OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom myndigheten och ska i vissa fall lämna information om denna behandling. Det finns bestämmelser för vem Skatteverket ska lämna information till, när informationen ska lämnas och vad den ska innehålla. Det finns även vissa undantag från informationsskyldigheten.

Skatteverket ska lämna information till den registrerade på eget initiativ

När Skatteverket behandlar personuppgifter som verket samlat in från en person, är Skatteverket skyldigt att på eget initiativ informera personen om behandlingen. Denna information ska ges i samband med att uppgifterna samlas in (3 kap. 1 § FdbL och 23 § PuL).

Bestämmelserna om information till den registrerade gäller inte för avlidna.

Vilken information ska lämnas och hur ska den lämnas?

Det är PuL:s bestämmelser som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade och för hur Skatteverket ska lämna informationen till den registrerade. Skatteverket behöver inte lämna information på eget initiativ om sådant som den registrerade redan känner till (25 § andra stycket PuL).

Skatteverket ska inte lämna ut sekretessbelagd information till den registrerade personen (27 § PuL).

Lämna information när den registrerade ansöker om det (s.k. registerutdrag)

Om en fysisk person ansöker om att få veta det ska Skatteverket lämna besked om huruvida Skatteverket behandlar personuppgifter som rör den personen eller inte (26 § PuL).

Vilken information ska lämnas och hur ska den lämnas?

Det är PuL:s bestämmelser som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade och för hur Skatteverket ska lämna informationen till den registrerade.

Den information som ska lämnas enligt 26 § PuL behöver inte innehålla uppgifter i en elektronisk handling som den registrerade redan har tagit del av. Det ska dock framgå av informationen om Skatteverket behandlar en sådan handling. Om den enskilde begär det ska han eller hon även få del av uppgifter i en sådan elektronisk handling (3 kap. 2 § FdbL).

Skatteverket ska inte lämna ut sekretessbelagd information till den registrerade (27 § PuL).

Informera allmänheten om behandlingar som inte är anmälda till Datainspektionen

Enligt huvudregeln ska behandling av personuppgifter som är automatiserad anmälas till Datainspektionen. Det finns flera undantag från denna anmälningsskyldighet. Ett sådant undantag är behandlingar av personuppgifter som regleras genom särskilda föreskrifter i en lag eller förordning.

Skatteverket är skyldigt att lämna upplysningar till allmänheten om sådana personuppgiftsbehandlingar som omfattas av undantagen och som Skatteverket alltså inte har anmält till Datainspektionen (1 kap. 3 § första stycket 7 FdbL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1] [2] [3]
  • Personuppgiftslag (1998:204) [1] [2] [3] [4] [5]