OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Statens personadressregister (SPAR) innehåller uppgifter om folkbokföring, beskattning och fastighetstaxering. När Skatteverket behandlar och lämnar ut uppgifter ur SPAR gäller de allmänna dataskyddsbestämmelserna, SparL och SparF.

Vad är SPAR?

SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarig för SPAR (1 a § förordningen [2007:780] med instruktion för Skatteverket och 2 § SparF).

SPAR är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket.

Skatteverket tillämpar SparL och SparF i SPAR-verksamheten. SPAR-verksamheten innebär, förutom att hålla registret, att Skatteverket fattar beslut om tillgång till SPAR för enskilda och myndigheter.

När är SparL tillämplig?

Syftet med SPAR är att enskilda och myndigheter ska kunna använda uppgifterna i SPAR för de ändamål som anges i SparL (1 § SparL). Uppgifterna lämnas ut i elektronisk form. SparL är tillämplig när någon begär att få ta del av uppgifter ur SPAR i enlighet med dessa ändamål.

Om någon begär att få ta del av uppgifter ur SPAR på ett sätt som ligger utanför de angivna ändamålen, så är det inte en begäran utifrån SparL. En sådan begäran får bedömas utifrån tryckfrihetsförordningens bestämmelser om offentlighetsprincipen. Uppgifter lämnas då inte ut i elektronisk form, utan i pappersform (2 kap. 13 § första stycket TF).

Förhållande till allmänna dataskyddsbestämmelser

När personuppgifter behandlas i SPAR-verksamheten gäller de allmänna dataskyddsbestämmelserna samt kompletterande bestämmelser i SparL.

Tillåten behandling

Uppgifterna i SPAR får behandlas för två olika registerändamål (3 § SparL):

 • aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (kontrolländamålet)
 • ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan jämförlig verksamhet (urvalsändamålet).

Utifrån dessa registerändamål har Skatteverket tagit fram ett antal tjänster som enskilda och myndigheter kan ansöka om. Dessa tjänster presenteras på SPAR:s webbplats. En enskild som begär att en myndighet ska lämna ut personuppgifter för dessa ändamål ska hänvisas till SPAR, om inte något annat följer av en lag eller förordning (6 § SparL).

Kontrolländamålet

Syftet med det s.k. kontrolländamålet är att användare ska kunna uppdatera sina kundregister och liknande med korrekta uppgifter. Inom ramen för kontrolländamålet finns exempelvis tjänsterna avisering med infil (ändringsavisering) och personnummersättning. En användare kan också få direktåtkomst till SPAR genom tjänsten personsökning.

Urvalsändamålet

Syftet med det s.k. urvalsändamålet är att ge aktörer på marknaden möjlighet att få namn- och adressuppgifter för att använda vid direktreklam, marknadsundersökningar, forskning och liknande. Urval kan göras utifrån olika parametrar såsom kön, ålder, geografi, inkomstintervall m.m.

Statistiska bearbetningar

Uppgifterna i SPAR får, utöver behandling enligt kontroll- och urvalsändamålet, behandlas för statistiska bearbetningar med de sökbegrepp som är tillåtna för urvalsändamål (se nedan). Resultaten måste dock redovisas i avidentifierad form (13 § SparF).

Tillåtna uppgifter

SPAR får enbart innehålla de uppgifter som räknas upp i 4 § SparL och bara om följande personer:

 • personer som är eller har varit folkbokförda i Sverige
 • personer som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning och har tilldelats ett personnummer enligt 18 b § FOL
 • personer som har tilldelats samordningsnummer om det inte råder osäkerhet om personernas identitet.

De uppgifter som räknas upp är:

 1. namn
 2. person- eller samordningsnummer
 3. födelsetid
 4. adress
 5. folkbokföringsort
 6. födelsehemort
 7. svenskt medborgarskap
 8. make eller vårdnadshavare
 9. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angiven tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning
 10. summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor
 11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet)
 12. taxeringsvärde för småhus.

Uppgifterna i punkterna 1–9 hämtas från folkbokföringsdatabasen med stöd av FdbL. Övriga uppgifter hämtas från beskattningsdatabasen med stöd av SdbL (5 § SparL).

Begränsningar att lämna ut uppgifter

Både SparL och SparF innehåller begränsningar när det gäller att lämna ut vissa uppgifter ur SPAR i elektronisk form.

SparL

Uppgifter från beskattningsdatabasen får bara lämnas ut i elektronisk form till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket (7 § SparL).

SparF

Uppgifter om adress och folkbokföringsort för personer som är under 16 år får bara lämnas ut i elektronisk form för kontrolländamål (5 § SparF).

Uppgifter om födelsehemort får bara lämnas ut i elektronisk form till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket (6 § SparF).

Uppgifter om svenskt medborgarskap får bara lämnas ut i elektronisk form till CSN, Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket (7 § SparF).

Uppgifter om make, maka eller vårdnadshavare får i elektronisk form bara lämnas ut till (8 § första stycket SparF)

 • myndigheter
 • banker
 • kreditmarknadsföretag
 • försäkringsföretag
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • värdepappersbolag
 • betalningsinstitut
 • institut för elektroniska pengar
 • kreditupplysningsföretag
 • pensionsstiftelser
 • inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel
 • Radiotjänst i Kiruna AB.

Uppgifterna får även lämnas ut i elektronisk form till sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag eller pensionsstiftelser administrerar försäkringar, pensioner eller liknande utfästelser samt till föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband med släktforskning (8 § andra stycket SparF).

Avgift

Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd (3 § SparF). Det finns inga bestämmelser i SparL eller SparF om storleken på avgifterna. Skatteverket tillhandahåller SPAR-tjänsterna till självkostnadspris. Priserna finns publicerade på SPAR:s webbplats.

SPAR-nämnden fattar beslut i vissa frågor om användningen av SPAR

Vissa av Skatteverkets beslut i frågor som rör SPAR ska fattas av en särskild nämnd inom Skatteverket: SPAR-nämnden. Den utses av regeringen och består av en ordförande och fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ska vara riksdagsledamöter eller före detta riksdagsledamöter. Nämnden ska särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och användandet av SPAR (20 a–d §§ förordning [2007:780] med instruktion för Skatteverket).

Bruttoavisering

SPAR-nämnden fattar beslut om s.k. bruttoavisering i SPAR. Bruttoavisering innebär att uppgifter om samtliga personer i registret lämnas ut i elektronisk form under vissa förutsättningar. Uppgifter som kan lämnas ut är ändring av

 • namn
 • personnummer
 • födelsetid
 • adress
 • folkbokföringsort
 • make, maka eller vårdnadshavare
 • avregistrering från folkbokföringen.

Ändringen ska gälla för en viss period (2 a och 8 a §§ SparF).

Bruttoavisering får bara medges den som i sin verksamhet regelmässigt behandlar uppgifter om en betydande del av befolkningen och som fortlöpande behöver uppdatera dessa. Den som får en bruttoavisering måste omedelbart gallra de uppgifter som inte har direkt samband med dennes verksamhet (8 a § andra stycket SparF).

Inkomst- och fatstighetstaxeringsintervaller

För att få ha med uppgifter om inkomst och taxeringsvärde i ett urval från SPAR gäller sökbegränsningar. En sådan sökbegränsning är att inkomster och taxeringsvärde ska ordnas i klasser på ett sätt som SPAR-nämnden beslutar om (2 a § SparF och 12 § SparF). SPAR-nämnden har fattat beslut om sådana inkomstintervaller och intervaller av fastighetstaxeringsvärden. Intervallerna finns publicerade på SPAR:s webbplats.

Sökbegrepp

Regeringen har, i enlighet med SparL, föreskrivit om begränsningar av sökbegrepp i vissa fall i SparF (8 § SparL och 11–12 §§ SparF).

Kontrolländamål

När Skatteverket lämnar ut uppgifter ur SPAR för kontrolländamål får man bara använda sökbegreppen

 • namn
 • personnummer och samordningsnummer
 • födelsetid
 • adress och folkbokföringsort.

Uppgift om adress och folkbokföringsort får bara användas i kombination med uppgift om namn (11 § SparF).

Urvalsändamål

När Skatteverket gör ett urval ur SPAR får alla uppgifter i SPAR användas som sökbegrepp utom namn, födelsehemort och svenskt medborgarskap. Uppgifter om inkomst och taxeringsvärde är ordnade i intervaller (12 § första stycket SparF).

Uppgifter om barn som är yngre än åtta veckor får inte användas som sökbegrepp vid urval. Uppgifter om inkomst, ägare till småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus och uppgift om kommun (belägenhet) samt taxeringsvärde för en person som är under 18 år får inte heller användas som sökbegrepp vid urval (12 § andra stycket SparF).

Uppgift om avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall får användas som sökbegrepp vid ett urval tidigast fyra veckor efter dödsfallet (12 § tredje stycket SparF).

De sökbegrepp som är tillåtna för urvalsändamål är också tillåtna vid statistiska bearbetningar.

Reklamspärr

En person som finns med i SPAR har rätt att begära en s.k. reklamspärr. Det innebär att personens namn och adress inte tas med när Skatteverket lämnar ut uppgifter enligt urvalsändamålet om urvalet är gjort för direktreklam (4 § andra stycket SparL). Spärren gäller utan tidsbegränsning. Uppgiften att en person har en reklamspärr får bara lämnas ut i elektronisk form om personen i fråga har lämnat samtycke till det (9 § SparF).

Information till den registrerade

Skatteverket ska se till att den som hämtar uppgifter för direktreklam enligt urvalsändamålet informerar den registrerade om att uppgifterna är hämtade ur SPAR samt om adress till SPAR, så att den registrerade kan vända sig till SPAR med frågor (10 § SparF). Skatteverket har föreskrivit om vilken adresskälla ska anges i 10 § SKVFS 2011:6.

Misstanke om oriktig uppgift

Den som i tjänsten tar del av en uppgift ur SPAR som kan misstänkas vara oriktig, ska genast anmäla det till Skatteverket (14 § SparF).

Registrerades rättigheter, skadestånd och sanktioner

De allmänna dataskyddsbestämmelserna om registrerades rättigheter, skadestånd och sanktioner gäller vid behandling av personuppgifter enligt SparL och SparF.

Rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning gäller inte vid behandling som är tillåten enligt SparL eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen (3 a § SparL).

Gallring

Uppgifterna i SPAR ska gallras. Olika gallringsregler för folkbokföringsuppgifter och beskattningsuppgifter.

Folkbokföringsuppgifter

Uppgifter i SPAR som hämtats från folkbokföringsdatabasen ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att en ny, motsvarande uppgift registreras (15 § första stycket SparF).

En uppgift om avregistrering från folkbokföringen ersätts inte av en ny, motsvarande uppgift. En sådan uppgift ska därför gallras när den inte längre är nödvändig för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att uppgiften om avregistrering registrerades i SPAR (16 § SparF).

Beskattningsuppgifter

Uppgifter i SPAR som hämtats från beskattningsdatabasen ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast när en ny, motsvarande uppgift registreras (15 § andra stycket SparF).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR; [1]

Lagar & förordningar

Övrigt