OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2018.

Att lämna ut elektroniskt behandlade uppgifter innebär att man ”behandlar” uppgifterna. För att göra denna behandling måste den vara tillåten både enligt den tillämpliga registerförfattningen och enligt gällande sekretessbestämmelser. Dessutom finns det bestämmelser som anger i vilken form uppgifterna får lämnas ut.

Situationer då Skatteverket lämnar ut behandlade uppgifter

Skatteverket kan lämna ut uppgifter i olika situationer, till exempel för att

 • kommunicera uppgifter med en part i ett ärende
 • medge en part rätt till insyn i ett ärende
 • lämna ut uppgifter med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling
 • lämna information till en annan myndighet
 • lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som behandlas elektroniskt innebär i sig en behandling av uppgifterna. Skatteverket får lämna ut elektroniskt behandlade uppgifter endast om följande båda förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns lagstöd för den behandling av uppgifterna som utlämnandet innebär
 • sekretess hindrar inte utlämnandet.

Lagstöd för behandlingen

Bestämmelser om utlämnande av elektroniskt behandlade uppgifter från folkbokföringsverksamheten finns i FdbL, FdbF och SKVFS 2004:31. Skatteverket ska även tillämpa de allmänna bestämmelserna i PuL om grundläggande krav, säkerhet vid behandlingen o.s.v. vid utlämnande av behandlade uppgifter (1 kap. 3 § FdbL).

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. För vilka ändamål Skatteverket får behandla uppgifter elektroniskt i folkbokföringsverksamheten anges i FdbL. Att lämna ut uppgifter till personer som direkt eller indirekt berörs av ett ärende omfattas av de primära ändamålen (prop. 2000/01:33 s. 99).

Skatteverket får behandla uppgifter för att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen, även om ett sådant utlämnande inte omfattas av de ändamål med behandlingen av uppgifterna som anges i FdbL (1 kap. 3 § första stycket 2 FdbL och 8 § första stycket PuL).

I vilken form får Skatteverket lämna ut uppgifter?

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, exempelvis

 • muntligt
 • skriftligt på papper
 • i elektronisk form.

Att lämna ut uppgifter i elektronisk form kan ske antingen genom att Skatteverket ger mottagaren direktåtkomst till uppgifterna eller genom att uppgifterna lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling. Skatteverket har ingen skyldighet att lämna ut uppgifter på något annat sätt än i pappersform om det inte är särskilt föreskrivet.

Formulär för utdrag

Skatteverket fastställer formulär för personbevis och andra utdrag ur databasen (11 § FdbF).

Lämna ut uppgifter till myndigheter

Skatteverket får under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter i elektronisk form till andra myndigheter eller andra verksamhetsgrenar inom Skatteverket.

Sedan den 1 januari 2016 finns det nya bestämmelser för Skatteverkets möjlighet att medge en annan myndighet - eller en annan verksamhetsgren inom Skatteverket - direktåtkomst till uppgifter och handlingar i folkbokföringsdatabasen. Mer information om detta kommer inom kort.

Lämna ut uppgifter till enskilda

Skatteverket får lämna ut uppgifter ur en databas till enskilda på medium för automatiserad behandling eller genom direktåtkomst, enbart om detta är särskilt reglerat. Med enskilda menas både fysiska och juridiska personer.

Sedan den 1 januari 2016 finns det nya bestämmelser för Skatteverkets möjlighet att lämna ut uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling eller genom direktåtkomst. Mer information om detta kommer inom kort.

Sekretessprövning av om uppgifterna kan lämnas ut

Innan Skatteverket kan lämna ut några uppgifter ska myndigheten göra en sekretessprövning för att ta ställning till om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. I OSL finns sekretessbestämmelser för folkbokföringsverksamheten.

Om uppgifterna innehåller personuppgifter måste Skatteverket även ta ställning till om mottagarens behandling av uppgifterna är förenlig med PuL.

Skyldighet att underrätta andra myndigheter om registrering

Bestämmelser om underrättelseskyldigheten finns i FdbF. Dessa innebär att Skatteverket under vissa förutsättningar ska underrätta angivna myndigheter om en registrering som har gjorts i folkbokföringsdatabasen. Dessa bestämmelser medför att eventuell sekretess för uppgifterna bryts. Bestämmelserna fungerar alltså som sekretessbrytande regler.

Tabellen visar när Skatteverket har skyldighet att underrätta andra myndigheter om uppgifter i folkbokföringsverksamheten.

Mottagare av underrättelsen

Uppgifter som ska lämnas ut

Tillämplig bestämmelse

Statistiska centralbyrån

Registrering av födelse av dödfött barn, adoption, avregistrering som försvunnen, invandring eller utvandring samt uppgift om en annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är bosatt hos.

Underrättelse om födelse av dödfött barn ska lämnas snarast.

Övriga underrättelser ska lämnas vid den tidpunkt som Skatteverket och Statistiska centralbyrån efter samråd har bestämt.

6 § FdbF

Socialnämnden

(Här avses socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Om barnet inte är folkbokfört ska mottagaren av underrättelsen vara socialnämnden i den kommun där barnet har fötts.)

När ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 § andra stycket FOL och faderskapet till barnet inte följer av 1 kap. 1 § FB eller annan lag.

När gemensam vårdnad om ett barn har registrerats efter en anmälan enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 FB.

När ett barn saknar en registrerad vårdnadshavare.

När en sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i databasen.

7 § FdbF

Försäkringskassan

Registrering av adoption och uppgift om en annan person än föräldern eller vårdnadshavaren som ett barn under 18 år är bosatt hos.

8 § FdbF

Pensionsmyndigheten

Registrering av adoption och uppgift om en annan person än föräldern eller vårdnadshavaren som ett barn under 18 år är bosatt hos.

8 § FdbF

Socialstyrelsen

Registrering av uppgift om ingivare och utfärdare av dödsbevis.

9 § FdbF

Avgifter för att lämna ut uppgifter

Skatteverket ska ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen för de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 FdbL, d.v.s. när mottagaren ska aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter eller göra ett urval av personuppgifter. Vid andra utlämnanden får Skatteverket ta ut en avgift (2 kap. 12 § FdbL och 18 § FdbF).

Rätten att ta ut avgifter får inte inskränka allmänhetens rätt att ta del av, och mot en fastställd avgift, få en kopia av en allmän handling enligt TF (2 kap. 12 § FdbL).

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst; [1]

Lagar & förordningar

 • Folkbokföringslag (1991:481) [1]
 • Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Föräldrabalk (1949:381) [1] [2]
 • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1] [2] [3] [4]
 • Personuppgiftslag (1998:204) [1]

Propositioner

 • Proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution [1]