OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket behandlar många uppgifter inom folkbokföringsverksamheten. Vid elektronisk behandling av uppgifter i folkbokföringsverksamheten gäller bestämmelserna i FdbL, FdbF och vissa bestämmelser i PuL.

Bestämmelser om hur uppgifter får behandlas i folkbokföringsverksamheten

Skatteverket ska tillämpa FdbL vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad. FdbL ska även tillämpas om uppgifterna ingår – eller kommer att ingå – i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (1 kap. 1 § första stycket FdbL).

Kompletterande föreskrifter för behandling av personuppgifter som omfattas av FdbL finns i FdbF och i Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskildas direktåtkomst (SKVFS 2004:31).

Behandla uppgifter om avlidna

Uppgifter om avlidna personer utgör inte personuppgifter (3 § PuL). När Skatteverket behandlar uppgifter om avlidna personer i folkbokföringsverksamheten ska Skatteverket ändå tillämpa bestämmelserna om ändamål med behandlingen och om personuppgiftsansvar i FdbL. Skatteverket ska även tillämpa bestämmelserna som gäller för folkbokföringsdatabasen (1 kap. 1 § andra stycket FdbL).

FdbL i förhållande till PuL

FdbL gäller i stället för PuL i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. FdbL hänvisar dock till vissa bestämmelser i PuL som Skatteverket ska tillämpa även när personuppgifter behandlas med stöd av FdbL (1 kap. 2 och 3 §§ FdbL).

När Skatteverket behandlar uppgifter i folkbokföringsverksamheten ska Skatteverket tillämpa PuL:s bestämmelser om

När Skatteverket behandlar personuppgifter i folkbokföringsverksamheten – men utanför folkbokföringsdatabasen – ska PuL:s bestämmelse om behandling av personnummer och samordningsnummer tillämpas (22 § PuL).

När Skatteverket behandlar personuppgifter med stöd av FdbL ska PuL:s bestämmelser om rättelse och skadestånd tillämpas.

Behandla administrativa uppgifter

Uppgifter som behandlas för administrativa ändamål är sådana uppgifter som hänför sig till Skatteverkets interna verksamhet, och inte till den enskilde som är föremål för Skatteverkets åtgärder.

Exempel på uppgifter som behandlas för administrativa ändamål är uppgifter om

  • vem som handlägger ett visst ärende
  • vilken enhet inom Skatteverket som ett ärende hör till
  • olika handläggares specialkunskaper
  • personalfrågor och lokalfrågor.

Vid behandling av personuppgifter för administrativa ändamål i folkbokföringsverksamheten ska Skatteverket inte tillämpa FdbL utan PuL. Skatteverket får behandla de administrativa uppgifterna tillsammans med uppgifter folkbokföringsdatabasen.

Personuppgiftsansvarig

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som Skatteverket ska utföra enligt FdbL (1 kap. 5 § FdbL).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst; [1]

Lagar & förordningar