OBS: Detta är utgåva 2017.4. Sidan är avslutad 2017.

Att lämna ut personuppgifter som behandlas elektroniskt innebär att man gör ännu en behandling av uppgifterna. Behandlingen måste vara tillåten både enligt den tillämpliga registerförfattningen och enligt gällande sekretessbestämmelser för den brottsbekämpande verksamheten.

Förutsättningar för att lämna ut personuppgifter som behandlas elektroniskt

Skatteverket får lämna ut elektroniskt behandlade personuppgifter endast om följande båda förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns rättsligt stöd för den behandling av personuppgifterna som utlämnandet innebär.
 • Utlämnandet hindras inte av sekretess.

Rättsligt stöd för behandlingen

Skatteverket får lämna ut följande uppgifter från den brottsbekämpande verksamheten:

 • Uppgifter som behandlas elektroniskt i en särskild undersökning får lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder (8 § FPB).
 • Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder (10 § FPB).
 • Uppgift i en förundersökning får lämnas till en konkursförvaltare om uppgiften kan antas ha betydelse för en konkursutredning (10 a § FPB).
 • Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik (5 § LPB).
 • Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation under de förutsättningar som anges i 6 § LPB.
 • Uppgifter får utöver det som anges i 5 och 6 §§ LPB lämnas ut om en uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (6 a § LPB). Exempel på en sådan uppgiftsskyldighet finns i 2 § lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Det finns inga andra bestämmelser i LPB och FPB än de ovan uppräknade som särskilt reglerar den behandling av personuppgifter som Skatteverket gör för att lämna ut uppgifter från den brottsbekämpande verksamheten. När Skatteverket lämnar ut elektroniskt behandlade personuppgifter ska Skatteverket även tillämpa de allmänna bestämmelserna i LPB och PuL om ändamål, grundläggande krav på behandlingen, säkerhet vid behandlingen o.s.v.

Skatteverket får behandla uppgifter för att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen, även om ett sådant utlämnande inte omfattas av de ändamål med behandlingen av uppgifterna som anges i LPB (8 § första stycket PuL).

Sekretessprövning av om Skatteverket kan lämna ut uppgifterna

Innan Skatteverket lämnar ut några uppgifter ska Skatteverket göra en sekretessprövning för att ta ställning till om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. I OSL finns sekretessbestämmelser för den brottsbekämpande verksamheten.

Om uppgifterna innehåller personuppgifter måste Skatteverket även ta ställning till om mottagarens behandling av uppgifterna är förenlig med PuL. Sekretess gäller för uppgifterna om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgifterna behandlas i strid med PuL.

Olika sätt att lämna ut uppgifter

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, exempelvis

Det saknas regler i LPB om i vilken form Skatteverket får lämna ut uppgifter. Skatteverket ska därför tillämpa de grundläggande bestämmelserna i PuL om att lämna ut personuppgifter.

Avgifter för att lämna ut uppgifter

När och hur Skatteverket ska ta ut en avgift för att lämna ut uppgifter beskrivs på sidan om att lämna ut en allmän handling.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar [1] [2] [3]
 • Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar [1] [2] [3]
 • Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet [1]
 • Personuppgiftslag (1998:204) [1]