OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får registrera en särskild postadress i folkbokföringen för en person så att posten skickas till en annan adress än där personen är folkbokförd.

När registreras en särskild postadress?

Ibland är det inte möjligt för den enskilde att ta emot post på den adress där personen är folkbokförd. Till exempel kan någon vara bosatt på en avlägsen och svårtillgänglig plats där post inte kan delas ut. Andra exempel är när någon vill ha sin post till ett äldreboende, en god man eller en institution. I sådana fall kan Skatteverket registrera en särskild postadress för personen i folkbokföringen så att personen i stället kan få sin post till någon annan adress. Detta innebär en förbättrad service gentemot allmänheten och myndigheter och andra som använder adressuppgifterna (prop. 1990/91:153, sid. 105).

Även den som i och för sig kan nås med post på bostadsadressen kan i vissa fall ändå vilja få sin post till en annan adress än folkbokföringsadressen. Skatteverket kan då registrera en särskild postadress för personen om postadressen är avsedd att gälla tills vidare eller i minst sex månader.

Det huvudsakliga syftet med en särskild postadress är att komplettera en persons folkbokföringsadress. Formuleringen av 25 § andra stycket FOL utesluter dock inte att en särskild postadress används av en person som saknar en folkbokföringsadress. Skatteverket kan därför registrera en särskild postadress för en person som är folkbokförd på en kommun även om den i praktiken är personens enda fungerande adress.

Den som har en särskild postadress har dubbla adressuppgifter i folkbokföringen: en folkbokföringsadress (bostadsadress) och en särskild postadress. Adressuppgifterna ingår även i aviseringsregistret och lämnas vidare till SPAR. Myndigheter och andra som använder personuppgifter och adressuppgifter från folkbokföringen väljer i regel att använda den särskilda postadressen när en sådan finns, men det är inget krav.

Postadressen ska anmälas till Skatteverket

Den som behöver en särskild postadress eller vill ändra en särskild postadress utan att ha flyttat, ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket. Anmälan ska göras inom en vecka enligt 25 § andra stycket FOL.

En anmälan om särskild postadress ska enligt 28 § FOL innehålla följande uppgifter:

  • namn och personnummer
  • datum för ändring av den särskilda postadressen
  • en ny särskild postadress
  • uppgift om hur länge postadressen ska gälla.

Anmälan om att den särskilda postadressen ska avslutas

En särskild postadress upphör inte automatiskt att gälla om och när en person anmäler flytt. Om någon vill avsluta en särskild postadress måste personen lämna in en anmälan om detta till Skatteverket.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]