OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

Även varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i utbildning kan undantas från skatteplikt.

Läroböcker och skrivmaterial

Försäljning av läroböcker eller skrivmaterial omfattas normalt inte av skattefriheten. Om sådana varor eller tjänster tillhandahålls som ett led i en skattefri utbildning omfattas de däremot av skattefriheten (3 kap. 8 § andra stycket ML). Tillämpningen ska dock vara restriktiv. Skattefriheten ska inte ges en sådan omfattning att den blir en konkurrensfördel gentemot sådana subjekt som enbart bedriver skattepliktig verksamhet (prop. 1996/97:10 s. 52).

Måltider och logi på internatskola

Skollunch i skolans matsal eller husrum vid internatskolor betraktas som ett led i utbildningen. En förutsättning för skattefriheten är att varorna och tjänsterna tillhandahålls av den som bedriver den skattebefriade utbildningen.

Skatteverket anser att måltider och logi kan anses omsatta som ett led i en från mervärdesskatt undantagen utbildningstjänst endast i något av följande fall.

Förhandsbesked: Kompendier

Kompendier, som framställts inom skolan eller institutionen, och säljs till elever vid den aktuella utbildningen ses som ett led i utbildningen.

Skatterättsnämnden har ansett att ett universitets försäljning av kompendier till de studerande omfattades av undantaget från skatteplikt för utbildning. Kompendierna såldes i institutionens lokaler av dess personal. Nämnden ansåg att en sådan försäljning var ett led i den skattefria utbildningen. En grundförutsättning för att det kunde undantas som led i utbildning var att den som bedrev utbildningen var säljare och att eleven var köpare (SRN 1999-04-16).

Skatterättsnämnden har ansett att en stiftelses omsättning av kompendier till en institution vid ett universitet inte var undantagen från skatteplikt. Inte heller stiftelsens försäljning av kompendier till de studerande eller förmedling av kompendier för institutionens räkning omfattades av undantaget (SRN 1999-04-16).

Förhandsbesked: Försäljning till utbildningsanordnare

Skatterättsnämnden har ansett att ett företags försäljning av kontorsmöbler, datorer, kopiatorer, videokanoner, whiteboardtavlor och annan kontorsutrustning som ska användas i mervärdesskattefri utbildning inte var led i utbildningen. Den som bedrev utbildningen var inte säljare och eleven var inte köpare och därför kunde tjänsten inte vara led i utbildningen (SRN 2002-04-17).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

  • Måltider och logi som led i skattefri utbildning [1]
  • Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun [1]

Övrigt