OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

Här hittar du information om vad som anses utgöra sådana delar, tillbehör eller utrustning till fartyg eller luftfartyg som är undantagna från skattplikt och när omsättning av sådana varor kan undantas från skatteplikt.

Delar, tillbehör eller utrustning till fartyg och luftfartyg

Försäljning och uthyrning av delar, tillbehör eller utrustning som avser fartyg och luftfartyg som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § 1–3 ML kan också undantas från skatteplikt. Detta framgår av 3 kap. 21 § första stycket 5 ML.

Undantaget från skatteplikt gäller när försäljningen eller uthyrningen sker direkt till ägaren av fartyget eller luftfartyget eller till den som enligt avtal med ägaren stadigvarande nyttjar fartyget eller luftfartyget.

Observera att undantaget vid försäljning till ägaren av fartyget eller luftfartyget gäller även om det är den som hyr fartyget eller luftfartyget av ägaren som bedriver fartygs- eller flygtrafiken. Det innebär att undantaget kan bli tillämpligt i två led, dels vid försäljning eller uthyrning till ägaren, dels vid dennes försäljning eller vidareuthyrning till nyttjanderättshavaren. Undantaget gäller också införsel av en sådan vara under förutsättning att varan förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg i flera led).

Fartygstillbehör

Undantaget från skatteplikt omfattar försäljning och uthyrning av fartygstillbehör. Till fartygstillbehör räknas

  • fast inredning såsom maskineri
  • tillbehör som har samband med fartygets sjövärdighet och navigation, såsom livräddningsutrustning och nautisk utrustning
  • däcks- och maskinförnödenheter, tågvirke, reservdelar, presenningar, arbetshandskar, skyddsutrustning
  • material för underhåll och reparation såsom smörjmedel, rostskyddsmedel, färg, borstar och skrapor.

Fiskeredskap, exempelvis trål, är däremot inte ett fartygstillbehör (se bl.a. prop. 1968:137 s. 17–18).

Sjöcontainrar utgör inte tillbehör till fartyg

Skatteverket anser att sjöcontainrar, alltså containrar som i huvudsak används i samband med transport ombord på fartyg, inte utgör tillbehör till fartyg enligt 3 kap. 21 § första stycket 5 ML (RSV Mervärdesskatt vid uthyrning av sjöcontainers).

Fartygsutrustning

Det är endast utrustning till själva fartyget, exempelvis lös inredning för passagerarnas och besättningens behov, mattor, bäddutrustning, köksutrustning, bestick, porslin och dukar som undantas från skatteplikt.

Varor som inte är nödvändiga för fartyget som sådant är inte undantagna från skatteplikt. Hit räknas varor som närmast har karaktär av förbrukningsvaror, som proviant, vatten och elektricitet samt uniformer för fartygets befäl.

Undantaget omfattar inte heller drivmedel till fartyg. Motsvarande gäller för drivmedel till luftfartyg (RSV Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen). Flygbränsle är dock undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 4 ML. Läs vidare i handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 5.3.1.4. Lägg märke till att när det gäller leverans av varor till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik för bruk ombord på ett sådant är omsättningen att se som gjord utomlands och någon beskattning sker därför inte heller här. Detta innebär exempelvis att drivmedel som levereras till ett fartyg i utrikes trafik kommer att undantas från beskattning.

Rättsfall: Säljarens utredningsskyldighet vid omsättning av delar, tillbehör och utrustning till fartyg

Frågan var om köparna var yrkesfiskare eller inte. Kammarrätten konstaterade att kravet på undersökningsåtgärder inte kunde ställas för högt i ett sådant fall. Domstolen ansåg det vara tillräckligt att köparen lämnade en skriftlig försäkran om att han var yrkesfiskare och att inkomsten redovisades som näringsverksamhet. En förutsättning var dock att köparen klart kunde identifieras och att intyget stämde tidsmässigt med den aktuella försäljningen (KRNG 1986-12-30, mål nr 2499-2502-1985).

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Undantaget enligt 3 kap. 21 § ML är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket ML.

Kompletterande information

Information om omsättning av varor som avser fartyg och luftfartyg utrikes trafik, finns att läsa i handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 24.8.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 1986-12-30, mål nr 2499-2502-1985 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1968:137 [1]

Ställningstaganden

  • Mervärdesskatt vid uthyrning av sjöcontainers [1]
  • Mervärdesskatt; Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led [1]
  • Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen [1]