OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2023.

Med idrottstjänster avses tillträde till idrottsligt evenemang och utövande av idrottslig verksamhet.

Undantag från skatteplikt för idrottstjänster

Undantaget från skatteplikt omfattar avgifter för tillträde till idrottsligt evenemang och avgifter för att utöva idrottslig verksamhet.

Tillträde till idrottsligt evenemang

Tillträde till idrottsligt evenemang avser entréavgifter för publik till t.ex. fotbollsmatcher eller simtävlingar. Tillhandahållande av en sådan tjänst är undantaget från skatteplikt när den tillhandahålls av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 8 § ML (3 kap. 11 a § ML).

Medlemsstaterna får med stöd av artikel 371 och punkten 1 del B i bilaga X till mervärdesskattedirektivet övergångsvis fortsätta att undanta entréavgifter till idrottsligt evenemang från skatteplikt. Sverige har i artikel 380 i mervärdesskattedirektivet fått rätt att tillämpa detta undantag så länge någon av de tidigare medlemsstaterna gör det.

Idrottslig verksamhet

Avgift för att utöva idrott är undantaget från skatteplikt när tjänsten tillhandahålls av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 8 § ML (3 kap. 11 a § ML).

Undantaget från skatteplikt motsvaras av artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet. I artikeln undantas vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning som görs av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning. En bedömning ska göras av verksamhetens karaktär och konkurrenssituationen (artikel 134 b i mervärdesskattedirektivet).

Rättsfall: Tjänster nära kopplade till idrottslig träning

EU-domstolen har uttalat att undantaget från skatteplikt för idrottslig verksamhet i artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet bara omfattar de tjänster som tillhandahålls av en organisation utan vinstsyfte och som är nära kopplade till idrottslig träning och som är väsentliga för denna när de som kommer i åtnjutande av tjänsterna är de personer som ägnar sig åt idrott. Tjänster som inte uppfyller dessa villkor, bl.a. tjänster som har en koppling till idrottsklubbarna och driften av dessa, såsom t.ex. rådgivning på marknadsföringsområdet och erhållande av sponsring, är inte idrottslig verksamhet (C-253/07, Canterbury Hockey Club och Canterbury Ladies Hockey Club, punkt 32).

Rättsfall: Idrottslig och fysisk träning i allmänhet

Bestämmelsen omfattar enligt EU-domstolen idrottslig och fysisk träning i allmänhet. Idrotten behöver inte utövas på en bestämd nivå, t. ex. på professionell nivå. Inte heller krävs det att idrotten utövas på ett bestämt sätt, d. v. s. regelbundet eller organiserat eller i syfte att delta i idrottstävlingar (C-495/12, Bridport and West Dorset Golf Club, p. 19).

Rättsfall: Tillhandahållande till icke-medlemmar

EU-domstolen har uttalat att undantaget från skatteplikt omfattar greenfee-avgifter som besökande icke-medlemmar betalar när de tillåts utnyttja en anläggning som drivs av en organisation utan vinstsyfte (C-495/12, Bridport and West Dorset Golf Club, p. 32 och 39).

Förhandsbesked: Tillgodose föreningens ändamål

Skatterättsnämnden har ansett att en ideell förening som bedrev golfverksamhet inte var skattskyldig till mervärdesskatt för tillträde till golfbanan, golfträning med golfpro och tävlingsverksamhet mot ersättning. De aktuella tillhandahållandena ansågs tillgodose föreningens ändamål. Tillhandahållandena hade alltså ett annat syfte än sådana transaktioner som avses i artikel 134 b i mervärdesskattedirektivet (SRN 2013-12-10, dnr 16-12/I).

Reducerad skattesats på idrottstjänster

Avgifter för tillträde till idrottsligt evenemang och avgifter för att utöva idrott omfattas av skattesatsen 6 procent om verksamheten bedrivs kommersiellt, d.v.s. av någon annan än staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening (7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Medlemsstaterna får enligt artikel 98.1 i mervärdesskattedirektivet tillämpa en eller två reducerade skattesatser. På vilka omsättningar av varor och tjänster som reducerade skattesatser får tillämpas framgår av bilaga III i mervärdesskattedirektivet. Av punkterna 13 och 14 i bilaga III framgår att medlemsländerna har rätt att tillämpa en reducerad skattesats på tillträde till sportevenemang och utnyttjande av sportanläggning.

Korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning

Korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning behandlas i ML som en idrottstjänst. Omsättning av en sådan tjänst är undantagen från skatteplikt om lokaluthyraren är staten, kommun eller allmännyttig ideell förening. I annat fall gäller skattesatsen 6 procent (3 kap. 3 § första stycket 11 ML, 3 kap. 11 a § ML och 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Läs mer om korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-253/07 [1]
  • EU-dom C-495/12 [1] [2]
  • SRN dnr 16-12/I [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5]

Lagar & förordningar