OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan äga andelar i ett annat företag, bl.a. genom att vara delägare i ett handelsbolag. Andelar i handelsbolag kan redovisas på olika sätt beroende på vilken normgivning företaget följer.

Klassificering

Andelar i handelsbolag respektive kommanditbolag klassificeras vanligen som finansiella anläggningstillgångar, eftersom avsikten med andelarna i normalfallet är ett stadigvarande innehav. Andelar i handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag eller som andelar i andra företag.

K1: förenklat årsbokslut

K1-regelverken innehåller inga särskilda regler om redovisning av andelar i handelsbolag.

Läs om hur man löser oreglerade frågor i K1-regelverken.

K2: årsredovisning i mindre företag

Vid förvärv av andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, värderar man andelarna utifrån utgiften för förvärvet av andelen (4 kap. 3 § ÅRL).

För företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) ska det redovisade värdet på andelarna i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, ska årligen ändras:

  • dels med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat enligt beskattningen,
  • dels med de uttag och tillskott som företaget gjort under året.

Ett negativt värde ska redovisas som en skuld till handelsbolaget (punkt 19.6).

Andelen redovisas i balansräkningen under rubrikerna Finansiella anläggningstillgångar och Andelar i koncernföretag, Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag eller Ägarintressen i övriga företag (punkt 4.7 eller punkt 4.8).

Ett företag som är delägare i ett handelsbolag beskattas för sin andel i handelsbolagets resultat. Inkomsten redovisas i resultaträkningen under rubrikerna Finansiella poster och Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag eller från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (punkt 4.4 eller punkt 4.5) Resultatet framgår av det delägande företagets inkomstdeklaration.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

När man förvärvar andelar i handelsbolag, inklusive kommanditbolag, ska man värdera andelen vid första redovisningstillfället utifrån utgiften för förvärvet av andelen. Det innebär att man redovisar sin insats om det är ett nybildat handelsbolag, respektive köpeskillingen om man förvärvar en andel i ett befintligt handelsbolag (4 kap. 3 § ÅRL).

För företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) ska det redovisade värdet på andelar i handelsbolag inklusive kommanditbolag, som är dotterföretag, årligen ändras med ett belopp som motsvarar det ägande företagets andel av handelsbolagets resultat. Om det skattepliktiga resultatet inte avviker väsentligt från det redovisade resultatet får man använda det skattepliktiga resultatet. Om det redovisade värdet på andelen är negativt, ska man redovisa en skuld (punkt 9.9).

Motsvarande gäller om handelsbolaget respektive kommanditbolaget är ett intresseföretag (punkt 14.12) eller en andel i ett gemensamt styrt företag (punkt 15.16).

En delägares tillskott till ett handelsbolag respektive kommanditbolag ska redovisas som en ökning av andelens värde. En delägares uttag ur ett handelsbolag respektive kommanditbolag ska redovisas som en minskning av andelens redovisade värde (punkterna 6.4-6.5).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 27 Separata finansiella rapporter, om inte RFR 2 Redovisning i juridiska personer anger något annat. RFR 2 anger att ett företag endast ska tillämpa punkt 10, 11, 12 och 19 i IAS 27 med beaktande av undantagen i RFR 2 IAS 27.

En andel i ett handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som en andel i ett koncernföretag, intresseföretag eller joint venture. Ett företag ska redovisa sina innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, antingen till anskaffningsvärdet eller i enlighet med IFRS 9 (IAS 27 punkt 10). Företaget ska tillämpa samma redovisningsprincip för varje kategori av innehav.

IFRS 9 är godkänd av EU-kommissionen för tillämpning inom unionen. Av övergångsbestämmelserna till IAS 27 framgår det att om ett företag tillämpar IAS 27, men ännu inte tillämpar IFRS 9, ska alla referenser till IFRS 9 uppfattas som referenser till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (IAS 27 punkt 19).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Det finns inga särskilda regler i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av andelar i handelsbolag. I föreskrifterna gäller som huvudregel att de finansiella företagen ska följa de internationella redovisningsstandarderna, om de är förenliga med ÅRKL respektive ÅRFL. Ett institut behöver inte tillämpa en regel i godkända internationella redovisningsstandarder om det i stället tillämpar motsvarande regel i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. En redogörelse för dessa regler finns under Företag som följer internationella redovisningsregler, se ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3] [4] [5]
  • IAS 27 Separata finansiella rapporter [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]