OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Avdrag medges normalt sett inte för utgifter för att söka ett nytt arbete. Om en arbetslös person måste söka arbete för att få behålla en skattepliktig ersättning kan dock avdrag medges för vissa utgifter.

Huvudregeln är att avdrag inte medges

Utgifter för att söka arbete är som huvudregel inte avdragsgilla. Sådana utgifter är privata levnadskostnader, och avdrag medges inte enligt 9 kap. 2 § IL.

Undantag: om det finns krav på att aktivt söka arbete

I vissa fall måste en arbetslös person aktivt söka arbete för att få behålla en skattepliktig ersättning. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att med hänsyn till kravet att en arbetslös person aktivt ska söka arbete för att ha rätt till arbetslöshetsersättning, har en person medgetts avdrag för utgifter som uppkommit i samband med att han sökt arbete (RÅ 2008 ref. 31). Skatteverket anser att en arbetslös person kan få avdrag för resor till arbetsförmedlingen, för andra resor och andra utgifter i samband med att söka arbete.

Motsvarande gäller också för arbetslösa personer med annan ersättning, t.ex. aktivitetsstöd i jobb- och utvecklingsgarantin, om det finns ett krav på att personen aktivt ska söka arbete för att få behålla ersättningen.

Vilka avdrag kan medges?

Avdrag medges för resor till arbetsförmedlingen samt för andra resor och utgifter för att söka lämpliga arbeten i Sverige. Avdrag kan i vissa speciella fall även medges för utgifter för att söka arbete i andra närliggande länder. Avdrag för resor förutsätter naturligtvis att personen inte fått skattefri ersättning för resan.

Avdrag medges också för skäliga utgifter för de samtalsavgifter för telefon och uppkopplingskostnader till internet som den arbetslöse har haft för att söka arbete. Exempel på andra avdragsgilla kostnader kan vara utgifter för brevpapper, kuvert, porto, betygskopior m.m. Däremot kan den arbetslöse inte få avdrag för kostnader av privat karaktär som exempelvis kläder och smink vid anställningsintervjuer och flyttkostnader i samband med ett nytt jobb.

Avdragen ska dras av som övriga utgifter

Den arbetslöse ska dra av alla kostnader, även resekostnader, som övriga utgifter. Detta beror på att sådana resekostnader inte kan anses vara tjänsteresor.

Övriga utgifter omfattas av avdragsbegränsningen i 12 kap. 2 § tredje stycket IL, vilket innebär att utgifterna ska dras av bara till den del kostnaderna för beskattningsåret överstiger 5 000 kr.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 ref. 31 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader [1]
  • Avdrag för utgifter för att söka arbete [1]