OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Undantagen tandvård

Tandvård är undantagen från skatteplikt (3 kap. 4 § första stycket ML). Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan (3 kap. 6 § ML).

I mervärdesskattedirektivet finns inte någon separat bestämmelse om tandvård. Det avgörande för frågan om det är en undantagen tjänst som utförs enligt mervärdesskattedirektivet är om den tandvård som utförs utgör sjukvård eller sjukvårdande behandling enligt artikel 132.1 b och c i mervärdesskattedirektivet.

I ML finns inte angivet att åtgärderna ska vara medicinska. Skatteverkets uppfattning är följande.

Som undantagen tandvård bör anses i ML angivna åtgärder som berättigar till tandvårdsersättning enligt lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller i övrigt ligger inom ramen för behörigheten att utöva tandvårdsyrke. Även för andra yrkeskategorier som bedriver tandvård och arbetar under ansvar av legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist bör gälla att de behandlingsmetoder som tillämpas är vedertagna som tandvårdsåtgärder.

Estetiska operationer och behandlingar

Skatteverket anser att det är syftet med en åtgärd eller ett ingrepp som avgör om åtgärden eller ingreppet är undantagen tandvård. Estetiska operationer och behandlingar i munhålan som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skattepliktiga. De estetiska operationer eller behandlingar i munhålan som till någon del är medicinskt motiverade omfattas däremot av undantaget för tandvård. Bedömningen av om ingreppet är medicinskt motiverat ska göras av legitimerad personal inom tandvården inom ramen för deras legitimation. Se Skatteverket ställningstagande om Undantaget från skatteplikt för tandvård.

En omständighet som talar för att det är från skatteplikt undantagen tandvård är att åtgärden ingår i högkostnadsskyddet enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det kan emellertid vara från skatteplikt undantagen tandvård även om åtgärden inte är ersättningsberättigad enligt TLV. Så är fallet när en legitimerad tandläkare inom ramen för sin behörighet gjort bedömningen att åtgärden är medicinskt motiverad.

Rekonstruktiva operationer och behandlingar

Skatteverket anser vidare att rekonstruktiva operationer och behandlingar i munhålan efter olycka eller sjukdom och åtgärdande av medfödda missbildningar är undantagen tandvård. Sådana operationer och behandlingar får anses vara medicinskt motiverade. Se Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för tandvård.

Tandvård för djur

Tandvård som avser djur omfattas inte av undantaget för tandvård.

Undantaget som led i tandvården

Undantaget omfattar även varor och tjänster som den som tillhandahåller tandvården omsätter som ett led i denna (3 kap. 4 första stycket ML).

Det innebär att undantaget även kan omfatta tillhandahållande av i sig skattepliktiga omsättningar, exempelvis försäljning av plast, porslin eller amalgam. En förutsättning för undantaget är att tillhandahållandet sker av den som är vårdgivare. Med vårdgivare förstås, enligt Skatteverkets uppfattning, den som tillhandahåller tandvården. Undantaget omfattar däremot inte skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster som vårdgivaren tillhandahåller vårdtagaren utan att det sker som ett led i vården, exempelvis försäljning av tandvårdsprodukter.

Kontroller och analyser av prov

Kontroller eller analyser av prov som tagits som ett led i tandvården omfattas också av undantaget (3 kap. 4 § andra stycket första strecksatsen ML). Läs mer om kontroll eller analys av prov.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & Förordningar

  • Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Undantaget från skatteplikt för tandvård – mervärdesskatt [1] [2]