OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2019.

I myndighetsförordningen finns generella regler för förvaltningsmyndigheter som berör Skatteverket.

Allmänt om myndighetsförordningen

I myndighetsförordningen finns generella regler som gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen och som berör Skatteverket som styrelsemyndighet. Om en lag eller förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning gäller den bestämmelsen.

Skatteverkets ledning och ansvar

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet under regeringen.

Skatteverket leds från och med den 1 augusti 2018 av en styrelse. Styrelsen består av högst sju ledamöter (16–17 §§ förordningen [2017:154] med instruktion för Skatteverket).

Myndighetschefen, d.v.s. Skatteverkets general­direktör, anställs av regeringen. Detsamma gäller myndighetens överdirektör (23 § myndighetsförordningen). Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare (24 § myndighetsförordningen).

Skatteverkets ledning ansvarar inför regeringen för verk­samheten och ska enligt 3 § myndighetsförordningen se till att

 • verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU
 • verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
 • Skatteverket hushållar väl med statens medel.

Skatteverkets ledning ska dessutom enligt (4 § myndighetsförord­ningen)

 • besluta om en arbetsordning
 • besluta en verksam­hets­plan för myndigheten
 • säkerställa att det vid myndigheten finns en betryggande intern styrning och kontroll
 • avgöra andra ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse eller som avser föreskrifter, om ärendena inte ska avgöras av personal­ansvarsnämnden.

I andra ärenden än de som avses i 4 § myndighetsförordningen får myndighetschefen avgöra ärendet eller delegera beslutanderätten, om inte styrelsen har bestämt något annat (5 § 1 myndighets­förordningen).

Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen för Skatteverkets verksamhet (13 § myndighetsförordningen). I ansvaret ingår att se till att

 • sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar
 • hålla styrelsen informerad om verksamheten
 • förse styrelsen med underlag för beslut
 • verkställa styrelsens beslut
 • under styrelsen svara för myndighetens arbetsgivarpolitik
 • företräda myndigheten som arbetsgivare.

Skatteverkets uppgifter

Skatteverket ska ständigt arbeta för att utveckla verksamheten och för att samarbeta med både andra myndigheter och enskilda för att vinna fördelar för enskilda och för staten som helhet. Vidare ska myndigheten tillhandahålla information om sin verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten (6 § myndighetsförordningen).

Dessutom ska Skatteverket ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom EU och i annat inter­na­tionellt samarbete. Med stöd menas bl.a. att ställa den personal till för­fogande för deltagandet som regeringen begär och fortlöpande hålla regeringen informerad om förhållanden av betydelse för samarbetet (7 § myndighetsförordningen).

I fråga om arbetsgivarpolitik ska Skatteverket samverka med andra myndigheter för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Dessutom ska Skatteverket enligt 8 § myndighetsförordningen också

 • se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten
 • skapa goda arbets­förhållanden
 • ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.

Ärendenas handläggning

När Skatteverket begär in uppgifter eller utövar tillsyn i sin verksamhet ska myndigheten se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas (19 § myndighetsförordningen). Ytterligare bestämmelser om inhämtande av upp­gifter finns i förordningen (1982:668) om statliga myndig­heters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kom­muner (samrådsförord­ningen). Bestämmelserna i den förordningen gäller när statliga myndigheter utformar och sänder ut blanketter.

Huvudregeln är att en myndighets ärenden ska avgöras efter en föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten bestämma att ärenden som avgörs av någon annan person än myndighetens chef inte behöver föredras. Myndighetschefen får fatta beslut utan föredragning i ärenden som inte kan skjutas upp (20 § myndighetsförordningen).

För varje beslut i ett ärende ska det finnas en hand­ling (21 § myndighetsförordningen). I bestämmelsen regleras också vilka uppgifter som ska framgå av handlingen.

Personalansvarsnämnden

Regeringen har föreskrivit att det för Skatteverkets del ska finnas en personalansvarsnämnd (36 § förordningen med instruktion för Skatteverket). Den nämnden ska pröva frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden (när anställningen inte är en provanställning) samt frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning (25 § myndighetsförordningen).

Myndighetschefen ska vara ordförande i personalansvars­nämnden. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och de ledamöter som myndigheten utser.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande (26 § myndighetsförordningen).

Statens ansvarsnämnd

När det gäller statliga anställda i högre befattningar är det Statens ansvarsnämnd som prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande (34 § lagen [1994:260] om offentlig anställning).

Skyldigheten att göra en anmälan till Statens ansvarsnämnd inträder så snart det kommer upp en fråga om disciplinansvar, åtalsanmälan eller avskedande. Det är tillräckligt att det finns en välgrundad anledning att anta att det fel som har begåtts kan föranleda disciplinpåföljd.

Statens företrädare i domstol

Varje myndighet företräder staten vid domstol inom sitt verk­sam­hets­område (27 § myndighetsförordningen). Det finns dock särskilda bestämmelser om vem som för statens talan i bland annat förordningen (1995:1301) om hand­läggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner [1]
 • Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten [1]
 • Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket [1] [2]
 • Lag (1994:260) om offentlig anställning [1]
 • Myndighetsförordning (2007:515) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]