OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Såväl den utdelningsberättigade som den som har betalat in kupongskatten kan ha rätt att få skatten återbetalad. Vid återbetalningen utgår ränta.

Uppdaterat denna sida

Återbetalning till den utdelningsberättigade

Det är aktuellt med återbetalning till den utdelningsberättigade i följande fall:

 • när den utdelningsberättigade inte är skattskyldig
 • när skatt har hållits inne med ett högre belopp än vad som får tas ut enligt ett skatteavtal
 • vid likvidation, inlösen av aktier och återköp.

Den utdelningsberättigade är inte skattskyldig

Den utdelningsberättigade kan begära återbetalning av kupongskatt som har hållits inne i samband med utbetalningen, om det inte finns någon skattskyldighet för kupongskatt (27 § första stycket KupL).

Utdelning till en utländsk kontraktsrättslig fond

Skatteverket anser att utländska kontraktsrättsliga fonder kan vara utdelningsberättigade i kupongskattelagens mening. Eftersom fonderna inte är utländska juridiska personer är de inte skattskyldiga till kupongskatt. De har därmed rätt till återbetalning av innehållen skatt.

Skatt har hållits inne med ett högre belopp än vad som får tas ut enligt ett skatteavtal

Den utdelningsrättigade kan begära återbetalning av kupongskatt när ett högre belopp har hållits inne än vad som får tas ut enligt ett skatteavtal (27 § första stycket KupL).

I många fall sätts skatten ned direkt vid utbetalningstillfället (direktnedsättning). Direktnedsättning får dock inte göras när det i skatteavtalet anges att nedsättning endast får ske genom återbetalning. Den utdelningsberättigade måste då ansöka om återbetalning. Bestämmelser om att nedsättning ska ske genom återbetalning finns i skatteavtalet med Schweiz.

Likvidation, inlösen av aktier och återköp

Rätt till återbetalning finns även i följande fall:

 • om aktien har förlorat sitt värde på grund av att bolaget har upplösts genom likvidation inom två år efter det att det utskiftade beloppet har blivit tillgängligt för lyftning
 • vid återbetalning till aktieägaren i samband med en minskning av aktiekapitalet som genomförts med indragning av aktier
 • vid utbetalning i samband med riktade återköp (27 § andra stycket KupL).

Hur beräknas underlaget för kupongskatt?

Underlaget för kupongskatt beräknas på ett belopp som motsvarar skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och anskaffningskostnaden för aktierna. Om aktierna har förvärvats som ett fusionsvederlag eller ett delningsvederlag anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det överlåtande aktiebolaget som anskaffningskostnad för aktierna. För marknadsnoterade aktier får anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen (27 § tredje stycket KupL).

Avdrag för anskaffningsutgiften ska medges redan vid uttag av kupongskatt vid likvidation för bosatt inom EES

Skatteverket anser att när man tar ut kupongskatt på utskiftning vid likvidation så ska avdrag för anskaffningsutgiften medges redan vid utbetalningstillfället, när den utdelningsberättigade är bosatt inom EES.

Ansökan ska göras skriftligen inom fem år

En ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Till ansökan ska man bifoga ett intyg eller en annan utredning som visar att kupongskatt har hållits inne, och även en utredning som styrker att sökanden inte är skattskyldig (27 § fjärde och femte stycket KupL).

Ett beslut om återbetalning får anstå till dess frågan om skattskyldighet för utdelningen enligt IL slutligen prövats (27 § sjätte stycket KupL).

Återbetalning till den som har betalat in skatten

Återbetalning av inbetald kupongskatt kan även göras till den som har betalat in skatten.

Utdelning i avstämningsbolag, värdepappersfond eller specialfond

Kupongskatt ska redovisas och betalas in senast fyra månader efter utdelningstillfället. Redovisningen och betalningen ska även omfatta kupongskatt på utdelning som inte har kunnat betalas ut på grund av att det saknas uppgifter om den utdelningsberättigade. Undantag finns för den centrala värdepappersförvararen (8 § KupL).

Nytt: 2016-03-01

Lagändring (SFS 2016:52). Från och med den 1 mars 2016 övertas den centrala värdepappersförvararens ansvar av värdepapperscentral. Läs mer på sidan Avstämningsbolag, värdepappersfonder och specialfonder.

När kupongskatt har betalats in till Skatteverket och utdelningen därefter betalas ut, så återbetalar Skatteverket den kupongskatt som avser utdelning som det inte finns skattskyldighet för.

För att få återbetalning krävs att Skatteverket får in en utredning om att den utbetalningsberättigade inte är skattskyldig. Återbetalning görs inte för skatt som avser ett utdelningstillfälle tidigare än fem år före det kalenderår då utredningen lämnades över till Skatteverket (9 § KupL).

Återbetalning får under vissa förutsättningar också göras för utdelning på fondandelsbevis (9 a § KupL).

Utdelning i kupongbolag

Om ett bolag får in en blankett med uppgifter om utdelning efter det att bolaget har betalat in kupongskatt till Skatteverket, så återbetalar Skatteverket den kupongskatt som avser utdelning för vilken det inte finns någon skattskyldighet.

För att få återbetalning krävs att bolaget lämnar över blanketten till Skatteverket. Blanketten bör ha kommit in till Skatteverket senast den 15 januari året efter det att bolaget har fått blanketten. Någon återbetalning görs inte för utdelning som har varit tillgänglig för lyftning tidigare än fem år före det kalenderår då bolaget lämnade över blanketten till Skatteverket (16 § andra stycket KupL).

Ränta utgår på belopp som återbetalas

Det finns inte några bestämmelser i KupL om att intäktsränta ska utgå när kupongskatt återbetalas. Enligt EU-rätten ska dock varje medlemstat ha en lagstiftning om återbetalning av skatt samt ränta och det ska framgå från vilken dag ränta ska utgå. Likvärdighetsprincipen innebär att en utländsk person inte får behandlas mindre gynnsamt än en inhemsk (C-397/98, C-410/98 Metallgesellschaft m.fl.). I 65 kap. SFL finns bestämmelser om grunder för ränteberäkning och om intäktsränta när inbetald skatt ska återbetalas. SFL gäller dock inte för skatt som tas ut enligt KupL (2 kap. 1 § SFL).

Nytt: 2016-07-07

Ränta ska, enligt HFD:s dom den 23 juni 2016, mål nr 6273-14, utgå på återbetald kupongskatt från och med dagen efter den dag då skatten innehölls till och med dagen då den återbetalades. När det gäller ränteberäkningen i övrigt ska denna göras med ledning av reglerna i SFL respektive den upphävda SBL utifrån vad som följer av övergångsbestämmelserna till den förstnämnda lagen. Se vidare Skatteverkets rättsfallskommentar Ränta på återbetald kupongskatt.

Den som har rätt till återbetalning av felaktigt uttagen kupongskatt kan begära att beloppet ska föras över till skattekontot i stället för att betalas ut. Beloppet måste då först återbetalas till Skatteverkets särskilda konto för inbetalningar för att därefter föras över till skattebetalarens skattekonto. Intäktsränta kommer då att utgå från och med dagen efter den dag då skatten innehölls till och med den dag beloppet betalas ut till det särskilda kontot. När beloppet har bokförts på skattekontot gäller de ordinarie reglerna för ränteberäkningen. Det innebär att saldot på skattekontot avgör om intäktsränta eller kostnadsränta kommer att utgå.

När det gäller redan avgjorda ärenden där kupongskatt har återbetalats ska intäktsränta endast utgå när den utdelningsberättigade begär det. En sådan begäran måste ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Tidigare:

Skatteverket anser att intäktsränta ska utgå vid återbetalning av kupongskatt. Underlag för ränteberäkningen är det återbetalade beloppet. Intäktsränta ska utgå från och med dagen efter den dag då ansökan om återbetalning kom in till Skatteverket, till och med dagen då skatten återbetalas. Räntan ska beräknas i enlighet med reglerna om ränteberäkning som framgår av 65 kap. SFL. När det gäller redan avgjorda ärenden där kupongskatt har återbetalats ska intäktsränta endast utgå när den utdelningsberättigade begär det. En sådan begäran måste ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Den som har rätt till återbetalning av felaktigt uttagen kupongskatt kan begära att beloppet ska föras över till skattekontot i stället för att betalas ut. Skatteverket anser att intäktsränta då ska beräknas från och med dagen efter den dag då ansökan om återbetalning (omföring till skattekontot) gjordes till och med den dag då beloppet betalas till Skatteverkets särskilda konto för inbetalningar. När beloppet sedan har bokförts på skattekontot gäller de ordinarie reglerna för ränteberäkningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Rättsfallskommentarer

 • HFD, mål nr 6273-14 – Ränta på återbetald kupongskatt [1]

Ställningstaganden

 • Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig [1]
 • Ränta vid återbetalning av kupongskatt [1]
 • Räntekonsekvenser vid överföring av återbetald kupongskatt till skattekontot [1]
 • Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt? [1]