OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2023.

Under vissa förutsättningar kan en försäljning av fartyg eller luftfartyg vara undantagen från skatteplikt enligt ML.

Under vilka förutsättningar gäller undantaget?

För att undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 1–3 ML ska gälla är det en förutsättning att det som omsätts är något av följande:

 • Ett skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske
 • Ett fartyg för bogsering eller bärgning
 • Ett luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning.

För information om vilka fartyg och luftfartyg som till sin beskaffenhet och användning är undantagna från skatteplikt, läs på sidan om Fartyg och luftfartyg som är undantagna från skatteplikt.

Skatteverkets anser att undantaget i första hand är tillämpligt på den försäljning som sker direkt till en köpare som själv ska använda fartyget eller luftfartyget på det sätt som anges i bestämmelsen, t.ex. för yrkesmässig sjöfart. Det är i detta led som det i normalfallet är möjligt att försäkra sig om hur fartyget eller luftfartyget ska användas (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led).

Undantag från skatteplikt vid försäljning i flera led

Även om försäljningen sker i flera led är det under vissa förutsättningar möjligt att redan vid det första försäljningstillfället fastställa hur fartyget eller luftfartyget ska användas. Det gäller under förutsättning att köparen senast vid tillfället för sitt förvärv i sin tur sålt eller stadigvarande upplåtit nyttjanderätten till fartyget till någon som i sin tur ska använda det för yrkesmässig sjöfart, yrkesmässigt fiske, bogsering eller bärgning. För luftfartyg gäller att köparen senast vid sitt förvärv ska ha sålt eller stadigvarande upplåtit nyttjanderätten till luftfartyget till ett flygbolag som bedriver internationell flygtrafik mot betalning och som ska använda luftfartyget i sin verksamhet. Skatteverket anser att undantaget kan användas även i detta fall. Det innebär att undantaget i sådant fall kan tillämpas i högst två led, dvs. vid försäljning till den som ska använda t.ex. ett fartyg för yrkesmässig sjöfart respektive i det led som omedelbart föregår denna försäljning. Säljaren ska kunna styrka att köparen sålt eller hyrt ut fartyget eller luftfartyget med t.ex. ett skriftligt avtal. Fartygets eller luftfartygets användning ska kunna styrkas av registreringsuppgifter och relevanta tillstånd för fartygs- eller flygtrafiken (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led).

Undantaget från skatteplikt kan i undantagsfall utsträckas till att gälla fler än två led om det är fråga om ett fartyg eller ett luftfartyg som ska användas för utrikes trafik. Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Fartyget eller luftfartyget ska vara utformat så att annan användning än för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigperson- eller godsbefordran i princip är utesluten.
 • Vid tidpunkten för försäljningen finns det dokumentation, t.ex. skriftliga avtal, som visar hela transaktionskedjan fram till den som slutligen ska använda fartyget eller luftfartyget i utrikes trafik.
 • Fartygets eller luftfartygets användning ska kunna styrkas av t.ex. registreringsuppgifter och relevanta tillstånd för fartyg- eller flygtrafiken.

Bedömningen gäller även för luftfartyg som används av ett flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. Skatteverket gör dessa bedömningar mot bakgrund av EU-domstolens dom, C-33/11, A (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led). Läs mer om vad som menas med utrikes trafik på sidan om Leverans av varor till fartyg och luftfartyg i utrikes trafik.

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Undantaget enligt 3 kap. 21 § ML är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket ML.

Rättsfall: Säljarens undersökningsplikt för att avgöra om skeppet ska användas i yrkesmässig sjöfart

För att tillämpa undantaget från skatteplikt i 3 kap. 21 § ML krävde Kammarrätten att den som säljer ett skepp måste undersöka om skeppet även efter försäljningen kommer att gå i yrkesmässig trafik. Kammarrätten fann i målet att de efterforskningar som säljaren hade gjort inte kunde anses tillräckliga för att denne skulle ha haft fog för bedömningen att skeppet även i fortsättningen skulle gå i yrkesmässig sjöfart. Köparen hade bl.a. muntligen försäkrat att han hade för avsikt att bedriva charterverksamhet. En i målet åberopad underrättelse enligt 28 § första stycket 2 sjölagen (1994:1009) i då aktuell lydelse från Sjöfartsregistret, visade sig innehålla enbart en upplysning om att ny ägare hade registrerats. Anledningen till att chartermotorskeppet angivits i en sådan underrättelse var att skeppet tidigare varit registrerat som charterfartyg (KRSU 1995-05-19, mål nr 258-1994).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-33/11 [1]
 • KRSU 1995-05-19, mål nr 258-1994 [1]

Lagar & Förordningar

 • Sjölag (1994:1009) [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

 • Mervärdesskatt; Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led [1] [2] [3]