OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna en kontrolluppgift vid en flytt och en överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring.

För vilka flyttar, överlåtelser och överföringar ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas för en flytt av värdet i en pensionsförsäkring som kan göras utan skattekonsekvenser (22 kap. 9 § första stycket 1 SFL). Det innebär att en kontrolluppgift ska lämnas när flytten uppfyller villkoren i 58 kap. 18 § tredje stycket IL.

En kontrolluppgift ska också lämnas om en försäkringsgivare

  • överlåter ett pensionsförsäkringsavtal till en annan försäkringsgivare
  • för över ett pensionsförsäkringsavtal till en annan del av den egna verksamheten (22 kap. 9 § första stycket 2 SFL).

Enligt Skatteverkets uppfattning omfattar 22 kap. 9 § första stycket 2 SFL såväl överlåtelse av försäkringsavtal genom beståndsöverlåtelse som överlåtelse genom fusion eller delning. Bestämmelsen anger att en kontrolluppgift ska lämnas om en försäkringsgivare överlåter en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare, men utan att närmare specificera vilka situationer som avses. Av förarbetena framgår att kontrolluppgiftsskyldigheten är avsedd att omfatta transaktioner som innebär att själva försäkringen flyttas (prop. 2007/08:55 s. 107). Såväl vid en beståndsöverlåtelse som vid en fusion eller delning överlåts försäkringsavtalen från en försäkringsgivare till en annan. Bestämmelsen och förarbetena talar därmed för att en kontrolluppgift ska lämnas vid en överlåtelse av försäkringsavtal oberoende av på vilket sätt som överlåtelsen genomförs.

En kontrolluppgift ska också lämnas vid en flytt, en överlåtelse eller en överföring av ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

Vem ska lämna kontrolluppgiften?

Kontrolluppgiften ska lämnas av den försäkringsgivare eller det utländska tjänstepensionsinstitut som flyttar, överlåter eller för över en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 9 § och 22 kap. 11 § SFL).

För vem ska kontrolluppgiften lämnas?

En kontrolluppgift om en flytt, en överlåtelse eller en överföring av en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska lämnas för obegränsat skattskyldiga juridiska och fysiska personer (22 kap. 9 § andra stycket SFL).

Begränsat skattskyldig

En sådan kontrolluppgift ska också lämnas för en fysisk person som är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om det flyttade, överlåtna eller överförda värdet i svenska kronor (22 kap. 9 § tredje stycket SFL och 22 kap. 1-2 §§ SFF).

Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för

Motsvarande information ska även lämnas i en kontrolluppgift av ett utländskt tjänstepensionsinstitut om sådana avtal som är jämförbara med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

Kontrolluppgiften ska lämnas på ett fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om en flytt, en överlåtelse eller en överföring kan bara lämnas elektroniskt.

Utländskt skatteregistreringsnummer

Om den som kontrolluppgiften avser är en begränsat skattskyldig fysisk person, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande (5 kap. 11 b § andra stycket SFF).

Uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande ska också lämnas om personen som kontrolluppgiften avser är en obegränsat skattskyldig fysisk eller juridisk person och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § första stycket SFF).

Läs mer om ett utländskt skatteregistreringsnummer.

När ska kontrolluppgiften lämnas?

Kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket senast 14 dagar efter att flytten, överlåtelsen eller överföringen har skett (24 kap. 2 § SFL).

En flytt sker genom flera moment med start i en ansökan hos den överlämnande försäkringsgivaren. En flytt är genomförd när försäkringens värde har förts över till den nya försäkringsgivaren (prop. 2007/08:55 s. 62 f).

En beståndsöverlåtelse mellan två försäkringsgivare sker när ansvaret för avtalet övergår på den nya försäkringsgivaren, d.v.s. när Bolagetsverket registrerat Finansinspektionens tillstånd att verkställa överlåtelsen (14 kap. 12 § andra stycket FRL).

En överföring till en annan del av den egna verksamheten sker vid tidpunkten för överföringen (prop. 1994/95:187 s. 22).

Anledningen till att en kontrolluppgift ska lämnas inom 14 dagar är att en flytt, en överlåtelse eller en överföring kan ske vid flera tillfällen under samma år. Det innebär att det utan kontrolluppgifter kan bli omöjligt för Skatteverket att rekonstruera hela transaktionskedjan vid deklarationstidpunkten. Eftersom avdragsrätten för betalda premier även omfattar pensionsförsäkringar som meddelats i en annan EES-stat är det viktigt att kunna följa alla transaktioner för att kunna säkra pensioneringssyftet och beskattningen av utbetalda försäkringsbelopp (prop. 2007/08:55 s. 62).

Försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska också informera den person som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Kompletterande information

  • Om försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet inte lämnar någon kontrolluppgift ska som huvudregel en avskattning göras av en pensionsförsäkring eller det avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:187 Vissa inkomstskattefrågor [1]
  • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1] [2] [3]