OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB) ska för vissa beslut lämna synpunkter till den handläggare som ett ärende handläggs hos innan beslutet får fattas.

För vissa omprövningsbeslut enligt skatteförfarandelagen gäller istället en särskild beslutsordning som innebär att beslutet ska fattas av en SKB.

Förankring innebär att en handläggare inhämtar synpunkter från en SKB

Med förankring hos SKB menas att en handläggare inhämtar synpunkter hos en SKB om ett beslut som handläggaren ska fatta. Det innebär att motsvarande kvalitetsstärkande moment som gäller för de omprövningsbeslut som ska fattas av en SKB enligt bestämmelsen i 66 kap. 5 § SFL även gäller för de beslut som omfattas av den särskilda regleringen i arbetsordningen och av särskild riktlinje.

Förankringen ska ske när ett ärende är färdigutrett och kommunikationen är klar. Det är handläggaren som är beslutsfattare i ärendet. Det ska framgå av beslutet att förankring har skett.

En SKB kan förankra samma fråga flera gånger men inte fatta ett omprövningsbeslut i samma fråga

Det finns inget hinder för en SKB att förankra samma fråga flera gånger.

En SKB som har lämnat synpunkter inför ett beslut får däremot inte därefter fatta ett omprövningsbeslut i samma ärende om den beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat. Att en sådan omprövning måste göras av en SKB som tidigare inte har prövat frågan framgår av bestämmelsen i 66 kap. 5 § SFL. Att en SKB har lämnat synpunkter vid en förankring har Skatteverket valt att likställa i arbetsordningen med att denne tidigare har prövat frågan.

Det finns däremot inte något hinder mot att en SKB som tidigare förankrat frågan senare för processen i frågan i domstol eftersom Skatteverket då är part i målet och inte beslutsfattare.

När en SKB är utredande handläggare

En SKB som själv har utrett ett ärende som omfattas av förankringsbestämmelserna behöver inte vända sig till en annan SKB för förankring.