OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2017.

Att lämna ut elektroniskt behandlade uppgifter innebär att man ”behandlar” uppgifterna. För att göra denna behandling måste den vara tillåten både enligt den tillämpliga registerförfattningen och enligt gällande sekretessbestämmelser.

Situationer då Skatteverket lämnar ut behandlade uppgifter

Skatteverket kan lämna ut uppgifter i olika situationer, till exempel för att

 • kommunicera uppgifter med en part i ett ärende
 • medge en part rätt till insyn i ett ärende
 • lämna ut uppgifter med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling
 • lämna information till annan myndighet
 • lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som behandlas elektroniskt innebär i sig en behandling av uppgifterna. Skatteverket får lämna ut elektroniskt behandlade uppgifter endast om följande två förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns lagstöd för den behandling av uppgifterna som utlämnandet innebär
 • sekretess hindrar inte utlämnandet.

Lagstöd för behandlingen

I LPB och FPB finns bestämmelser om utlämnande av uppgifter från den brottsbekämpande verksamheten:

 • Uppgifter som behandlas elektroniskt i en särskild undersökning får lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder (8 § FPB).
 • Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder (10 § FPB).
 • Uppgift i en förundersökning får lämnas till en konkursförvaltare om uppgiften kan antas ha betydelse för en konkursutredning (10 a § FPB).
 • Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik (5 § LPB).
 • Uppgifter får lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation under de förutsättningar som anges i 6 § LPB.

I övrigt finns det inga bestämmelser som särskilt reglerar den behandling som sker vid utlämnande av uppgifter. Skatteverket ska därför tillämpa de vanliga bestämmelserna i LPB och PuL om ändamål, grundläggande krav på behandlingen, säkerhet vid behandlingen o.s.v. vid utlämnande av elektroniskt behandlade uppgifter.

I vilken form får Skatteverket lämna ut uppgifter?

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, exempelvis

 • Muntligt
 • skriftligt på papper
 • i elektronisk form.

Att lämna ut uppgifter i elektronisk form kan ske antingen genom att Skatteverket ger mottagaren direktåtkomst till uppgifterna eller genom att uppgifterna lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Skatteverket har ingen skyldighet att lämna ut uppgifter på annat sätt än i pappersform om det inte är särskilt föreskrivet.

Det saknas regler i LPB om i vilken form Skatteverket får lämna ut uppgifter. Skatteverket ska därför tillämpa de grundläggande bestämmelserna i PuL om att lämna ut uppgifter.

Sekretessprövning av om uppgifterna kan lämnas ut

Innan Skatteverket kan lämna ut några uppgifter ska myndigheten göra en sekretessprövning för att ta ställning till om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. I OSL finns sekretessbestämmelser för den brottsbekämpande verksamheten.

Om uppgifterna innehåller personuppgifter måste Skatteverket även ta ställning till om mottagarens behandling av uppgifterna är förenlig med PuL.

Avgifter för att lämna ut uppgifter

När och hur Skatteverket ska ta ut en avgift för att lämna ut uppgifter beskrivs på sidan om att lämna ut en allmän handling.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar [1] [2] [3]
 • Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar [1] [2]