OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

De flesta ersättningar vid utbildning är skattefria. De flesta ersättningar vid arbetslöshet samt avgångsersättningar är skattepliktiga.

Ersättningar vid utbildning

De flesta ersättningar vid utbildning är skattefria, dock inte alla.

Utvecklingsersättningar

Utvecklingsersättningar enligt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program är skattefria (11 kap. 33 § IL).

Utbildningsbidrag

I samband med studier är utbildningsbidrag för doktorander och ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) skattepliktiga (11 kap. 34 § första stycket IL).

Studiestöd

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) är skattefria.

 • Detta gäller också statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för
 • kortare studier om funktionshinder
 • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder.
 • Det gäller också för studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda.
 • Statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska är skattefria (11 kap. 34 § andra stycket IL).

Ersättningar enligt lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare är skattefria (11 kap. 34 § tredje stycket IL).

Start- och studiebidrag från Trygghetsrådet

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom ansett att start- och studiebidrag som betalats ut från Stiftelsen Tjänstemännens Trygghetsfond (Trygghetsrådet) är skattepliktig intäkt av tjänst (RÅ 1988 ref. 127).

Bidrag till arbetsmarknadsutbildning

Stöd som avser ersättning för utgifter för nattlogi eller resor m.m. är skattefria om det lämnas till deltagare i

 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • följande arbetsmarknadspolitiska program
 • arbetsmarknadsutbildning
 • arbetspraktik
 • jobb- och utvecklingsgarantin (om insatsen består i annat än stöd till start av näringsverksamhet)
 • ungdomsinsatser
 • förberedande insatser
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning (11 kap. 35 § första stycket IL).

Detta gäller även sådant stöd som lämnas till deltagarens ledsagare eller till elever med funktionshinder vid utbildning i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande utbildning (11 kap. 35 § andra stycket IL).

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter på grund av funktionshinder är skattefria (11 kap. 35 § tredje stycket IL). Bidrag för merutgifter på grund av funktionshinder lämnas till elever i utbildning för döva eller hörselskadade eller i utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

Arbete i ungdomscentrum

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom funnit att kommunalt utbildningsbidrag för arbete i s.k. ungdomscentrum var skattepliktig inkomst av tjänst (RÅ 1986 not. 888).

Ersättningar vid arbetslöshet

Följande ersättningar i samband med arbetslöshet är skattepliktiga:

 • dagpenning från svensk arbetslöshetskassa
 • aktivitetsstöd som betalas ut till - den som tar del av arbetsmarknadspolitiskt program- andra som är likställda med dem när det gäller rätt till sådant stöd (11 kap. 36 § IL).

Ersättning från utlandet vid arbetslöshet

Ersättning från utlandet vid arbetslöshet utgör skattepliktig inkomst.

Skatteverket anser att permitteringsersättning från utlandet också är skattepliktig med stöd av reglerna om livränta och liknande periodiska inkomster (10 kap. 2 § och 11 kap. 1 § IL).

I dansk lov om arbejdsløshedsforsikring finns bestämmelser i kapital 11 a om efterlön. Nuvarande regler om efterlön ger en möjlighet för personer att lämna arbetsmarknaden vid 60 års ålder och vara tillförsäkrade en inkomst fram till pensionsåldern.

En person som har betalat in s.k. bidrag till en dansk efterlönsordning och som väljer att få sina efterlönsbidrag återbetalda ska enligt Skatteverket inte beskattas i Sverige för återbetalningen.

Skatteverket anser vidare att när en person ”går på efterlön” så är de löpande utbetalningarna av efterlön skattepliktiga enligt IL. Bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet och dess artikel 18 ska tillämpas (Skatteverkets ställningstagande – Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön).

Avgångsersättningar

Avgångsersättningar är skattepliktiga som intäkt av tjänst.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag, d.v.s. andra ersättningar än avgångsbidrag (AGB) och avgångsersättning (AGE) eller motsvarande, jämställs med lön. Avgångsvederlag är skattepliktiga och till skillnad från AGB och AGE även pensionsgrundande.

Avgångsbidrag (AGB)

Avgångsbidrag (AGB) är skattepliktiga som intäkt av tjänst. AGB på grund av kollektiv avgångsbidragsförsäkring i Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag (AFA) betalas ut till arbetstagare som avskedas till följd av driftinskränkningar eller driftnedläggelse. Ersättningens storlek beror på ålder och arbetstid och betalas ut som ett engångsbelopp då anställningen upphör.

Avgångsersättning (AGE)

Avgångsersättningar (AGE) är skattepliktiga som inkomst av tjänst. Avgångsersättningar betalas ut till arbetstagare enligt trygghetsavtal mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och arbetsgivarorganisationen.

Ersättningen betalas ut dels med ett belopp som utbetalas månaden efter det att anställningen upphört (rat 1), dels med ytterligare ett belopp (rat 2) som betalas ut när arbetstagaren har varit arbetslös i minst sex månader.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1986 not. 888 [1]
 • RÅ 1988 ref. 127 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön [1]