OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Avdrag medges för förlust på grund av ersättnings- eller återbetalningsskyldighet för medel som den skattskyldige är redovisningsskyldig för i sin tjänst (12 kap. 33 § IL). Bestämmelsen har funnits sedan kommunalskattelagens tillkomst och gäller t.ex. en kassörs ersättningsskyldighet för avstämningsdifferens i dagskassan. I den mån sådan ersättningsskyldighet fortfarande förekommer medges avdrag endast i de fall där förlust verkligen uppkommit och då med den verkliga förlusten. Förlusten ska alltså vara konstaterad och inte uppskattad. Om förlusten inte kan styrkas med intyg från kassakontrollant eller motsvarande, bör den i vart fall kunna göras sannolik genom anteckningar eller dylikt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]