OBS: Detta är utgåva 2018.12. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om vad som gäller för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Dessa fordon omfattas av bonus malus-systemet.

Läs här om fordonet blivit skattepliktigt för första gången före den 1 juli 2018 och ska beskattas efter hur mycket koldioxid det släpper ut.

Beräkning av skatten

Fordonsskatt tas ut med ett grundbelopp. I förekommande fall tas skatten även ut med ett koldioxidbelopp. Det gäller följande fordon (2 kap. 7 § första stycket VSL):

  • Personbilar klass I som enligt uppgifter i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare.
  • Personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, el eller hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.
  • Personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som har blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2010.

För bilar som kan drivas med dieselolja ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet adderas med ett bränsletillägg och ett miljötillägg (2 kap. 7 § tredje stycket VSL).

Ett fiskalt grundbelopp ingår i den koldioxidbaserade fordonsskatten med 360 kronor (2 kap. 8 § VSL).

Det förhöjda koldioxidbeloppet

För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare och som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare ska ett förhöjt koldioxidbelopp tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol eller helt eller delvis med annan gas än gasol ska inte betala det förhöjda koldioxidbeloppet (2 kap. 9 a § VSL). Efter de tre första åren och framåt är koldioxidbeloppet detsamma som för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före den 1 juli 2018.

Alternativa drivmedel

För fordon som är utrustade med teknik för drift med bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol tas skatt ut med 11 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 111 gram per kilometer vid blandad körning (2 kap. 9 § andra stycket VSL). Dessa fordon ska inte betala något förhöjt koldioxidbelopp (2 kap. 9 a § tredje stycket VSL).

Exempel: alternativa drivmedel

För ett etanoldrivet fordon av fordonsår 2018 eller senare som släpper ut 166 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning blir fordonsskatten:

Grundbelopp

360 kronor

Koldioxidkomponent (166 - 111) x 11 kronor

605 kronor

Fordonsskatten för ett skatteår

965 kronor

Om det finns uppgift om koldioxidutsläpp vid drift med det alternativa drivmedlet ska den uppgiften användas i stället för uppgiften om fordonets koldioxidutsläpp vid drift med konventionella drivmedel. Om det finns flera sådana uppgifter ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt (1 kap. 6 b § VSL).

För fordon som blir skattepliktiga för första gången före den 1 januari 2020, ska i stället för vad som sägs i 1 kap. 6 b § VSL om det högsta värdet, det lägsta värdet beaktas vid bestämmande av fordonsskatt (andra punkten övergångsbestämmelserna).

Bensindrivna fordon

För bensindrivna fordon tas skatt ut med 22 kronor per gram koldioxidutsläpp som fordonet släpper ut vid blandad körning per kilometer utöver 111 gram (2 kap. 9 § första stycket VSL).

För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonssår 2018 eller senare ska i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet följande gälla under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången (2 kap. 9 a § VSL).

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av

  • 82 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och
  • 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blanda körning släpper ut per kilometer utöver 140 gram

Exempel: det förhöjda koldioxidbeloppet för bensindrivna fordon

För ett bensindrivet fordon av fordonsår 2018 eller senare som släpper ut 155 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning blir fordonsskatten:

Grundbelopp

360 kronor

Koldioxidkomponent (155 - 140) x 107 kronor

1 605 kronor

Koldioxidkomponent (140 - 95) x 82 kronor

3 690 kronor

Fordonsskatten för ett skatteår (de tre första åren)

 5 655 kronor

Exempel år 4 och framåt

Grundbelopp

360 kronor

Koldioxidkomponent (155 - 111) x 22 kronor

968 kronor

Fordonsskatten för ett skatteår

1 328 kronor

Uppgift om fordons utsläpp av koldioxid hämtas i vägtrafikregistret. Om det finns flera uppgifter om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning, ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmandet av fordonsskatt (1 kap. 6 b § VSL). För fordon som blir skattepliktiga för första gången före den 1 januari 2020, ska i stället för vad som sägs i 1 kap. 6 b § VSL om det högsta värdet, det lägsta värdet beaktas vid bestämmande av fordonsskatt (se andra punkten övergångsbestämmelserna).

Dieseldrivna fordon

För fordon som kan drivas med dieselolja tas skatt ut med 22 kronor per gram koldioxid som överstiger 111 gram per kilometer vid blandad körning (2 kap. 9 § första stycket VSL).

För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar med fordonsår 2018 eller senare ska i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet följande gälla under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången (2 kap. 9 a § VSL).

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av

  • 82 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och
  • 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blanda körning släpper ut per kilometer utöver 140 gram

Summan av grundbeloppet och uträknat koldioxidbelopp adderas med ett bränsletillägg och ett miljötillägg. Bränsletillägget är produkten av 13,52 och det antal gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer. Miljötillägget är 250 kronor för bilar som blivit skattepliktiga för första gången efter den 1 januari 2008 (2 kap. 10 § VSL). Miljötillägg är motiverat med att avgaskraven skiljer mellan diesel- och bensinfordon. Dieseldrivna fordon har bl.a. högre utsläpp av kväveoxider än bensindrivna fordon. Bränsletillägget motiveras av att dieselolja är lägre beskattad än bensin.

Exempel: det förhöjda koldioxidbeloppet för dieseldrivna fordon

För dieseldriven personbil av fordonsår 2018 eller senare som släpper ut 155 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning blir fordonsskatten:

Grundbelopp

360 kronor

Koldioxidkomponent (155 - 140) x 107 kronor

1 605 kronor

Koldioxidkomponent (140 - 95) x 82 kronor

3 690 kronor

Summa

5 655 kronor

Summan adderas med ett bränsletillägg som är produkten av 13,52 och det antal gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut (13,52 x 155)

2 095 kronor

Miljötillägg tas ut

250 kronor

Fordonsskatten för ett skatteår (de tre första åren)

8 000 kronor

Exempel år 4 och framåt

Grundbelopp

360 kronor

Koldioxidkomponent (155 - 111) x 22 kronor

968 kronor

Summa

1 328 kronor

Summan adderas med ett bränsletillägg som är produkten av 13,52 och det antal gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut (13,52 x 155)

2 095 kronor

Miljötillägg tas ut

250 kronor

Fordonsskatten för ett skatteår

3 673 kronor

Uppgift om fordons utsläpp av koldioxid hämtas i vägtrafikregistret. Om det finns flera uppgifter om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning, ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmandet av fordonsskatt (1 kap. 6 b § VSL).

För fordon som blir skattepliktiga för första gången före den 1 januari 2020, ska i stället för vad som sägs i 1 kap. 6 b § VSL om det högsta värdet, det lägsta värdet beaktas vid bestämmande av fordonsskatt (andra punkten övergångsbestämmelserna).

När fordonsskatten beräknas efter skälig grund

Om fordonsskatten inte kan bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter i vägtrafikregistret eller med stöd av en verkställd utredning, ska den beräknas efter skälig grund (4 kap. 10 § VSL).

Ibland saknas uppgift om koldioxidutsläpp vid blandad körning i vägtrafikregistret och då kan fordonsskatten inte bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifterna i vägtrafikregistret. Fordonsskatten ska då beräknas efter skälig grund. Detta görs genom att uppgiften om koldioxidutsläpp beräknas med hjälp av två olika beräkningsmodeller beroende på fordonsslag (personbil klass I samt personbil klass II, lätta lastbilar och lätta bussar).

När koldioxidutsläppet har beräknats enligt någon av de två fastställda modellerna läggs uppgiften in i vägtrafikregistret med textkod T31BS. Detta anger att uppgiften endast används för uttag av fordonsskatt. Den framräknade koldioxiduppgiften används sedan för att beräkna fordonsskatten efter skälig grund.

Ett beslut om beräknat koldioxidvärde efter skälig grund kan efter utredning ändras av Skatteverket, beroende på vilka handlingar som kan uppvisas. En uppgift som ändrats av Skatteverket läggs in i vägtrafikregistret med textkod T31BT. Detta anger att uppgiften är fastställd av Skatteverket som grund för uttag av fordonsskatt.

Nytt: 2018-11-14

För vissa tyngre husbilar finns endast uppgift om koldioxidutsläpp för grundfordonet och inte för det etappvis färdigbyggda fordonet. När en husbil registreras i vägtrafikregistret registreras i vissa fall uppgift om koldioxidutsläpp som endast avser grundfordonet.

Skatteverket anser att om det i vägtrafikregistret saknas uppgift om koldioxidutsläpp som avser den färdigbyggda husbilen medför det att fordonsskatten inte kan bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter i vägtrafikregistret. I dessa fall ska beskattningen ske enligt skälig grund.

Beräkningsformlerna

De två beräkningsmodellerna innehåller ett antal olika beräkningsformler utifrån drivmedel. Genom parametrarna fordonsår, totalvikt, motoreffekt, växeltyp och fyrhjulsdrift har ett värde för koldioxidutsläpp beräknats. Formlerna är baserade på alla bilar som registrerats i vägtrafikregistret under åren 2007–2014.

Det framräknade värdet ska avrundas till ett helt värde. Om siffran efter decimalen är under 5 ska värdet avrundas nedåt. Om siffran är 5 eller högre ska värdet avrundas uppåt.

Hur det förhöjda koldioxidbeloppet ska tas ut

Det förhöjda koldioxidbeloppet ska tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Detta rekvisit innebär att ett fordon som blir skattepliktigt för första gången den 15 juli 2018 omfattas, om övriga förutsättningar är uppfyllda, av det förhöjda koldioxidbeloppet till och med den 14 juli 2021. Därefter, från och med den 15 juli 2021, är koldioxidbeloppet detsamma som för den befintliga fordonsflottan (prop. 2017/18:1 s. 405).

Exempel: Fordon för vilka fordonsskatten understiger 4 800 kr för ett skatteår

Bestämmelsen om att det förhöjda koldioxidbeloppet ska betalas för viss tid (de tre först åren från det att fordonet blir skattepliktigt) får enligt Skatteverket ses i förhållande till bestämmelserna om hur skatt ska tas ut. Skatteverkets anser att när ett fordon blir skattepliktigt för första gången den 15 juli 2018 och fordonskatten för ett skatteår understiger 4 800 kr ska det förhöjda koldioxidbeloppet betalas för tiden juli 2018–juni 2021, d.v.s. malus ska tas ut redan från den 1 juli 2018 (Skatteverkets ställningstagande Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus)).

Exempel: Fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kr för ett skatteår när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut och därefter understiger 4 800 kr.

För ett fordon som blir skattepliktigt den 15 juli 2018 och får ett förhöjt koldioxidbelopp de tre första åren som innebär att fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kr och därefter en fordonsskatt som understiger 4 800 kr anser Skatteverket att skatten ska tas ut på följande sätt:

Det förhöjda koldioxidbeloppet ska tas ut från den 15 juli 2018 till den 14 juli 2021. För resterande dagar i juli, dvs från den 15 juli–31 juli ska den lägre skatten enligt 2 kap. 9 § VSL beräknas per dygn dvs för den 15 juli-1 juli är skatten 1/360 per dag. Dvs. för den 1 juli–14 juli 2021 ska skatt tas ut med det förhöjda koldioxidbeloppet enligt 2 kap. 9 a § VSL och för den 15 juli–31 juli 2021 ska skatt tas ut med koldioxidbeloppet enligt 2 kap. 9 § VSL (Skatteverkets ställningstagande Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus)).

Gemensamma bestämmelser

Det finns vissa bestämmelser som är gemensamma oavsett om fordonet beskattas efter vikt eller efter koldioxidutsläpp:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1]

Ställningstaganden

  • Beräkning av fordonsskatt för etappvis färdigbyggda husbilar [1]
  • Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus) [1] [2]

Referenser inom fordonsskatt