OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

En anställning kan upphöra i förtid av olika anledningar. Företaget kan då ha kostnader för lön under uppsägningstiden eller för avgångsvederlag. Du får här en redogörelse av de viktigaste principerna i respektive regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag och motsvarande

Hur lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag och motsvarande ska redovisas beror på vilken normgivning företaget tillämpar.

K1: förenklat årsbokslut

Lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag och motsvarande regleras inte särskilt i K1-regelverken. Ersättningen redovisas som en kortfristig ersättning.

Årsbokslut

Lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag och motsvarande regleras inte särskilt i regelverket för årsbokslut. Ersättningen redovisas som en kortfristig ersättning.

K2: årsredovisning i mindre företag

Lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag och motsvarande regleras inte särskilt i K2-regelverket. Ersättningen redovisas som en kortfristig ersättning.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Om den anställde arbetar under uppsägningstiden är ersättningen för detta inte en ersättning vid uppsägning utan lön som ska redovisas som en kortfristig ersättning.

För företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) ska ersättningar vid uppsägning endast redovisas som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att göra något av följande:

  • avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande
  • lämna ersättningar vid uppsägning genom ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.

Detta gäller endast i den omfattning som ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar (BFNAR 2012:1 punkt 28.26). Ersättning vid uppsägning ska endast redovisas när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Ett företag ska värdera ersättningar vid uppsägning till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen per balansdagen. Om företaget vill uppmuntra och erbjuda anställda att avgå frivilligt ska beräkningen baseras på det antal anställda som förväntas acceptera erbjudandet. När ersättningar vid uppsägning förfaller till betalning senare än tolv månader efter balansdagen ska de nuvärdesberäknas (BFNAR 2012:1 punkt 28.27)

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 19 Ersättningar till anställda om inte RFR 2 Redovisning för juridiska personer anger något annat. Det finns inte några undantag när det gäller ersättning vid uppsägning.

Om den anställde arbetar under uppsägningstiden är ersättningen för detta inte en ersättning vid uppsägning utan lön som ska redovisas som en kortfristig ersättning.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Kompletterande information

Avsättning för exempelvis avgångsvederlag i samband med omstrukturering

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]