OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan äga andelar i ett annat företag, bl.a. genom att vara delägare i ett handelsbolag. Andelar i handelsbolag kan redovisas på olika sätt beroende på vilken normgivning företaget följer. Du får här en redogörelse för de viktigaste principerna i respektive regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Klassificering

Andelar i handelsbolag respektive kommanditbolag klassificeras vanligen som finansiella anläggningstillgångar, eftersom avsikten med andelarna i normalfallet är ett stadigvarande innehav. Andelar i handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag eller som andelar i andra företag.

K1: förenklat årsbokslut

K1-regelverken innehåller inga särskilda regler om redovisning av andelar i handelsbolag. Läs om när andelar får ingå i en enskild näringsverksamhet på sidan Poster i enskild näringsverksamhet..

Årsbokslut

Vid förvärv av andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, värderar man andelarna utifrån utgiften för förvärvet av andelen (4 kap. 3 § ÅRL).

För företag som tillämpar BFNAR 2017:3 Årsbokslut ska det redovisade värdet på andelarna i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, ska årligen ändras:

  • dels med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat enligt beskattningen,
  • dels med de uttag och tillskott som företaget gjort under året.

Ett negativt värde ska redovisas som en skuld till handelsbolaget (BFNAR 2017:3 punkt 18.7).

Andelen redovisas i balansräkningen under rubrikerna Finansiella anläggningstillgångar och Andelar i koncernföretag, Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag eller Ägarintressen i övriga företag (BFNAR 2017:3 punkt 4.6 eller punkt 4.7).

Ett företag som är delägare i ett handelsbolag beskattas för sin andel i handelsbolagets resultat. Inkomsten redovisas i resultaträkningen under rubrikerna Finansiella poster och Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag eller från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (BFNAR 2017:3 punkt 4.3 eller punkt 4.4) Resultatet framgår av det delägande företagets inkomstdeklaration.

K2: årsredovisning i mindre företag

Vid förvärv av andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, värderar man andelarna utifrån utgiften för förvärvet av andelen (4 kap. 3 § ÅRL).

För företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) ska det redovisade värdet på andelarna i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, ska årligen ändras:

  • dels med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat enligt beskattningen,
  • dels med de uttag och tillskott som företaget gjort under året.

Ett negativt värde ska redovisas som en skuld till handelsbolaget (BFNAR 2016:10 punkt 19.6).

Andelen redovisas i balansräkningen under rubrikerna Finansiella anläggningstillgångar och Andelar i koncernföretag, Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag eller Ägarintressen i övriga företag (BFNAR 2016:10 punkt 4.7 eller punkt 4.8).

Ett företag som är delägare i ett handelsbolag beskattas för sin andel i handelsbolagets resultat. Inkomsten redovisas i resultaträkningen under rubrikerna Finansiella poster och Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag eller från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (BFNAR 2016:10 punkt 4.4 eller punkt 4.5) Resultatet framgår av det delägande företagets inkomstdeklaration.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

När man förvärvar andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, ska man värdera andelen vid första redovisningstillfället utifrån utgiften för förvärvet av andelen. Det innebär att man redovisar sin insats om det är ett nybildat handelsbolag, respektive köpeskillingen om man förvärvar en andel i ett befintligt handelsbolag (4 kap. 3 § ÅRL).

För företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) ska det redovisade värdet på andelar i handelsbolag inklusive kommanditbolag, som är dotterföretag, årligen ändras med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat. Om det skattepliktiga resultatet inte avviker väsentligt från det redovisade resultatet får man använda det skattepliktiga resultatet. Om det redovisade värdet på andelen är negativt, ska man redovisa en skuld (BFNAR 2012:1 punkt 9.9).

Motsvarande gäller om handelsbolaget respektive kommanditbolaget är ett intresseföretag (BFNAR 2012:1 punkt 14.12) eller en andel i ett gemensamt styrt företag (BFNAR 2012:1 punkt 15.16).

En delägares tillskott till ett handelsbolag respektive kommanditbolag ska redovisas som en ökning av andelens värde. En delägares uttag ur ett handelsbolag respektive kommanditbolag ska redovisas som en minskning av andelens redovisade värde (BFNAR 2012:1 punkterna 6.4-6.5).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 27 Separata finansiella rapporter, om inte RFR 2 Redovisning för juridiska personer anger något annat. RFR 2 anger att ett företag endast ska tillämpa punkt 10, 11, 12 och 19 i IAS 27 med beaktande av undantagen i RFR 2 IAS 27.

En andel i ett handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som en andel i ett koncernföretag, intresseföretag eller joint venture. Ett företag ska redovisa sina innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, antingen till anskaffningsvärdet eller i enlighet med IFRS 9 (IAS 27 punkt 10). Företaget ska tillämpa samma redovisningsprincip för varje kategori av innehav.

IFRS 9 är godkänd av EU-kommissionen för tillämpning inom unionen. Av övergångsbestämmelserna till IAS 27 framgår det att om ett företag tillämpar IAS 27, men ännu inte tillämpar IFRS 9, ska alla referenser till IFRS 9 uppfattas som referenser till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (IAS 27 punkt 19).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs mer om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3]
  • IAS 27 Separata finansiella rapporter [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]