OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Vad är undantagen tandvård?

Tandvård är undantagen från skatteplikt (3 kap. 4 § första stycket ML). Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan (3 kap. 6 § ML).

I mervärdesskattedirektivet finns inte någon separat bestämmelse om tandvård. Det avgörande för frågan om det är en undantagen tjänst som utförs enligt mervärdesskattedirektivet är om den tandvård som utförs utgör sjukvård eller sjukvårdande behandling enligt artikel 132.1 b och c i mervärdesskattedirektivet.

I ML finns inte angivet att åtgärderna ska vara medicinska. Skatteverkets uppfattning är att som undantagen tandvård bör anses i ML angivna åtgärder som berättigar till tandvårdsersättning enligt lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller i övrigt ligger inom ramen för behörigheten att utöva tandvårdsyrke. Även för andra yrkeskategorier som bedriver tandvård och arbetar under ansvar av legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist bör gälla att de behandlingsmetoder som tillämpas är vedertagna som tandvårdsåtgärder.

Nytt: 2018-10-26

Undantaget är formulerat så att det är tillämpligt oberoende av i vilket led tjänsten tillhandahålls så länge som tjänsten avser sådan tandvård som anges i ML.

Tandvårdtjänster eller uthyrning av personal?

Skatteverket anser att uthyrning av personal inte är en sådan tjänst som i sig utgör tandvård. Det gäller även om den uthyrda personalen ska utföra tjänster hos köparen som är vårdtjänster. Det gäller alltså oavsett om det är tandvård som utförs hos köparen. Läs mer om sjukvårds­tjänster och uthyrning av personal.

Tillämpning

Det nya synsättet ska enligt tillämpningsinformationen till ställningstagandet Uthyrning av vårdpersonal tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019. Detta innebär att beslut på initiativ av Skatteverket som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019.

Estetiska operationer och behandlingar

Skatteverket anser att det är syftet med en åtgärd eller ett ingrepp som avgör om åtgärden eller ingreppet är undantagen tandvård. Estetiska operationer och behandlingar i munhålan som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skattepliktiga. De estetiska operationer eller behandlingar i munhålan som till någon del är medicinskt motiverade omfattas däremot av undantaget för tandvård. Bedömningen av om ingreppet är medicinskt motiverat ska göras av legitimerad personal inom tandvården inom ramen för deras legitimation (Skatteverket ställningstagande om Undantaget från skatteplikt för tandvård).

En omständighet som talar för att det är från skatteplikt undantagen tandvård är att åtgärden ingår i högkostnadsskyddet enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det kan emellertid vara från skatteplikt undantagen tandvård även om åtgärden inte är ersättningsberättigad enligt TLV. Så är fallet när en legitimerad tandläkare inom ramen för sin behörighet gjort bedömningen att åtgärden är medicinskt motiverad.

Rekonstruktiva operationer och behandlingar

Skatteverket anser vidare att rekonstruktiva operationer och behandlingar i munhålan efter olycka eller sjukdom och åtgärdande av medfödda missbildningar är undantagen tandvård. Sådana operationer och behandlingar får anses vara medicinskt motiverade (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för tandvård).

Tandvård för djur

Tandvård som avser djur omfattas inte av undantaget för tandvård.

Nytt: 2018-10-26

Nära anknytning till tandvård

Tjänster som i sig inte utgör tandvård men har nära anknytning till tandvård omfattas av undantag från skatteplikt. Samma bedömning gäller som för tjänster med nära anknytning till sjukvård. Det innebär att uthyrning av personal inte i sig är en tjänst som utgör tandvård. Skatteverket anser att tre kriterier ska vara uppfyllda för att uthyrning av personal ska kunna vara nära anknuten till tandvård.

• Både den som hyr ut personal och köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller tandvård.

• Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten.

• Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Exempel: skattepliktig uthyrning av vårdpersonal

En legitimerad tandläkare bedriver sin tandvårds­mottagning som aktiebolag. När tandvårds­mottagningen har semesterstängt hyr aktiebolaget ut tandläkaren till folktandvården som vikarierande tandläkare. Det är folktandvården som tillhandahåller vården gentemot patienten. Det finns andra företag som folktandvården kan vända sig till som hyr ut tandläkare.

I ett sådant fall är det inte fråga om att aktiebolaget tillhandhåller folktandvården en vårdtjänst eftersom aktiebolaget inte tillhandahåller vård gentemot patienten för denna tjänst. Det saknar betydelse att aktiebolaget bedriver en tandvårds­­mottagning resten av året. Det är inte heller fråga om en tjänst med nära anknytning till tandvård eftersom ett av kriterierna inte är uppfyllt.

• Både folktandvården och aktiebolaget driver vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller tandvårds­tjänster.

• Tjänsten är absolut nödvändig för köparens tillhandahållande av tandvård.

• Aktiebolagets grundläggande syfte är dock att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som ska betala mervärdesskatt.

Uthyrningen är därför skattepliktig.

Tillämpning

Det nya synsättet ska enligt tillämpningsinformationen till ställningstagandet Uthyrning av vårdpersonal tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019. Detta innebär att beslut på initiativ av Skatteverket som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019. Detta gäller även exemplet ovan

Nytt: 2018-12-12

Exempel: skattepliktig uthyrning av vårdpersonal

En tandhygienist som bedriver sin verksamhet i ett aktiebolag har avtal med en privat tandvårdsmottagning om att arbeta som konsult på mottagningen. Det är den privata tandvårdsmottagningen som tillhandahåller vården gentemot patienten. Det finns andra företag som tandvårdsmottagningen kan vända sig till och som hyr ut tandhygienister.

Aktiebolaget ställer endast sin arbetskraft till förfogande. Aktiebolaget tillhandahåller inte den privata mottagningen en vårdtjänst eftersom aktiebolaget inte tillhandahåller vård gentemot patienten för denna tjänst. Det är den som driver vårdmottagningen, i detta fall den privata vårdmottagningen, som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten och som är patientens motpart. Det saknar betydelse för den mervärdesskatterättsliga bedömningen att aktiebolaget ses som vårdgivare enligt medicinrättslig lagstiftning.

Det är inte heller fråga om en tjänst med nära anknytning till tandvård eftersom alla kriterier inte är uppfyllda.

  • Endast den privata mottagningen driver vårdmottagning som huvudsakligen tillhandahåller tandvårdstjänster.
  • Tjänsten är absolut nödvändig för köparens tillhandahållande av tandvård.
  • Aktiebolagets grundläggande syfte är att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som ska betala mervärdesskatt.

Uthyrningen är därför skattepliktig.

Även om tandhygienisten bedriver verksamheten i aktiebolag vid en egen tandvårdsmottagning och ibland anlitas som konsult blir bedömningen densamma och det är fortfarande fråga om skattepliktig uthyrning.

Tillämpning

Det nya synsättet ska enligt tillämpningsinformationen till ställningstagandet Uthyrning av vårdpersonal tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019. Detta innebär att beslut på initiativ av Skatteverket som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019. Detta gäller även exemplet ovan.

Undantaget som led i tandvården

Undantaget omfattar även varor och tjänster som den som tillhandahåller tandvården omsätter som ett led i denna (3 kap. 4 första stycket ML).

En förutsättning för undantaget är att tillhandahållandet sker av den som är vårdgivare. Med vårdgivare förstås, enligt Skatteverkets uppfattning, den som tillhandahåller tandvården. Undantaget omfattar däremot inte skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster som vårdgivaren tillhandahåller vårdtagaren utan att det sker som ett led i vården, exempelvis försäljning av tandvårdsprodukter.

Kontroller och analyser av prov

Kontroller eller analyser av prov som tagits som ett led i tandvården omfattas också av undantaget (3 kap. 4 § andra stycket första strecksatsen ML). Läs mer på sidan kontroll eller analys av prov.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & Förordningar

  • Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Undantaget från skatteplikt för tandvård – mervärdesskatt [1] [2]
  • Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt [1] [2] [3]