En person som är folkbokförd och ändrar postadress är skyldig att anmäla det till Skatteverket, om postadressen ska gälla under minst sex månader.

Skyldighet att anmäla ändrad postadress

Den som är folkbokförd och ändrar postadress utan att flytta ska anmäla det till Skatteverket om postadressen ska gälla för minst sex månader. Anmälan ska göras inom en vecka och vara skriftlig (23 § första stycket FOL och 25 § andra stycket FOL).

En anmälan om ändrad postadress ska enligt 28 § första stycket FOL innehålla

  • namn och personnummer
  • ny postadress
  • datum för ändring av postadress
  • hur länge postadressen beräknas gälla.

Om en person har en särskild postadress som inte längre ska gälla utgör det också en sådan ändring som personen ska anmäla enligt 25 § andra stycket FOL.

Den person som ändrar postadress, d.v.s. den som är part i ärendet, kan välja att företrädas av ett ombud eller få hjälp av ett biträde (14 § första stycket FL). Ett ombud har fullmakt att föra talan i partens ställe, medan ett biträde endast får agera när parten är med (prop. 2016/17:180 s. 91 och 300).

En part kan även företrädas av till exempel förvaltare, god man eller anhörig under vissa förutsättningar. Bestämmelser om detta finns i föräldrabalken (11 kap. FB och 17 kap. FB).

Läs mer under Förvaltningsrätt & förfarande om part och företrädare, partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation samt ombud och biträde.

Anmälningar för barn

Skyldigheten att anmäla postadress gäller även barn. Anmälan ska då göras av barnets vårdnadshavare. Om barnet har fyllt 16 år har barnet rätt att själv göra anmälan om postadress (30 § första stycket FOL).

Avisering av adressuppgifter

En person som har en särskild postadress har normalt dubbla adressuppgifter i folkbokföringen: en adress kopplad till fastigheten hen är folkbokförd på (bostadsadress) och en särskild postadress. Båda adresserna aviseras ut till myndigheter och andra aktörer i samhället genom aviseringssystemet Navet och Statens personadressregister (SPAR).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1] [2]