OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2016:1013) om personnamn (PNL). Den tidigare namnlagen (1982:670) upphörde att gälla den 30 juni 2017.

Om en eller flera av förutsättningarna i 14–19 §§ PNL inte är uppfyllda, kan ett namnbyte ändå beviljas om det finns särskilda skäl (13 § första stycket PNL). Vad som avses med särskilda skäl framgår av prop. 2015/16:180 s. 103. Rättslig vägledning kommer att uppdateras med de nya reglerna.

Tidigare ansvarade PRV för dessa ärenden. Se tidigare lydelse för regler om byte genom PRV.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1013) om personnamn [1]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1]