OBS: Detta är utgåva 2017.4. Sidan är avslutad 2017.

Om Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med LPB ska Skatteverket rätta personuppgifterna om den registrerade personen begär det. Skatteverket kan bli skyldigt att betala skadestånd till den registrerade personen med anledning av den felaktiga behandlingen.

Rätta felaktigt behandlade personuppgifter

Om Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med LPB eller andra anslutande författningar ska Skatteverket rätta personuppgifterna, om den registrerade personen begär det. Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelser om rättelse (16 § LPB).

Det är inte fråga om en felaktig uppgift i lagens mening om Skatteverket t.ex. har registrerat en person som misstänkt för ett visst brott – även om misstanken under ett senare skede av utredningsarbetet inte längre kvarstår (prop. 1998/99:34 sid. 40).

Om Skatteverket har lämnat ut sådana personuppgifter till tredje man som Skatteverket har behandlat i strid med LPB, ska Skatteverket under vissa förutsättningar informera tredje man om att Skatteverket har rättat, blockerat eller utplånat uppgifterna.

Betala skadestånd för felaktigt behandlade personuppgifter

Om Skatteverket har behandlat personuppgifter i strid med LPB eller andra anslutande författningar ska Skatteverket ersätta den registrerade personen för den skada och kränkning som den felaktiga behandlingen har orsakat, genom att betala ett skadestånd. Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelser om skadestånd (16 § LPB).

Överklaga Skatteverkets beslut om rättelse eller beslut om information

Skatteverkets beslut om rättelse enligt 16 § LPB får överklagas till en allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (17 § LPB).

Även följande beslut får överklagas till en allmän förvaltningsdomstol:

  • beslut om information till den registrerade efter ansökan
  • beslut om underrättelse till tredje man efter rättelse
  • beslut om information om behandlingar som inte är anmälda.

För dessa beslut ska PuL:s bestämmelser om överklagande tillämpas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. [1]