OBS: Detta är utgåva 2019.3. Sidan är avslutad 2023.

Säljaren ska kunna visa att köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person och att personen agerar i denna egenskap i ett annat EU-land. För vissa varuöverföringar finns också krav på dokumentation.

Vad ska säljaren visa?

Säljaren ska kunna visa att köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person samt att personen agerar i denna egenskap i ett annat EU-land (3 kap. 30 a § första stycket 1 ML). Läs mer om undantagets omfattning.

Det framgår av förarbetena att köparens registreringsnummer för mervärdesskatt normalt är ett nödvändigt led för att visa att förutsättningarna för att tillämpa undantaget från skatteplikt är uppfyllda (prop. 2015/16:19, s. 51).

Det uppställs inte något krav på registreringsnummer för att köparen ska anses vara en beskattningsbar person. Innehav av registreringsnummer är endast ett formkrav som inte påverkar rätten till undantag från skatteplikt när de materiella villkoren för undantaget är uppfyllda. Det förhållandet att köparen saknar ett registreringsnummer kan däremot leda till att undantag från skatteplikt nekas om det skulle förhindra säker bevisning för att de materiella villkoren är uppfyllda (C-21/16, Euro Tyre).

Det kan finnas situationer när undantaget från skatteplikt är tillämpligt trots att köparen saknar registreringsnummer för mervärdesskatt. Läs mer om hur säljaren i dessa fall kan visa att undantaget är tillämpligt.

Registreringsnummer för mervärdesskatt

Vid registrering för mervärdesskatt tilldelas ett registreringsnummer för mervärdesskatt (2 kap. 2 § första stycket SFF). Bestämmelsen motsvaras av artiklarna 214 och 215 i mervärdesskattedirektivet.

Vad är VAT-nummer?

VAT är förkortning för den engelska beteckningen Value Added Tax (mervärdesskatt). Med VAT-nummer förstås registreringsnumret för mervärdesskatt skrivet i ett särskilt format som är anpassat till EU:s VIES-system. Se nedan hur VAT-numren för företagen i de olika länderna är utformade.

Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Nedan anges uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer på respektive medlemslands språk. Uppgifterna har hämtats den 20 december 2017 från kommissionens webbplats: www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm.

Medlemsland

Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer

Belgien

le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée

BTW-identificatienummer

Bulgarien

Идентификационен номер по ДДС

Cypern

Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.A.

Arithmos Egrafis FPA

Danmark

momsregistreringsnummer

Estland

käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Finland

arvonlisäverorekisteröintinumero

Mervärdesskatteregistreringsnummer

(momsregistreringsnummer)

Frankrike

le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée

Grekland

Αριθμός Фορολογικού Мητρώου ΦΠΑ

Arithmos Forologikou Mitroou FPA

Irland

value added tax identification no.

Italien

il numero di registrazione IVA

Kroatien

PDV identifikacijski broj

Lettland

pievienotās vērtības nodokļa (PVN)

reģistrācijas numurs

Litauen

PVM mokėtojo kodas

Luxemburg

le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée

Malta

numru ta’ l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud

value added tax identification number

Nederländerna

BTW-identificatienummer

Polen

Numer identyfikacyjny VAT

Portugal

o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado

Rumänien

cod de înregistrare în scopuri de TVA

Slovakien

identifikačné číslo pre daň (IČ DPH)

Slovenien

identifikacijska številka za DDV

Spanien

el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido

Storbritannien

value added tax (VAT) registration no.

Sverige

Mervärdesskatteregistreringsnummer

(momsregistreringsnummer)

Tjeckien

daňové identifikační číslo (DIČ)

Tyskland

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer

Ungern

közösségi adószám

Österrike

Umsatzsteuer – identifikationsnummer

Mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Tabellen visar hur mervärdesskatteregistreringsnumret är utformat i respektive medlemsland. Uppgifterna har hämtats den 20 december 2017 från kommissionens webbplats: www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm.

Siffrorna kopplas till förklaringar efter tabellen.

Medlemsland

VAT-nummer med landskod 1

Antal tecken utöver landskod

Belgien

BE0999999999 2

1 block med 10 siffror 3

Bulgarien

BG999999999 eller BG9999999999

1 block med 9 siffror eller

1 block med 10 siffror

Cypern

CY99999999L

1 block med 9 tecken

Danmark

DK99 99 99 99

4 block med 2 siffror

Estland

EE999999999

1 block med 9 siffror

Finland

FI99999999

1 block med 8 siffror

Frankrike

FRXX 999999999

1 block med 2 tecken och 1 block med 9 siffror

Grekland

EL999999999

1 block med 9 siffror

Irland

IE9S99999L

IE9999999WI

1 block med 8 tecken

1 block med 9 tecken

Italien

IT99999999999

1 block med 11 siffror

Kroatien

HR99999999999

1 block med 11 siffror

Lettland

LV99999999999

1 block med 11 siffror

Litauen

LT999999999 eller

LT999999999999

1 block med 9 siffror

1 block med 12 siffror

Luxemburg

LU99999999

1 block med 8 siffror

Malta

MT99999999

1 block med 8 siffror

Nederländerna

NL999999999B99 4

1 block med 12 tecken

Polen

PL9999999999

1 block med 10 siffror

Portugal

PT999999999

1 block med 9 siffror

Rumänien

RO999999999

1 block med minst 2 siffror och maximalt 10 siffror

Slovakien

SK9999999999

1 block med 10 siffror

Slovenien

SI99999999

1 block med 8 siffror

Spanien

ESX9999999X 5

1 block med 9 tecken

Storbritannien

GB999 9999 99 eller GB999 9999 99 999 6 eller GBGD999 7 eller GBHA999 8

1 block med 3 siffror, 1 block med 4 siffror och 1 block med 2 siffror eller samtliga dessa följt av 1 block med 3 siffror eller 1 block med 5 tecken

Sverige

SE999999999999

1 block med 12 siffror

Tjeckien

CZ99999999 eller CZ999999999 eller CZ9999999999

1 block med antingen 8, 9 eller 10 siffror

Tyskland

DE999999999

1 block med 9 siffror

Ungern

HU99999999

1 block med 8 siffror

Österrike

ATU99999999 9

1 block med 9 tecken

Förklaringar

 1. 9 = tecknet ska vara en siffra

  X = tecknet ska vara en bokstav eller en siffra

  S = tecknet ska vara en bokstav, en siffra, ”+” eller ”*”

  L = tecknet ska vara en bokstav

 2. Första siffran efter landskoden är alltid en nolla (0).
 3. Äldre 9-siffriga nummer har kompletterats med en inledande nolla.
 4. Tionde positionen efter landskoden är alltid bokstaven B.
 5. Första och sista tecknet kan vara en bokstav eller en siffra. Dock får inte båda vara siffror.
 6. Anger företagsfilialer.
 7. Anger myndigheter.
 8. Anger hälso- och sjukvårdsmyndigheter.
 9. Första tecknet efter landskoden är alltid bokstaven U.

Åberopat VAT-nummer kan kontrolleras

Säljaren kan kontrollera köparens VAT-nummer i VIES-systemet på EU-kommissionens webbplats. VAT-numret kan även kontrolleras genom att ringa Skatteverket. Säljaren bör i så fall notera vem som gav upplysningen och tidpunkten för samtalet och spara anteckningen. VIES systemet kan även nås via Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se). En utskrift av svaret i VIES bör bevaras. Se även artikel 55 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Identitet mellan köpare och VAT-nummer

Det är inte tillräckligt att det VAT-nummer som åberopas är giltigt. Det åberopade VAT-numret måste tillhöra den verklige köparen.

Rättsfall: Konsekvenser när säljaren har lämnat oriktiga uppgifter om köparna

EU-domstolen har ansett att unionsrätten inte hindrar medlemsstaterna att fastställa vissa krav för att undantaget för unionsinterna försäljningar ska få tillämpas, när detta sker i syfte att förhindra skatteflykt och skatteundandragande. Förutsättningarna i det aktuella fallet var att företagaren R hade transporterat sålda bilar till ett annat EU-land, men medvetet dolt de verkliga köparnas identitet. R hade i fakturor och deklarationer till den lokala skattemyndigheten uppgett namn och VAT-nummer som inte stämde med de verkliga köparna. EU-domstolen har ansett att den medlemsstat varifrån den unionsinterna leveransen har skett har rätt att neka tillämpning av undantaget från skatteplikt i en sådan situation. Det har visserligen skett en unionsintern leverans, men säljaren har dolt den egentliga köparens identitet för att köparen ska kunna undgå att betala mervärdesskatt i destinationslandet (C-285/09, R).

För motsvarande resonemang, se även de förenade målen C-131/13, C-163/13 och C-164/13 Schoenimport ”Italmoda” Mariano Previti.

Dokumentation som gör det möjligt att säkerställa identiteten

Skatteverket anser att en säljare på lämpligt sätt måste säkerställa att det åberopade VAT-numret verkligen är köparens VAT-nummer. Säljaren måste inneha dokumentation som visar på vilket sätt detta kontrollerats.

Uppgifterna i de dokument som förekommer i samband med affären kan vara underlag för bedömningen. Sådana uppgifter är köparens adress, telefonnummer, angiven kontaktperson, leveransadress, mottagare av leveransen, betalningsavsändare etc. Uppgifterna kan förekomma i beställningshandlingar, avtal, transporthandlingar, fakturor, bankuppgifter om betalningar etc. Förekomst av misstämningar mellan uppgifter i de olika handlingarna innebär att säljaren måste göra ytterligare kontroller för att säkerställa identiteten mellan köparen och det åberopade VAT-numret. Sådana misstämningar kan t.ex. vara att leveransadress är annan adress än köparens adress, fakturamottagare är annan än köparen eller betalningsavsändare är annan än köparen.

Då försäljning sker till en köpare med vilken säljaren saknar en etablerad affärsförbindelse och där köparen själv hämtar varorna hos säljaren samt betalar kontant saknas ofta orderhandlingar, avtal, betalningsavisering från bank etc. genom vilka köparen kan identifieras. I avsaknad av sådana handlingar måste säljaren på annat sätt säkerställa att det verkligen är köparens VAT-nummer som åberopas. Säljaren bör begära att köparen överlämnar en handling utställd av myndighet i köparens registreringsland utvisande att köparen är registrerad till mervärdesskatt. Säljaren bör vidare försäkra sig om att det går att identifiera den som hämtar varan genom att ta en kopia av dennes pass eller annan identitetshandling. Om en företrädare för köparen hämtar varan ska förutom kopia på företrädarens pass eller identitetshandling även finnas ett dokument som visar företrädarens rätt att agera för köparens räkning, t.ex. en kopia på fullmakt som uppvisats i original för säljaren.

I det fall en säljare saknar dokumentation som gör det möjligt att identifiera köparen och att säkerställa identitet mellan köparen och det åberopade VAT-numret kan säljaren bli skyldig att redovisa utgående mervärdesskatt på försäljningen. Skatteverket anser att undantaget i 3 kap. 30 a § ML inte är tillämpligt i sådant fall eftersom säljaren inte har visat att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda.

Ovanstående gäller försäljningar från Sverige till andra EU-länder. Vilka krav som ställs på en säljare i andra EU-länder för att där undanta en motsvarande försäljning från skatteplikt avgörs av det landets bestämmelser.

Om säljaren gjort dessa kontroller av VAT-numret samt vad som övrigt rimligen kan krävas i det enskilda fallet och samtidigt är i god tro ska transaktionen undantas från mervärdesskatt. Det gäller även om det i efterhand visar sig att t.ex. köparen inte varit registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land.

Retroaktiv avregistrering

EU-domstolen har ansett att undantaget för en unionsintern leverans inte kan nekas en säljare bara av det enda skälet att skattemyndigheterna i en annan medlemsstat efter leveransen har strukit förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt retroaktivt från ett datum före leveransen. Domstolen konstaterar att det i artikel 138.1 i mervärdesskattedirektivet bland de materiella villkoren inte nämns något om skyldigheten att inneha ett registreringsnummer för mervärdesskatt. Även om ett sådant nummer ger en upplysning om den beskattningsbara personens status så rör det sig enligt domstolen om ett formellt krav. Om de materiella villkoren för en undantagen unionsintern försäljning är uppfyllda kan ett sådant formellt krav inte påverka rätten till undantag. Den nationella myndigheten ska kontrollera den beskattningsbara personens egenskaper innan tilldelning av ett registreringsnummer. En felaktighet i detta register kan inte få till följd att en aktör som utgått från uppgiften nekas undantag som denne skulle haft rätt till. Det skulle gå utöver vad som är nödvändigt för en korrekt uppbörd av skatten och strida mot proportionalitetsprincipen (C-273/11, Mecsek-Gabona).

Säljaren saknar köparens registreringsnummer

Det kan finnas situationer när säljaren inte har någon uppgift om köparens registreringsnummer för mervärdesskatt. Det kan t.ex. vara när köparen är ett nystartat företag som ännu inte blivit registrerat för mervärdesskatt. Försäljningen av varan som transporteras från Sverige till ett annat EU-land kan ändå undantas från skatteplikt om säljaren på annat sätt kan visa att köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person samt att personen agerar i denna egenskap i ett annat EU-land.

Säljaren ska dessutom vara i god tro och ha vidtagit de åtgärder som rimligen kan krävas för att få uppgifter som visar att köparen är en sådan person som uppfyller kraven för att omsättningen ska kunna undantas från skatteplikt (se C-587/10, VSTR och C-273/11, Mecsek-Gabona)

Överföring av vara

Under vissa förutsättningar ska en överföring av en vara från Sverige till ett annat EU-land likställas med en omsättning. Läs mer om sådana överföringar.

Om en sådan överföring ska likställas med en omsättning kan den vara undantagen från skatteplikt (3 kap. 30 a § andra stycket ML). Detta gäller bl.a. om den som för över varan är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land. Den som för över varan ska kunna visa att dessa förutsättningar är uppfyllda. Det görs normalt med ett registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land varan transporteras till.

Det finns dock inte något krav att den som för över varan ska vara registrerad till mervärdesskatt i det EU-land varan transporteras till. Den unionsinterna överföringen kan vara undantagen från skatteplikt i det land från vilket varan transporteras även om sådan registrering saknas. Detta gäller under förutsättning att det inte finns några konkreta indicier som tyder på ett skatteundandragande, att varan har transporterats till ett annat EU-land och att övriga villkor för undantaget är uppfyllda (se C-24/15, Plöckl).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-131/13, C-163/13 och C-164/13 [1]
 • EU-dom C-24/15 [1]
 • EU-dom C-273/11 [1] [2]
 • EU-dom C-285/09 [1]
 • EU-dom C-587/10 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]

Propositioner

 • Proposition 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter [1]

Övrigt

 • Europeiska kommissionens sida för att kontrollera vatnr [1]