OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska för varje beskattningsår informera dem det gäller om den slutliga skatten och hur mycket de ska få tillbaka eller hur mycket de ska betala.

Beskedet om slutlig skatt

Den det berör har rätt att få ett besked om den slutliga skatten och om resultatet av de beräkningar som Skatteverket gör med anledning av beslutet om slutlig skatt (56 kap. 10 § SFL). Skatteverkets beräkningar visar om den det gäller ska betala eller tillgodoräknas skatt.

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst

Beskedet ska innehålla uppgifter om fastställda och beskattningsbara förvärvsinkomster (13 kap. 6 § första stycket 1 SFF).

Den fastställda förvärvsinkomsten bestäms för fysiska personer och är summan av överskottet av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet efter allmänna avdrag (1 kap. 5 § andra stycket IL).

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer utgörs av den fastställda förvärvsinkomsten minskad med det grundavdrag hen ska tillgodoräknas. Om den enskilda har rätt till sjöinkomstavdrag ska det också dras ifrån (1 kap. 5 § tredje stycket IL).

För juridiska personer är den beskattningsbara inkomsten inkomst av näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag. Inkomsten avrundas neråt till närmsta tiotal kronor. Vissa ideella föreningar och stiftelser har rätt till grundavdrag (1 kap. 7 § IL).

Uppgifter om inkomst av kapital

Beskedet ska innehålla uppgifter om den sammanlagda inkomsten av kapital (13 kap. 6 § första stycket 2 SFF).

Uppgifter om skatter och avgifter

Beskedet ska innehålla uppgifter om storleken på skatter eller avgifter enligt

 • inkomstskattelagen
 • lagen om statlig fastighetsskatt (FSL)
 • lagen om avkastningskatt på pensionsmedel
 • lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader
 • lagen om allmän pensionsavgift
 • lagen om kommunal fastighetsavgift.

Därutöver ska beskedet innehålla uppgifter om beslutad

Uppgifter om skattereduktioner

Beskedet ska innehålla uppgifter om skattereduktioner enligt IL och andra lagar som gäller för beskattningsåret (13 kap. 6 § första stycket 4 SFF och 56 kap. 7 § SFL).

Uppgifter om pensionsgrundande inkomst

Beskedet ska innehålla uppgifter om den enskildas pensionsgrundande inkomst (13 kap. 6 § första stycket 5 SFF).

Kommunala skattesatser

Beskedet för fysiska personer och dödsbon ska innehålla uppgifter om den kommunala skattesatsen (13 kap. 6 § andra stycket SFF).

Beskedet kan ersätta en underrättelse om beslut

I vissa fall behöver ingen särskild beslutshandling skickas ut. Då underrättas den enskilda istället genom beskedet om slutlig skatt.

Den som bara haft inkomst av kapital

Skatteverket kan underrätta den som bara haft kapitalinkomster och inte är skyldig att lämna en inkomstdeklaration om beslutet om slutlig skatt genom beskedet om slutlig skatt.

Det gäller dem som endast haft kapitalinkomster som utbetalaren dragit skatt på och lämnat kontrolluppgift för.

Beskedet ska också innehålla uppgifter om

 • intäkt av kapital och namn på varje utbetalare
 • vilket belopp som respektive utbetalare har betalat ut
 • hur mycket preliminär skatt som dragits enligt varje kontrolluppgift.

Om kontrolluppgiften lämnats för en schablonintäkt ska det finnas en uträkning för varje schablonintäkt (13 kap. 7 § SFF).

Den som efter ändrad beräkning får lägre skatt

När Skatteverket avvikit från inkomstdeklarationen så att skatten blivit lägre kan Skatteverket underrätta den det gäller om beslutet om slutlig skatt genom beskedet om slutlig skatt.

För att Skatteverket ska kunna lämna underrättelsen i beskedet ska avvikelsen bero på något av följande:

 • rättelse av en uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring
 • en uppenbart felaktig pensionsintäkt enligt socialförsäkringsbalken för tid då den som beslutet gäller inte har bott i Sverige
 • en rättad kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande om den det berör fått yttra sig över kontrolluppgiften och inte haft någon invändning mot den.

Om särskilda skäl talar emot det, ska dock den som beslutet gäller inte underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt (13 kap. 8 § SFF).

När skickar Skatteverket ut beskedet?

Beskedet om slutlig skatt skickas ut i samband med olika uttag av slutlig skatt.

Skatteverket ska fatta ett sammanhållet beslut om slutlig skatt som både innehåller de olika underlagen för skatt eller avgift och storleken på skatterna och avgifterna.

Om Skatteverket har avvikit från lämnad inkomstdeklaration tas beskedet om slutlig skatt ut i samband med att Skatteverket registrerar in avvikelsebeslutet. För deklarationer som godtas utan någon ändring tas besked om slutlig skatt ut vid ett av fem olika uttag (april, juni, augusti, september och december). Det första uttaget för dem som har beskattningsår lika med kalenderår görs i samband med månadsskiftet maj och juni.

Besked senast den 15 december eller den 15 i tolfte månaden efter beskattningsåret

Fysiska personer och dödsbon ska få sitt besked om den slutliga skatten senast den 15 december året efter beskattningsåret.

Juridiska personer som inte är dödsbon ska få sitt slutskattebesked senast den 15 i den tolfte månaden efter beskattningsårets utgång.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar