OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En utländsk försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna en kontrolluppgift om innehavaren ska betala avkastningsskatt för en utländsk försäkring eller ett avtal om tjänstepension.

För vilka livförsäkringar och avtal om tjänstepension ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas om en utländsk försäkring som är skattepliktig till avkastningsskatt (22 kap. 12 § första stycket SFL). Avkastningsskatt tas ut på både pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar (2 § första stycket 6–7 AvPL).

En kontrolluppgift ska också lämnas för ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som är skattepliktigt till avkastningsskatt (22 kap. 12 § första stycket SFL).

Avkastningsskatt tas ut på ett avtal om tjänstepension om avtalet meddelats i en verksamhet som bedrivs från ett fast driftställe utomlands om avtalet antingen

En kontrolluppgift ska inte lämnas om avkastningsskatt inte tas ut på försäkringen, d.v.s. om försäkringen bara omfattar

  • olycksfall eller sjukdomsfall
  • dödsfall senast vid 70 års ålder och inte är återköpsbar (2 § tredje stycket AvPL).

Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension.

Vem ska lämna kontrolluppgiften?

Kontrolluppgiften ska lämnas av försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet (22 kap. 12 § andra stycket SFL).

För vem ska kontrolluppgiften lämnas?

En kontrolluppgift för avkastningsskatt ska lämnas för en obegränsat skattskyldig fysisk eller en juridisk person som är skattskyldig till avkastningsskatt som innehavare av en utländsk försäkring eller som ingått ett avtal om tjänstepension (22 kap. 12 § andra stycket SFL).

En sådan kontrolluppgift ska inte lämnas för den som är begränsat skattskyldig i Sverige (jfr. 23 kap. 2 § SFL).

Om innehavaren av en utländsk kapitalförsäkring är begränsat skattskyldig i Sverige ska en kontrolluppgift i stället lämnas för den som har panträtt i försäkringen om panthavaren är obegränsat skattskyldig i Sverige (2 § andra stycket AvPL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om

Kontrolluppgiften ska också innehålla sådana uppgifter som är gemensamma för alla kontrolluppgifter som t.ex. nödvändiga identifikationsuppgifter för

  • försäkringsgivaren
  • innehavaren av alternativt panthavaren till försäkringen eller innehavaren av avtalet om tjänstepension (24 kap. 4 § SFL ).

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om underlag för avkastningsskatt ska lämnas på KU52 (blankett 2327 i svensk eller engelsk version).

När ska kontrolluppgiften lämnas?

Kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som avkastningsskatten avser (24 kap. 1 § SFL).

Försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska också informera den person som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Kompletterande information

  • Om försäkringsgivaren eller tjänstepensionsinstitutet inte uppfyller sin skyldighet att lämna en kontrolluppgift ska som huvudregel en avskattning göras av en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som kan jämställas med en pensionsförsäkring. Ett undantag från avskattning kan dock göras ett enstaka år om försäkringstagaren eller den försäkrade själv i stället lämnar uppgifterna (58 kap. 19 b § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Blankett KU52 [1]