huvudregel att de finansiella företagen ska följa de internationella redovisningsstandarderna, om de är förenliga med ÅRKL respektive ÅRFL. Ett institut behöver inte tillämpa en regel i godkända internationella redovisningsstandarder om det i stället tillämpar motsvarande regel i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. En redogörelse för dessa regler finns under Företag som följer internationella redovisningsregler, se ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Övrigt

  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2] [3] [4] [5]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2] [3] [4] [5]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • IAS 27 Separata finansiella rapporter [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]