OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Vinster på lotteri som anordnas inom EES är skattefria. Tävlingsvinster kan under vissa förutsättningar vara skattefria.

Lotterivinster

Vinster i lotterier som anordnas inom EES är skattefria. Detsamma gäller vinster på premieobligationer som ställts ut i en stat inom EES (8 kap. 3 § IL). Skatteverket anser att spel som tillhandahålls över internet är anordnade där den huvudsakliga verksamheten är förlagd för att organisera och styra spelet.

Skattefrihet gäller också för sådana vinster i utländska lotterier som avses i 1 § andra stycket LSL. Bestämmelsen gäller vadhållning i samband med hästtävlingar utomlands, där deltagandet i vadhållningen sker via AB Trav och Galopp. Vidare krävs att det svenska speldeltagandet undantagits från lotteribeskattning i det land där lotteriet anordnas. I stället betalas svensk lotteriskatt (prop. 2002/03:93).

Läs mer om lotterier och vinster i pristävlingar och om gränsdragning mellan lotteri och pristävling.

Pokerspel

Pokerspel som anordnas för allmänheten är ett lotteri i lotterilagens mening. Det innebär att pokerspel som anordnas inom EES inte inkomstbeskattas. Pokerspel som anordnas utanför EES är skattepliktig inkomst av kapital.

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster är vanligen skattepliktiga om det inte rör sig om lotterier (8 kap. 4 § IL).

En tävlingsvinst är skattefri om den

  • inte hänför sig till anställning eller uppdrag,
  • inte består av kontanter eller liknande, t.ex. värdepapper och presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter), och
  • avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 1 400 kr (tre procent av prisbasbeloppet).

Med tävlingsvinst i detta sammanhang menas t.ex. vinst i idrottstävlingar och andra typer av priser som avser någon form av prestation, men inte tävlingar som anordnas av den egna arbetsgivaren.

Priser i form av medaljer, plaketter, bägare, pokaler etc. räknas som minnesföremål och är skattefria oavsett värde.

Tävlingsvinster i form av bruksföremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) eller resa etc. är skattefria upp till angivet belopp. Beloppsgränsen ska bedömas vid varje vinsttillfälle för sig och inte med hänsyn till sammanlagda värdet under året (SkU 1989/90:30 s. 78). Beloppet är ett gränsbelopp, vilket innebär att vinster med ett värde som överstiger 1 400 kr blir beskattade i sin helhet.

Nytt: 2018-11-30

Vinster på spel riktat till den svenska spelmarknaden

Vinster i lotterier, kombinationsspel och vid vadhållning är skattefri för spelaren om det avser sådant spel där anordnaren har licens och ska betala spelskatt enligt lag (2018:1139) om skatt på spel. Samma spel ska inte beskattas för både anordnaren och spelaren.

Vissa mindre spel är undantagna från kravet på licens enligt 3 kap. 4-5 §§ spellagen, och vinsten i ett sådant spel är skattefri för spelaren.

Om spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och spelet inte är riktat till den svenska spelmarknaden så krävs ingen licens i Sverige och vinsten är skattefri för spelaren enligt 8 kap. 3 § IL.

Exempel: spel på kasino inom EES

Anna spelar på ett kasino i Frankrike. Vinst är skattefri, eftersom spelet tillhandahålls i en stat inom EES och inte i Sverige på ett sådant sätt att det fordras licens enligt spellagen. Om spelet istället tillhandahålls utanför EES, t.ex. i Las Vegas, är vinsten skattepliktig.

Exempel: onlinespel hos företag utan licens

Bengt spelar online hos ett spelföretag på Malta, som riktar sig till den svenska spelmarknaden. Företaget har dock inte ansökt om en licens i Sverige och saknar därmed en sådan licens som krävs enligt spellagen. Vinsten är därför skattepliktig.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (1991:1482) om lotteriskatt [1]
  • Spellag (2018:1138) [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Beskattning av poker och andra spel över Internet [1]

Övrigt

  • SkU 1989/90:30 [1]