OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

En utbildningstjänst som är undantagen från skatteplikt enligt ML ska tillhandahållas av det allmänna eller av en utbildningsanordnare som är erkänd av det allmänna.

Vad menas med det allmänna eller av det allmänna erkänd utbildningsanodnare?

Skattefriheten gäller grundskole-, gymnasie- eller högskole-utbildning som anordnas av ”det allmänna” eller ”en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare”. Skattefriheten gäller även annan utbildning som berättigar till i lagen angivna studiestöd.

Med det allmänna avses staten, kommun eller landsting.

Med en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare avses den som med det allmännas stöd genom lag, författning eller tillstånd anordnar sådan utbildning där det klart framgår att den tillhandahålls som ett led i det allmännas utbildningsinsatser (se prop. 1996/97:10 s. 49). Det som avses är fristående skolor, kompletterande skolor eller skolor som enbart står under statlig tillsyn, jfr 2 kap. 5-7 §§ skollagen (2010:800), 2 kap. skolförordningen (2011:185) och 2 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) om fristående skolor och förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar liksom utbildningsanordnare som har rätt att utfärda vissa examina med stöd av högskolelagen (1992:1434).

En av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare omfattar de som här i landet får anses vara erkända som organ med liknande syften. Av förarbeten till lagstiftningen framgår att om en kommersiell utbildare utför skattebefriad utbildning på den ansvarige utbildningsanordnarens vägnar, får den kommersiella utbildaren för sådan omsättning anses som ett organ med liknande syften (prop.1996/97:10 s. 22 f.).

Skatteverket anser att av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare ska ges en vid tolkning. Det ska omfatta alla som under eget ansvar tillhandahåller grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning. Det omfattar den som tillhandahåller sådan utbildning direkt till eleverna, till det allmänna eller till någon annan som i sin tur tillhandahåller undantagen utbildning (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt).

Förhandsbesked: Erkänd utbildningsanordnare

Skatterättsnämnden har ansett att en utbildning som ett AB tillhandahöll till ett landsting, som anordnade viss typ av utbildning, omfattades av undantaget från skatteplikt för utbildning. Nämnden ansåg att den anordnade utbildningen utgjorde sådan högskoleutbildning som var anordnad av det allmänna och skulle därmed vara undantagen från mervärdesskatt (SRN 2005-06-28).

Rättsfall: Kommersiella aktörer

Kommersiella aktörer kan enligt EU-domstolen omfattas av undantaget från mervärdesskatt avseende utbildningstjänster, men undantaget får inte tillämpas generellt på alla kommersiella aktörer. Det ankommer på varje medlemsstat att bestämma under vilka kriterier en aktör ska anses vara en erkänd aktör (C-319/12, MDDP).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-319/12 [1]
  • SRN 2005-06-28 [1]

Lagar & förordningar

  • SFS 1992:1434 [1]
  • SFS 2010:2039 [1]
  • SFS 2010:800 [1]
  • SFS 2011:185 [1]
  • SFS 2013:871 [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

  • Undantaget för skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1]