OBS: Detta är utgåva 2019.3. Sidan är avslutad 2023.

En överföring av en vara från Sverige till ett annat EU-land utan att äganderätten övergår likställs under vissa förutsättningar med en omsättning. En sådan omsättning är undantagen från skatteplikt.

Överföring likställs med omsättning

Under vissa förutsättningar ska en överföring av en vara till ett annat EU-land likställas med en omsättning. Denna s.k. fiktiva omsättning vid överföring av varor motsvaras av ett fiktivt unionsinternt förvärv i det land till vilket varorna transporteras. Läs mer om förvärv vid överföring av varor.

För att en överföring ska likställas med en omsättning ska följande förutsättningar vara uppfyllda (2 kap. 1 § andra stycket ML):

  • varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från en verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver inom EU
  • överföringen görs för denna verksamhet
  • överföringen ska beskattas som ett unionsinternt förvärv i det EU-land till vilket varan överförs.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 17.1 i mervärdesskattedirektivet.

Överföringar som ska förvärvsbeskattas i destinationslandet ska den i Sverige som överför varorna redovisa i en periodisk sammanställning (5 § i SKVFS 2009:38).

Överföringen ska medföra ett unionsinternt förvärv

En av förutsättningarna för att en överföring ska likställas med en omsättning är att den ska beskattas som ett unionsinternt förvärv i det andra EU-landet. Den reglering av överföringar mellan medlemsländer som finns i mervärdesskattedirektivet är obligatorisk och ska ha införts i medlemsländernas lagstiftning. Läs om i vilka fall förvärv vid överföring av varor ska beskattas.

I de fall en överföring inte ska förvärvsbeskattas (se artikel 17.2 i mervärdesskattedirektivet jämfört med 2 a kap. 7 § andra stycket ML) ska inte heller uppgifter lämnas i en periodisk sammanställning (6 § i SKVFS 2009:38 i dess lydelse enligt SKVFS 2010:23).

Det kan inte uteslutas att bestämmelserna tolkas på olika sätt i olika medlemsländer. Även om en överföring till Sverige i en viss situation hade bedömts som ett unionsinternt förvärv här så är bedömningen om en överföring från Sverige i en identisk situation ska likställas med omsättning beroende av den bedömning som sker i det land dit varorna transporteras. Om överföringen inte medför att det föreligger ett unionsinternt förvärv i det landet föreligger inte heller en omsättning i Sverige. I ett sådant fall ska överföringen inte heller redovisas i en periodisk sammanställning.

Omsättningsland

I och med att en överföring likställs med en omsättning blir bestämmelserna i 5 kap. ML om omsättningsland tillämplig även för överföringar.

Undantag från skatteplikt

Även överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land omfattas av undantaget från skatteplikt vid gränsöverskridande transport av varor (3 kap. 30 a § andra stycket ML). Det gäller varor i allmänhet (3 kap. 30 a § första stycket 1 ML), punktskattepliktiga varor (3 kap. 30 a § första stycket 2 ML) och nya transportmedel (3 kap. 30 a § första stycket 3 ML).

Import av varor som efter importen ska överföras till ett annat EU-land kan omfattas av undantaget i 3 kap. 30 § andra stycket ML under vissa förutsättningar. Läs mer om undantag vid import på sidorna Import av vara för omsättning och Mervärdesskatt vid import.

Exempel: överföring till ett fast etableringsställe i ett annat EU-land

Ett svenskt tillverkningsföretag, SE, har ett fast etableringsställe i Tyskland som sköter försäljningen av SE:s varor i Tyskland. SE för över varor till lagret i Tyskland. SE är registrerad för mervärdesskatt i Tyskland.

Med hänsyn till bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet får det förutsättas att SE:s överföring till Tyskland ska beskattas som ett unionsinternt förvärv där. Det innebär att överföringen är undantagen från skatteplikt i Sverige. SE ska redovisa överföringen i mervärdesskattedeklarationen. Dessutom ska SE lämna en periodisk sammanställning där uppgifter om överföringen lämnas. Som mottagarens VAT-nummer anges SE:s tyska VAT-nummer.

Exempel: överföring till annat EU-land utan att ett fast etableringsställe finns i det landet

Ett svenskt byggföretag, SE, har inte fast etableringsställe i något annat land. SE uppför en villa i Danmark åt en privatperson. SE tar med sig byggmaterial från Sverige. SE är registrerad för mervärdesskatt i Danmark.

Med hänsyn till bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet får det förutsättas att överföringen blir ett unionsinternt förvärv i Danmark. Det innebär att överföringen är en omsättning i Sverige som är undantagen från skatteplikt. SE ska redovisa överföringen i mervärdesskattedeklarationen. Dessutom ska SE lämna en periodisk sammanställning där uppgifter om överföringen lämnas. Som mottagarens VAT-nummer anges SE:s danska VAT-nummer.

Överföringar i samband med arbete på vara

Skatteverket har redogjort för sin bedömning av situationer då varor överförs till eller från Sverige i samband med att varan ska genomgå bearbetning. Skatteverket anser att bestämmelserna i 2 kap. 1 § andra stycket ML och 2 a kap. 7 § andra stycket 2 ML ska tolkas i enlighet med mervärdesskattekommitténs riktlinje från 1996 om arbetsbeting och överföring av varor mellan EU-länder. Läs mer om förvärv vid överföring av varor.

Överföring till auktion

Äganderätten till en vara som överförts av en svensk säljare till ett annat EU-land för att säljas på auktion i det landet övergår till köparen vid klubbslaget. Varan finns inte i Sverige utan i det andra EU-landet när transporten till köparen påbörjas. Detta innebär att försäljningen inte är en omsättning i Sverige enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 ML jämfört med 5 kap. 1 § första stycket ML. Den svenske säljaren kan därför vara skyldig att registrera sig i auktionslandet för att redovisa överföringen av varorna samt för sin omsättning där.

Unionsintern försäljning i stället för överföring

Det förekommer att andra EU-länder har bestämmelser som innebär att i stället för att se transaktionen som en omsättning inom landet så ses den som en unionsintern försäljning. Köparen anses göra ett unionsinternt förvärv av varor från ett annat EU-land trots att varan finns i köparens EU-land när försäljningen sker.

Det gäller t.ex. vid försäljning av skinn på pälsdjursauktioner i Finland och Danmark. Ytterligare ett exempel på när en sådan situation kan uppkomma är när varor läggs i vissa former av lager, t.ex. call off-lager.

Av praktiska skäl kan i sådant fall en svensk säljare i mervärdesskattedeklaration få redovisa omsättningen till köparen som en varuleverans till ett annat EU-land i stället för en överföring. Försäljningen ska också redovisas i en periodisk sammanställning med angivande av köparens VAT-nummer.

Överföring i stället för unionsintern försäljning

I vissa EU-länder är det möjligt för en säljare att av förenklingsskäl hantera en unionsintern försäljning som en överföring av varor. I vissa fall är det en förutsättning för att en säljare ska kunna tillämpa det aktuella förenklingsförfarandet i destinationslandet att det land från vilket varorna transporteras intygar att förfarandet godtas. Enligt Skatteverkets uppfattning är det inte möjligt för verket att utfärda ett sådant intyg (Skatteverket ställningstagande Förenklad redovisning – överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:38) om periodisk sammanställning; [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning? [1]