OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2022.

Här får du information om vad riktvärdet för skogligt impediment innefattar samt hur du beräknar det.

Värdefaktorn storlek

Riktvärdet för skogligt impediment ska utgöra värdet per värderingsenhet skogligt impediment (14 kap. 4 § FTL). För skogligt impediment ska endast värdefaktorn storlek bestämmas. Med storlek avses de skogliga impedimentens areal (14 kap. 5 § FTL). De skogliga impedimenten mäts i hela hektar.

Värdefaktorn storlek indelas inte i klasser (7 kap. 3 § FTL).

Beräkna riktvärdet

Man beräknar riktvärdet för skogligt impediment genom att multiplicera hektarvärdet från SKI-tabellen med värderingsenhetens areal. SKI-tabellen redovisas i bilaga 5 i SKV A 2016:15.

Följande formel föreskrivs i 1 kap. 25 § FTF:

R = A * H

R

Riktvärdet

A

Areal i hektar av värderingsenheten

H

Värdet per hektar enligt SKI-tabellen vid tillämplig skogsnivåfaktor

Vilthägn och värdering av samfälld skogligt impediment

Om det finns permanenta vilthägn på ett markområde torde detta normalt medföra att den inhägnade marken indelas som skogligt impediment, betesmark eller produktiv skogsmark med eller utan avverkningsrestriktioner. Om vilthägnet är omfattande kan det finnas anledning att indela området inom viltstängslet som en särskild värderingsenhet.

Värderingen av samfälld skogligt impediment görs på samma sätt som värderingen av samfälld produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner.

Redovisa arealen

Arealen av en värderingsenhet skogligt impediment ska redovisas särskilt och anges i hela hektar. Areal som understiger 0,5 ha ska inte redovisas särskilt (20 kap. 5 § FTL).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksen­heter vid 2017 års allmänna fastighetstaxering [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) [1]
  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1] [2] [3] [4]