OBS: Detta är utgåva 2016.2. Sidan är avslutad 2023.

Tillgång som tillförts betydande värde

Om en tillgång som köpts utan avdragsrätt vid en senare tidpunkt har tillförts varor och tjänster av betydande värde och företaget då hade rätt till avdrag eller återbetalning för ingående mervärdesskatt, innebär det att omsättningen av tillgången inte undantas från skatteplikt. Bestämmelsen har tillkommit för att skattefriheten inte ska omfatta sådana situationer då visserligen inte förvärvet medfört avdragsrätt eller återbetalningsrätt men väl vad som senare tillförts tillgången. Det kan gälla t.ex. reparationer eller bearbetningar. Med uttrycket ”mera betydande förvärv” av varor eller tjänster menas enligt förarbetena att värdet av det som tillförts tillgången uppgår till eller överstiger tillgångens värde vid denna tidpunkt eller absolut sett är stort (3 kap. 24 § första stycket 1 ML, prop. 1993/94:99 s. 159).

Överlåtelse av verksamhet

När en verksamhet som medfört skattskyldighet eller återbetalningsrätt överlåts är under vissa förutsättningar verksamhetsöverlåtelsen inte att anse som en omsättning enligt 2 kap. 1 b § ML. Den omständigheten att en verksamhet som sålts inte anses som en omsättning medför inte att förutsättningar finns för en tillämpning av 3 kap. 24 § första stycket ML på en senare överlåtelse av dessa tillgångar. En sådan tillämpning skulle strida både mot syftet med de aktuella bestämmelserna och mot allmänna mervärdesskatterättsliga principer (SRN 1995-12-14).

Jämkning innebär att avdrag har gjorts

Om användningen av en investeringsvara ändrats så att avdragsrätt till någon del uppkommit inom korrigeringstiden ska inte undantagsregeln i 3 kap. 24 § ML tillämpas vid en senare omsättning. Företaget hade visserligen inte avdragsrätt vid förvärvstidpunkten, men det avdrag företaget därefter fått på grund av jämkningsreglerna hänför sig till förvärvet även om det utnyttjats vid en senare tidpunkt.

Försäkringsföretags försäljningar i samband med skadereglering

I samband med skadereglering förekommer det att försäkringsföretag övertar den skadelidandes tillgång. Försäkringsföretaget har inte avdragsrätt för en tillgång som övertagits på det sättet. Övertagande av vara i samband med skadereglering anses inte ske mot ersättning (RSV/FB Im 1982:2). Försäkringsföretagets överlåtelse av tillgången undantas inte från skatteplikt (3 kap. 24 § tredje stycket ML).

Finansieringsföretags försäljningar av återtagna varor

Ett finansieringsföretag kan i egenskap av långivare ta över en säljares rätt att återta en vara med stöd av ett köpeavtal. Om finansieringsföretaget utnyttjar sin rätt och återtar varan är omsättning av en tillgång som förvärvats på detta sätt inte undantagen från skatteplikt (3 kap. 24 § tredje stycket ML).

Detta gäller oavsett om finansieringsföretag har eller inte har avdragsrätt för debiterad mervärdesskatt. Som exempel kan nämnas ett återtagande av en lastbil från ett åkeri. Finansieringsföretagets försäljning av lastbilen är inte undantagen från skatteplikt.

Har återtagandet skett från någon som varken haft avdragsrätt eller rätt till återbetalning är inte heller under dessa förutsättningar finansieringsföretagets omsättning undantagen från skatteplikt. Som exempel kan nämnas ett återtagande av utrustning från en läkarpraktik vars verksamhet inte medför skattskyldighet. Däremot kan finansieringsföretaget i ett sådant fall ha rätt till avdrag för den ingående skatt som hänför sig till värdet av varan.

Fartyg och luftfartyg som köpts skattefritt är inte undantagna

Från skatteplikt undantas under vissa förutsättningar omsättning och införsel av fartyg och luftfartyg enligt 3 kap. 21 § ML. Bestämmelsen medför att den som t.ex. bedriver yrkesmässigt fiske kan förvärva fartyg skattefritt. I förtydligande syfte har lagstiftaren uttryckligen angivit att undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 24 § ML inte gäller den som förvärvat fartyget skattefritt eller infört detsamma och importen undantagits från skatteplikt. För den som förvärvat fartyget eller luftfartyget på sådant sätt blir därför försäljningen eller uttaget en skattepliktig transaktion, såvida den inte ska undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § ML (prop. 1993/94:225 s. 24-25).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:99 Om ny mervärdesskattelag [1]

Övrigt

  • rsv/fb im 1982:2 [1]
  • srn 1995-12-14 [1]