OBS: Detta är utgåva 2017.4. Sidan är avslutad 2017.

Skatteverket behandlar många personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. För elektronisk behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten gäller bestämmelserna i LPB, FPB och en del av bestämmelserna i PuL.

Vad ingår i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet?

Skatteverket får enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar medverka i viss brottsbekämpande verksamhet. Skatteverket får biträda åklagaren vid utredning av brott inom skatteområdet. Skatteverket får själv utreda vissa brott genom förenklad brottsutredning samt bedriva spaning och underrättelseverksamhet rörande vissa brott inom skatteområdet.

Skatteverkets brottsbekämpande enhet får arbeta med brott enligt (1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar):

 • SkBrL
 • 30 kap. 1 § första stycket 4 ABL
 • 11 § tredje stycket TrL
 • 11 kap. 5 § BrB
 • lagen (2014:836) om näringsförbud.

Skatteverket kan även medverka vid undersökning i fråga om andra brott om åklagaren anser att det finns särskilda skäl för det.

Behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten

Skatteverket ska tillämpa LPB för att behandla personuppgifter när Skatteverket

 • bedriver spaning och utredning i fråga om sådana brott som anges i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
 • förebygger sådana brott som anges i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

Bestämmelserna i LPB ska tillämpas om behandlingen av uppgifterna är helt eller delvis automatiserad. De ska även tillämpas om uppgifterna ingår i – eller kommer att ingå i – en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (1 § LPB).

Förordningen (FPB) innehåller kompletterande föreskrifter vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av LPB. Skatteverket ska även tillämpa bestämmelser i PuL för de personuppgifter som behandlas i den brottsbekämpande verksamheten.

Undantag gäller vid behandling av personuppgifter i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom EU.

Hur förhåller sig LPB till PuL?

I PuL finns allmänna bestämmelser för när och hur man får behandla personuppgifter. Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker från PuL tillämpar man de bestämmelserna i stället för PuL (2 § PuL).

Både LPB och FPB innehåller bestämmelser som är speciellt utformade för behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Dessa bestämmelser gäller i stället för PuL. I de delar LPB och FPB inte innehåller några särskilda bestämmelser för den brottsbekämpande verksamheten ska Skatteverket tillämpa PuL.

LPB och FPB innehåller bara ett fåtal särskilda bestämmelser som gäller förundersökningar. Skatteverket ska därför i stor utsträckning tillämpa PuL på sin personuppgiftsbehandling i förundersökningsverksamheten.

Undantag gäller vid behandling av personuppgifter i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom EU.

Behandla administrativa uppgifter i den brottsbekämpande verksamheten

När Skatteverket behandlar personuppgifter för administrativa ändamål i den brottsbekämpande verksamheten ska Skatteverket inte tillämpa LPB utan PuL. Exempel på uppgifter som behandlas för administrativa ändamål är uppgifter om

 • vem som handlägger ett visst ärende
 • olika handläggares specialkunskaper
 • personalfrågor
 • lokalfrågor.

Uppgifter som behandlas för administrativa ändamål är sådana som hänför sig till Skatteverkets interna verksamhet och inte till den enskilda som är föremål för Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som Skatteverket utför med stöd av LPB (3 § LPB).

Särskilda begrepp i LPB

De begrepp som används i PuL har motsvarande betydelse när Skatteverket tillämpar LPB, se 3 § PuL. Det finns även några begrepp i LPB som används särskilt för Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet: underrättelseverksamhet, allvarlig brottslig verksamhet, särskild undersökning och underrättelseregister.

Underrättelseverksamhet

Med underrättelseverksamhet menas Skatteverkets verksamhet för att samla in, bearbeta och analysera information för att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken (2 § LPB).

Underrättelseverksamhet bedrivs för att ta fram underlag som kan läggas till grund för vilken inriktning i stort en verksamhet ska ha. Underrättelseverksamhet kan även bedrivas för att initiera konkreta brottsutredningar. Förundersökning ska inledas om det finns anledning att anta att ett konkret brott har begåtts (prop. 1998/99:34 sid. 45).

Definitionen av begreppet underrättelseverksamhet avgränsar den verksamhet där automatiserad behandling av personuppgifter är tillåten i underrättelseverksamhet och i underrättelseregister (prop. 1998/99:34 sid. 73).

Allvarlig brottslig verksamhet

Med allvarlig brottslig verksamhet menas verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer (2 § LPB). Det räcker att fängelse i två år eller mer finns med i straffskalan för brottet; det behöver inte utgöra minimistraffet för det aktuella brottet.

Särskild undersökning

En särskild undersökning är en undersökning i underrättelseverksamheten som innebär insamling, bearbetning och analys av uppgifter för att få underlag för att fatta beslut om något av följande (2 § LPB):

 • förundersökning
 • särskilda åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Underrättelseregister

Ett underrättelseregister är en uppgiftssamling som får föras för någon av följande anledningar (8 § LPB):

 • att ge underlag för beslut om särskild undersökning av allvarlig brottslig verksamhet
 • att underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet.

Polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom EU

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för samarbetet har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 • en stat som är medlem i EU
 • Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein
 • ett EU-organ
 • ett EU-informationssystem.

Om det i den angivna lagen – eller i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen – finns bestämmelser som avviker från bestämmelserna i LPB och PuL ska bestämmelserna i denna lag tillämpas i stället (1 a § LPB).

I förordningen (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen finns kompletterande föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen [1]
 • Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet [1] [2]
 • Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Lag (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen [1]
 • Personuppgiftslag (1998:204) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. [1] [2]